Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομική Δεου
Δεκεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6629
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κοινωνικό
Μέρισμα: ΑΑΔΕ: Στο στόχ
Η ώρα τηs | λογαριασμών τηs τριετ1as 2015-2018
αστρο κινήσεις
«Προστιμα φωτια»
Τις κινήσεις των λογαριασμών για τα έτη
2015-2018 αναμένεται
θραία διακίνηση αλκοόλ. Ειδικότερα, και
σύμφωνα με το σχέδιο
να ζητήσει από τα
νόμου:
στωτικά ιδρύματα της
χώρας η φορολογική
διοίκηση, σύμφωνα με
ρεπορτάζ της «Καθη.
1. Διευρύνονται οι
φορείς στους οποίους
μπορεί να ανατεθεί, με
απόφαση του διοικητή
Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσό
δων (ΑΔΕ), η εί.
Σήμερα θα βγει η μερινής
απόφαση που θα καθορίζει τα κριτήρια
Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο
για το κοινωνικό μέρι. νόμου προβλέπεται ότι
η ΑΑΔΕ μπορεί να
ρασκευή θα ανοίξει η απευθύνειστις τραπεειδική πλατφόρμα Ιζες μαζικά αιτήματα
σπραξη
φορολογικών και λοι.
τών εσόδων του Δημοσμα 2018 και την Πα.
νομικων
3. Η ΑΑΔΕ δύναται,
την εξυπηρέτηση ατό
μων με αναπηρία όρα.
onus στο πλαίσιο διενέρ. σης
koinonikomensmagr παροχής πληροφο- αναφέρουν από την
ΑΑΔΕ, δεν πρόκειται
γειας φορολογικών 5. Αντικαθίσταται το
ελένχων να acueuv
αυτοματοποιημένα μα- είσπραξης των δημοζικά αιτήματα παροχής σίων εσόδων από το
πληροφοριών προς τις ηλεκτρονικό Παρα.
τράπεζες. Τα στοιχεία
Υια να μοιραστούν σειριών. Σημειώνεται ότι
ιπλότυπο αποδεικτικό
περίπου 3.5 εκατ δι
καιούχους περί τα
710 εκατ. ευρώ
ηεφορία έχει τις κινη.
σεις των λογαριασμών
μέχρι το 2014 με αποτέλεσμα να δυσχεραί.
νεται ο έλεγχος
Υια εισπρακτικές εται
ρείες αλλά για επέ
κταση του συστήματο
και σε άλλα πιστωτικά
συνέχεια στην 11
ιδρύματα.
θα χρησιμοποιηθούν Πρόστιμα για τσ
μεγάλων υποθέσεων.
2. Θα επιβάλλεται για ελέγχους από τα πουρο
Ταυτόχρονα το Xeπρόστιμο ύψους πεν.
διο νόμου προβλέπει τακοσίων ευρώ στην
την επιβολή προστί. περίπτωση που ο φοστελέχητης εφορίας.
4. Μειώνεται σε 6%,
από 13% που είναι σήμερα, ο συντελεστής
6. Αυστηρότερα re
στιμα, αλλά και ρυθμ
σεις με στόχο τη
αφορά τη διάθεση του
μικρών αποσταγματα
δουν αποδείξεις από
μη δηλωμένες ταμει.
ακές μηχανές αλλά και
διασφάλιση τη
λαομότητ
οδήποτε
ηροσωτο,
κδίδει αποδείξεις από
ΦΠΑ για τα λευκά μπαδενειακη μηχανη που
στο υπουργείου Οικοστούνια και τις γραφομηχανες
χαρακτήρες Braille, τα
οοία προορίζονται για
με τσίπουρου διήμερων
oooo os» για
Χιλιάδες
για τα παράνομα αποστακτήρια και τη λασυνέχεια στην 10
ασφαΠιο μενου
θα Πάρουν
χρήματα Πριν
Χριστούγεννα
Ανοίγει ο δρόμος για
νους που δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να
βγουν στην πρόωρη
συνταξιοδότηση με
την συμπλήρωση του
62ου έτους ηλικίας
Τις επόμενες μέρες
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9