Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Νόμος κίνησης
της κοινωνίας
φύλ. 412181"Ετος 1
Τιμή 1,50(μέ τήν προσφορά 4E)
too e
Σελήνη 24 ήμερων 1 Ανατολή
λίου 7.22.. Δύσις 5.06.
APOPO-ΤΟΜΗΤΟΥΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΗΣΝΑΚΑΘΗΓΗΤΟΥ.9ΟΟΡΤΣΑΚΗ
τατο δυνατό tran10. Από Εναν πρώην npouBu
τος δικαίου. Τόν κ. Κώστα Σηματη. Μετά τήν δια.
ΒΒοση της δικογραφίας TOOC41 στην Βουλή άπό
dnoia rtepayραφονται τα τηλεφωνήματα τοο
"Οπως γιά τούς κοινούς θνητούς-Βάσει τού Ποινικού Κώδικος
πλισμών Baodoou (Εμεινε στήν θέση Του καθ
Ολη τήν διάρκεια της θητείας Βεν .ΕΑου στο neση τον πολιτικών εροσύηαον
ή μετά rénoken.vt on drtdξη Yrtouprav βυουμε teadd m τή Βουλή rpétet;
'Η διαφορετική μεταχείριση
σοκαί ή vopaioriasevetanr
neplat not ddiK
TK79 μό τική κρίση alτάζητήματα th ; προνομιακη
περιοριστική bp ότητα ο
etapala τό πνεύμα του..E101
κές έπιθέσεας έναντίον μου δέν μ4άγγ!ζουν»,
tfi' καλής λ.citoupyiaf Garr
μακροτος καί της ifumotrnTi Tapampel κανείς μελετώντας τήν δηλαΙ
, κοινη yvit μη προσέλαβε 1η
θέσεις δημοσίου συμφέροντος. Eva έπικίνδυ5Ev4peto σχεδόν ο τέ μέχρι
τη δοκηση τον βουλ
Βουλής νά κταφεύγει σ4tpibonoapxgEl μετά τήντέλ
rt tiv
τυοότητα είναι tmnivBuvo γιά τόν Mo' Kaleivai
έντελ84 λυτηρό vdtauties Ενας προ.nv nputu.
τότήνάνημετάτση morzm.
att tivprveoeo
έν ταυτίστηκε ποτέ μαα του
Έλληνική υπόθεσις
ό ΦΠΑ στο Αιγαίο
| ΌΜοσκοβισί λέει οτι δενέχει ύποβληθεί αίτημα εξαιρέσεως
TO ONEIPO IINIHKETON EAITAPIO
Με έκπληξη
άπό το παρελθ
ΔΕΝ τόν έγν ipda τον avapuno" και ούτε τον
μήν συγκεντρώνει οολλές eu9aEadg τροοχΟρησε στην ΕΕ. Η
Pet o vo re τά νησιά άτο τό E8oσχετικό αίτημα άπό τήν
σως thpao u vo w συντελεστών
κριτικός βιβλίων, καί δίπλα μία ουτοotsAaOv μέρος το6 τελ ovesa
ήθελα καίου a er ru E4Epa Tv60ημο
p band κοντά μου ματιά μου érE0E Kal ot μα
Πιέρ Μοσκοβισί an rohr ς t
μαλη rar o dia μουό έξι φ λλο το βλίου
Δαχτυλίδι τού Π. Πιλάτου
Μήνυμα Παυλόπουλου για
σελίδα τών «Νέων, άπό τό "Πανόραμα" Ege
μέ έλληνική έπιγραφή
κρηκές βαλίυν. Ηταν 23 .louviou TOO 1998-onσας παρακαλέου ν διαβάσετε την κριτική TOO
μετά θα ο οχολάου έγώ mboo evr1μος χαρα
τητα ζυης διαθέτει, ηού στήν 'Ελλάδα δύσκολα
ENA AAKTY 11 ώ όποίο
o nuato, πέμπτο httpoto τής ρομα.
βιβλίου μου άπό τον ΔημοΟΒένη Κούρτοβικ
Την ουναντος, άν Οχι καί καθόλου. Ξεκιναει λοAEILEI να διαβάσετΕ
«Ηαληνοτουρκική
ναυμαχία στη Σύρο»
Έχουν χάσει κατά Μάτος άπό τούς νέους
«Οί περίφημες
καί τό τέλος τους»