Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.677 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ï×É ÓÔÁ ×ÁÑÁÔÓÉÁ
ÔÇÓ ÄÅÇ ÕÐÅÑ ÔÑÉÔÙÍ
- Öïõóêþíåé ôï êýìá
äéáìáñôõñéþí ãéá
ôïõò õðÝñïãêïõò
ëïãáñéáóìïýò óôá
ôéìïëüãéá ôçò ÄÅÇ
ðïõ ïöåßëïíôáé óôéò
÷ñåþóåéò õðÝñ ôñßôùí.
- Ôï 92% ôùí
êáôáíáëùôþí ôÜóóåôáé
õðÝñ ôçò Üìåóçò
êáôÜñãçóçò ôùí
áëëüôñéùí ÷ñåþóåùí.
ÓÅË.12

ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÕÓÔÁÔÏ ×ÁÉÑÅ ÓÔÏ ÓÐÕÑÏ ÄÏÕÊÁ
ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÔÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ÁÍÄÑÅÁ

ÓÅË.4

ÌÅÉÙÈÇÊÁÍ ÔÁ ÔÑÏ×ÁÉÁ ÓÔÇ ×ÙÑÁ ÊÁÈÙÓ
ÏÉ ÏÄÇÃÏÉ ÄÅÍ ÔÑÅ×ÏÕÍ ÃÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ
ÓÅË.5

ÓÐÅÕÓÁÔÅ ÃÉÁ ÔÏÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÏ ÃÉÁÔÑÏ
ÌÅ ÅÃÃÑÁÖÇ ÅÙÓ ÊÁÉ ÔÇÍ 1ç ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ
ÓÅË.6

«ÖÙÔÅÉÍÏ ÁÓÔÅÑÉ»: ÔÌÇÌÁÔÁ ÅÍÉÓ×ÕÔÉÊÇÓ
ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁÓ ÊÁÉ ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÐÑÏÓÅ×ÙÓ

ÓÅË.3

ËÅ×ÁÉÍÁ: ÁÐÏÐÅÉÑÁÈÇÊÅ ÍÁ
ÓÊÏÔÙÓÅÉ ÔÏÍ ÁÄÅËÖÏ ÔÏÕ
Óôá Ëå÷áéíÜ áðü Üíäñåò ôïõ
Áóôõíïìéêïý ÔìÞìáôïò Áíäñáâßäáò - ÊõëëÞíçò, óõíåëÞöèç ï
29÷ñïíïò äñÜóôçò, ðïõ ôçí ÊõñéáêÞ Üíïéîå ðõñ ìå êõíçãåôéêÞ
êáñáìðßíá, ôñáõìáôßæïíôáò óôçí
ùìïðëÜôç ôïí 33÷ñïíï áäåëöü
ôïõ. Ôï ðåñéóôáôéêü óõíÝâç óôá
ÊáâÜóéëá Çëåßáò, ìå ôá áßôéá ôïõ
óõìâÜíôïò íá ðáñáìÝíïõí áäéåõêñßíéóôá. Ï ôñáõìáôßáò ìåôáöÝñèçêå óôï ÊÝíôñï Õãåßáò Ãáóôïýíçò, üðïõ ìåôÜ ôçí ðáñï÷Þ ôùí
ðñþôùí âïçèåéþí, áðï÷þñçóå.
Óå âÜñïò ôïõ 29÷ñïíïõ, äñÜóôç
ó÷çìáôßóèçêå äéêïãñáößá ãéá
ðñüêëçóç åðéêßíäõíçò óùìáôéêÞò
âëÜâçò êáé ðáñÜâáóç ôïõ íüìïõ
ðåñß üðëùí. Ï 29÷ñïíïò êáôåß÷å
íüìéìá ôï êõíçãåôéêü üðëï.

ÁÍÔÉÏ ÅÕÐÁÔÑÉÄÇ
Ο Σπύρος Δούκας, ο άρχοντας
του τοπικού Τύπου, ο ευπατρίδης,
ο ευθυτενής, ο κοσµοπολίτης και
συνάµα βαθιά παραδοσιακός, δεν
υπάρχει πια. Εφυγε στα ενενήντα
του χρόνια για να συναντήσει την
αγαπηµένη και λατρεµένη του
Λήδα.
Ο Σπύρος αν και άφησε πίσω του, την άλλη αγάπη
του, τη Νανά, έφυγε δικαιωµένος αφού η προσφορά
του στα κοινά είναι πια πανθοµολογούµενη. Κυρίως
όµως κράτησε την «Πελοπόννησο» σε ζηλευτό ποιοτικό επίπεδο, µε πολιτική και ιδεολογική συνέπεια και
απεδείχθη άξιος συνεχιστής, των ιστορικών εκδοτών,
Φραγκόπουλου και Παπαγγελούτσου.
Ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε στην πλάτη του,
µαζί µε την «ΓΝΩΜΗ» του Χρήστου Χριστόπουλου,
την φιλελεύθερη συντηρητική παράταξη στην Πάτρα
και την ευρύτερη περιοχή, στα πάνω της και κυρίως
στα κάτω της. Και πόσα δεν τους χρωστάνε, παλαιοί
και νεώτεροι, συντηρητικοί και όχι µόνο, πολιτικοί
παράγοντες που ανεδείχθησαν αρχικά µέσα από τις
σελίδες των εφηµερίδων τους.
Σπύρο: πρόσφερες διαµετρικά περισσότερα από
όσα πήρες.
Στο αναγνωρίζουµε και το πιστώνουµε στην ψυχή
σου, εδώ από την αντίπερα πολιτική και ιδεολογική
όχθη.
Οι ιδεολογικές και άλλες πολλές διαφορές µας, δεν
µας εµπόδισαν ποτέ, να συναπαντηθούµε και όπου
το καλούσε η ανάγκη, να συνεργασθούµε, µε αλληλοσεβασµό και αµοιβαία εκτίµηση.
Σπύρο Δούκα θεωρώ τον εαυτό µου τυχερό, που
συνυπήρξαµε µέσα από τις αντιθέσεις µας και µε γέφυρα την ευγένειά σου, πορευτήκαµε µαζί διακριτά
ο καθένας µας µε τις ιδιαιτερότητές του και την αποστολή του.
ΣΠΥΡΟ ΣΥΡΕ ΣΤΟ ΚΑΛΟ
ΤΟ ΧΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ ΓΗΣ ΑΣ ΣΕ ΣΚΕΠΑΣΕΙ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑΪΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ÐÁÔÑÁ: ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÊÅ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÓ ÐÏÕ ÊÁÔÁÐÉÅ
61 ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ ÊÏÊÁÚÍÇÓ, ÇÑÙÉÍÇÓ ÊÁÉ ×ÁÓÉÓ!

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Από τους αστυνοµικούς του Τµήµατος
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, σχηµατίστηκε
δικογραφία για διακίνηση, εισαγωγή και
µεταφορά ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστηµα, σε βάρος ενός 28χρονου
έγκλειστου φυλακών. Πιο συγκεκριµένα, οι αστυνοµικοί του Τµήµατος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, αξιοποιώντας
πληροφορίες που αφορούσαν τη κατάποση ποσοτήτων ναρκωτικών από τον
δράστη, κατά τη µεταγωγή του σε διαφορετικό σωφρονιστικό κατάστηµα,

τον µετέφεραν σε νοσηλευτικό ίδρυµα
για ιατρικό έλεγχο και νοσηλεία. Κατά
την παραµονή του στο νοσοκοµείο, ο

δράστης απέβαλλε από τον οργανισµό
του 61 συνολικά συσκευασίες µε ναρκωτικά, που περιείχαν 84,4 γραµµάρια
κάνναβης, 7,8 γραµµάρια ηρωίνης και
16,7 γραµµάρια κοκαΐνης. Ο δράστης,
ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης, αφού
υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές
εξετάσεις επανήλθε στο σωφρονιστικό
κατάστηµα. Η δικογραφία που σχηµατίστηκε σε βάρος του 28χρονου υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Πατρών, ενώ όλες οι ναρκωτικές ουσίες
κατασχέθηκαν.