Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ιδού ή άληθινή
ανατροπη
ού Μανώλη Κοττάκη
ez 26Νοεμβρίου 2018
| Αριθμ ΟΑ, 412141-Eros 142ov I Tum 1,50
Σελήνη 19 ήμερων : Ανατολη nAlo07. 17.-Δύσις 5.07.
έδιωξε ηττα
ς τού ΣΥΡΙΖΑ παρά τήν
φιέστα τοϋ npweumouPYou γιά τήν έξοδο άπό
Mitt driotun06ηκαν τότε Ευκρνας στους dptB.
Για να άπαλλαγεί άπό τό βέτο-Τστοοική μαρτυρία πρέσβεως
καί) 'Ελληνική Λύση μέ 1,4%.
Αυτά τόν Σεπτέμβριο. Το Σάββατο η ίδια
Τής άκίνητης η
56ν (37,8% Πάντα μέ άνογωνη, xun1ς
ώνεται κατά μία μονάδα: από 1 1.7% Τον Σεπτέμ.
που στην έθν κή κάλπη του 2015.
συμ.Ελλάδος στις ΗΠΑ τον κυρό
ckelvrov [email protected] ήμουν
ξ !.rdiv Σκ0tiaw στό ΝΑΤΟ.
ScortiorvAviono Μιλόσοσκι
Otolog.anΠΑΣΟΚ nau oé
λες τις έρευνες της Metron καγια δο'Youprcia cinot
loty to sitio rona tet
ς Άλ4uvi pc
ταλ i avri σταθερά τήν Τρίτη θέση μετά τ ν
μετεξέλι του σέ Δημοκρατική Euunapdra.
En (μέ άναγυη έλάμβανε μέχρι καί 1256 τέλη
2017), σήμερα η QTE1 στό 69% , ME doyen.
geaptons rik wadaiPXEthour
Μεταρρώθμιση Μισθολογικές πΟοαγωγές ΕΕ me at
ΠΕΝΝΕΣ
στην απασχόληση
τού Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου
καθηγητών μέ άξιολόγηση
Τά ΑΕΙ θα όρίζουν τήν βάση . Τό πρόγραμμα τής ΝΔ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ are
ση Kad Kd9s mpormdtno
er Tod hous 6.xdppu
δρος Koetfie xesCobawne, ot
popopum καί τον toonoua u
Aa-είναι molu σοβαρότερα θέματα άπό τούς
oai dr°γοητευμένο, aa έχουν paei μαύρη néΈνας άπό Τους νέους αυτούς. σε ηλεκτρο|
γιά έ
ότιτό&ηκό δίκ.no ikielvniogporepo
μας καταστάσεως ή άΠΟόαδεν έχει ore napdv
ούτε μέλλον. Kai oo κανείς δέν κάνε, λόγο Ya
μία τέτοια éEENEn, παραμονή στήν 'Ελλάδα
για το θέμα της φυγής
Ελλήνων έκτός Ελλάδος η γνωστή έταιρεία
μαςστήν Eipdm,
Στις παουφές τον λόφου των Νυμφών
μετά τις έκλογές;»
[email protected]
Thek Karmas.hr dribbet,
ότί τή
lma a tr Μ στ νικό
Εν apxMvO Χώρος!