Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Kal 'Επιστήμης τον μαρτύρων
πάλι έδώ κάτω;»
Μηνυτήρια αναφορά 10 σελίδων
από Κοτζιά κατά πάντον
ANTI APOP r ο στρα αλκομ νο προέρ
Ερχο βιβλίουέ σκέψεις τού Παλαμά. ΤΙΤΑοφοaΒλέπει «δάκτυλο» Μαξίμου πίσω άπο δημοσιεύματα γιά βίζες-«Δεν θα με φοβίσουν!»
ν Οι λοι rot Kong
ας έν εχομε ο ς Βυοματα την πρ ότη στο Hp
έπ KZ αλής ο pa ple 01την ύο.rv το μετ acco
pa οκ εις του για e ματα το δημοσίου,
γιά τήν 'Εκκλησία μας. "Οταν ρχισα ν τό δια.
aaga, άπό τίς ηρώτες γραμμές κιόλας. Evouoa
tou μας στήν άλλά ίχουνας
σκέψης του, ώς κλαοο κός φιλελεύθερος dro|
Χη για τήν 4ημ0spatia, Eitiπέταιάπό τό δόγμα, μέ Την παραδοση, με eeyopa, ad nepdoouv Η δεύτερη κρέμεται άπό
δόσεις καλύτερες στό στρατό,
τήν τμή cai Τήν
ηνή του.
Μητσοτάκης: 'Εκλογές
μέ υπηοεσιακή Κυβέρνηση
.liyo Mag μουμέντο in
| 'Η Αχίλλειος πτέρνα
τον 110εστών
τού Aedind ou 1. ΜαλλιαΑΤΙΟΔΟΕΙΑ άναμενόμενη άλλωστε, έκ7teunei
τίας της Μακεδονίας Τ ν ύπό άναθεώρηση eeto0
ι τό Αρθρο 1 6500104c της Συμ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ακολουθετή σειρά Τής Ελλάδος. Τό Αρθρο
4ζ της Συμφωνίαςπροβλεπ84 on
συνταγματικές τροη ηοήσεις καί nato υμένες
τερικές νομικές διαδικασίες», τό Πρώτο Μέρος
Armelainapan dedeneceta
ΤΟ'ival μά.pukum, brgy.
40,000μέ60000apa
της κυρωτικής διοδικοοίας éwartiov Της Βουλής
ia. Kui toro λίγες μόνον
Πάει και το χειμεονο κολύμπι!
200ος»