Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 14 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.662 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÌÁ×ÁÉÑÙÈÇÊÁÍ ÓÔÇÍ «ÁÂÅλ
Áéìáôçñü åðåéóüäéï
÷èåò ôá îçìåñþìáôá
óôçí ðáñáëéáêÞ
æþíç ôçò ÐÜôñáò Ôñáõìáôßóôçêáí óôï
êåöÜëé êáé óôá ðüäéá äõï
áëëïäáðïß, 22 êáé 27 åôþí
ÓÅË.3

AÓÅÐ: ÊÁÔÁÉÃÉÄÁ ÐÑÏÓËÇØÅÙÍ ÊÁÉ
19 «ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÅÓ» ÐÑÏÊÇÑÕÎÅÉÓ…

ÓÅË.2

ÓÕËËÇØÇ: ÁÐÏÐÅÉÑÁ ÂÉÁÓÌÏÕ ÁÃÏÑÉÏÕ
ÓÕÃÊËÏÍÉÆÅÉ ÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÃÁÓÔÏÕÍÇÓ

ÓÅË. 3

ÁÉÃÉÁËÅÉÁ: «ÌÁÓ ÐÑÏÄÙÓÅ Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ»
ØÇÖÉÓÁÍ ÉÅÑÅÉÓ ÔÏÕ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÁÌÂÑÏÓÉÏÕ

ÓÅË. 4

ÌÅÃÁËÇ ÍÉÊÇ Ï ÐÑÏÌÇÈÅÁÓ 83-82
ÅÊÔÏÓ ÅÄÑÁÓ ÔÇÍ ÍÅÐÔÏÕÍÁÓ!

ÓÅË.13

ÐÁÔÑÁ: «ÅÓÐÁÓÁÍ» ÌÅÍ ÔÁ ÉÓÏÂÉÁ ÁËËÁ
ÄÅÍ ÁÐÅÖÕÃÁÍ ÔÉÓ ÂÁÑÕÔÁÔÅÓ ÐÏÉÍÅÓ
Στους δύο εκ των τριών κατηγορουµένων για συµµετοχή στη συµµορία
που διέπραττε ληστείες το καλοκαίρι
του 2013 στα Καλαβρυτοχώρια κ.α., µε
θύµατα κυρίως ηλικιωµένα άτοµα. Το
Πενταµελές Εφετείο Πατρών ανακοίνωσε την απόφασή του, επιβάλλοντας
συνολική ποινή κάθειρξης 53 ετών και
δύο µηνών στον πρώτο εκ των κατηγορουµένων, για απλή συνέργεια σε
10 ληστείες, συµµετοχή σε συµµορία,
προµήθεια και κατοχή όπλων και πυροµαχικών.

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Στο δεύτερο κατηγορούµενο, το δικαστήριο επεφύλασσε ποινή κάθειρξης 18 ετών για απλή συνέργεια σε
δύο ληστείες και συµµετοχή σε συµµορία, ενώ ο τρίτος εκ των κατηγορουµένων, ένοιωσε µεγάλη ανακούφιση,
όταν άκουσε από το δικαστήριο ότι
καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης
µόνο πέντε ετών, για απλή συµµετοχή
σε συµµορία. Να σηµειωθεί ότι, πρωτόδικα και οι τρεις κατηγορούµενοι,
είχαν καταδικαστεί σε δέκα φορές ισόβια δεσµά.