Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÓÁÂÂÁÔÏ 8 - ÊÕÑÉÁÊÇ 9 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.679 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

«ÔÓÏÕÍÁÌÉ» ÁÉÔÇÓÅÙÍ
Ãéá ôï Êïéíùíéêü ÌÝñéóìá óôçí ÐÜôñá

- «Åðåóå» áìÝóùò ç óåëßäá ìüëéò Üñ÷éóå íá ëåéôïõñãåß
Περίπου 50.000 αιτήσεις αναµένεται να γίνουν
για το Κοινωνικό Μέρισµα µόνο στην Πάτρα!
Αυτές είναι οι πρώτες εκτιµήσεις µε αφορµή το
άνοιγµα της πλατφόρµας για τη συµπλήρωση
των αιτήσεων. Πάντως η σελίδα, έπεσε πριν καλάκαλά ανοίξει!
Το ποσό που διατίθεται ανέρχεται σε 710 εκατ. ευρώ,
το οποίο είναι ίσο µε το ποσό που διατέθηκε το 2017,
αναφέρει το ΥΠΟΙΚ υπογραµµίζοντας ότι ο συνολικός
αριθµός των δικαιούχων θα είναι αυξηµένος σε σχέση

µε το προηγούµενο έτος λόγω αλλαγών στα περιουσιακά κριτήρια και, συγκεκριµένα, λόγω της αύξησης
των ανώτατων ορίων της αξίας ακίνητης περιουσίας.
Η διαχείριση της διαδικασίας θα πραγµατοποιηθεί
από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)
µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.
Για τους άνω των 70 ετών που λαµβάνουν σύνταξη ή
το επίδοµα ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια για την καταβολή του κοι-

νωνικού µερίσµατος, η αίτηση θα δηµιουργηθεί αυτόµατα και το κοινωνικό µέρισµα θα καταβληθεί στο
λογαριασµό στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη ή το
επίδοµα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το παραπάνω
αφορά νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα µόνο
άτοµο ή από ένα ζευγάρι. Δεν ισχύει όταν στο νοικοκυριό υπάρχουν και άλλα µέλη.
Για όποιον δεν επιθυµεί την αυτόµατη καταβολή
του µερίσµατος, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της
αίτησης.
ÓÅË.3

ÐÑÏÖÕËÁÊÉÓÔÅÏÉ ÊÑÉÈÇÊÁÍ ÏÉ
ÄÏËÏÖÏÍÏÉ ÔÇÓ ÅËÅÍÇÓ ÔÏÐÁËÏÕÄÇ
Προσωρινά κρατούµενοι κρίθηκαν χθες, µετά
την απολογία τους και την κατ’ αντιπαράσταση
εξέτασης τους, µε οµόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και του Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών Ρόδου οι δύο φερόµενοι δολοφόνοι
της Ελένης Τοπαλούδη.
Ο 19χρονος Αλβανός και ο 21χρονος ηµεδαπός,
που φέρεται να δολοφόνησαν την 21χρονη φοιτήτρια του τµήµατος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Ελένη Τοπαλούδη του Ιωάννη
κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση
σε ήρεµη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία
και για βιασµό από κοινού και συγκεκριµένα
Στο δικαστικό µέγαρο Ρόδου συγκεντρώθηκε
χθες το πρωί πλήθος κόσµου και προκλήθηκαν

µικροεπεισόδια τα οποία αποφεύχθηκαν εξαιτίας
της παρουσίας ισχυρής δύναµης αστυνοµικών και
λιµενικών πέριξ και εντός του κτιρίου.
Η ένταση του κόσµου ήταν τέτοια, όπου οι αρχές ασφαλείας αναγκάστηκαν να φυγαδεύσουν
τους δύο κατηγορούµενους για να αποφευχθούν
έκτροπα.
Μόλις ο κόσµος το αντιλήφθηκε, ξέσπασε µε
ύβρεις και συνθήµατα και κατευθύνθηκε στα κρατητήρια της Αστυνοµίας, θέλοντας έτσι να εκφράσει την οργή του κατά των δραστών.
Από την πλευρά τους οι αρµόδιες αρχές είχαν
λάβει δρακόντεια µέτρα ασφαλείας από νωρίς το
πρωί, προκειµένου να αποφευχθούν ακραίες ή
ÓÅË.9
έκνοµες ενέργειες.

ÌÅÔÅÖÅÑÅ
ÄÅÊÁ ÁËËÏÄÁÐÏÕÓ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
frontidamastou@gmail.com - www.frontidamastou.gr

Óôç óýëëçøç åíüò 44÷ñïíïõ áëëïäáðïý ïäçãïý öïñôçãïý ï÷Þìáôïò ðñïÝâçóáí ðñï÷èÝò ôï áðüãåõìá, óôåëÝ÷ç ôïõ
Êåíôñéêïý Ëéìåíáñ÷åßïõ ÐÜôñáò. ÓõãêåêñéìÝíá, óå Ýëåã÷ï ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü óôåëÝ÷ç ôïõ Êåíôñéêïý Ëéìåíáñ÷åßïõ ÐÜôñáò óôçí ðýëç åéóüäïõ ï÷çìÜôùí
ôïõ íüôéïõ ëéìÝíá óå Ö/à ü÷çìá ôï ïðïßï
åðñüêåéôï íá öïñôùèåß óå Å/Ã-Ï/Ã ðëïßï
ìå ðñïïñéóìü ôï åîùôåñéêü, êáôåëÞöèç
ï ïäçãüò ôïõ íá ìåôáöÝñåé åíôüò ôïõ
÷þñïõ ôïõ öïñôßïõ ôï ïðïßï áðïôåëåßôï
áðü ðáëÝôåò ìå ÷áñôïêéâþôéá ðïõ ðåñéåß÷áí öÜñìáêá êáé óõãêåêñéìÝíá åíôüò
äýï ðñü÷åéñá äéáìïñöùìÝíùí êñõðôþí,
êñõììÝíïõò äÝêá áëëïäáðïýò.