Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Το νήμα
Σελήνη 5 ήμερών : Ανατολή ήλίου 7.01'-Δύσις 5.16.
ματα γιά τήν Αθήνα. Τό
Της Δήμητρας Δημοηούλου τό νέο βιβλίο T00
niavo, waa400 έχω napei μιά καλή γεύση τής
Νέα στρατιωτική συμμαχία
Έλλάδος-ΗΠΑ-Τσουήλ-Κύπρου
μου ο ΟΕ to not
piu al άρμ
Από τό 2019-Απάντησις τής Δύσεως στον Ερντογάν-Γιά την θωράαση τών χοιτασμάτων
καταλύσαμε μέ τόν πρ60a, Kai τόν éx5ότη
Ανδρέα Σιδέρη βρίο κτα ή Εκκλησία TOO AY.
tpetov in όπουργίας Νίκου Κοτςί
τήν Εερασμένη ανοιξη"Ηταν ή hrozn
et και στόν κ'
άκονοι καί νέο Αϊκιακάπλήροομα της Εκκληο
τολικό μ4t0πό 1ης μέτήν Τουρκία
μυνα χαί τήν ενέργεια
δημοσίας διάφορες παραλλα7kS προΧριστοδουλίδης ern e δΕκτός άπ tov
FIR Αθηνών. Δέκα F-16 i suta πρ.
πτά άκφ τά ραντάρ Τής toug κικής άΕ.
"Οπως άποκολύητει σημερα ή
«Εστία», στηντελική φάση tous copiματαάσφολείο.oloogiorn va
το..lopana Kai lav HILA σ
μαι re.
άρκεια της κατοχής esas δύο
πρώτη φορά συν t ητο το
πόσα πράγματα
ch Meoorco. Oi.Ανυιμένες Πολιτειες
re ao Hoag
cnait ες
ato, άλλο στε
A uci ς Ο Μπολτ w.tz
ace4xoov προσαρμόσει συστ α
TEN MEamenth :mp ην
ΟΠνοοίχιος του Πόντου
στον κινηματογράφο
Τσεχίας-Σλοβακίας
mezera
MEOZA |
'Ηπρώτη ταινία τού είδους γιά τον χορό σύμβολο
ΕΚκρεμών Κανονικών ζητημάτων έξ65υοε Τόυο
τό 1998, μέ Τον όη0iO Exelvo ξδωσε τήν Αύτο.
της είναι ότι &χει τάν νεότερο στην ήλικία npoΣλοβακίας Ραστιολάβ eivai 40 Ετών.
Απολύτως επιτυχημένος
Ο Τραμπ ύποβάλλει
τα σέβη του στον Πούτιν
Βήματα πίσω στην Τοπιχή Αυτοδιοίκηση
| pasulgesvGep pes sea no
/Η Νότιος Αλβανία