Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'Ο Θεός
τής αυτοδυναμίας
τοϋ Μανώλη ΚοττάκηΑκεψυΟ. "Νοσήφ, ΑΕιβαλά μαρτ. Γεωργιου νέου iep0μ.
Einaro 3-Kiplasq 4
Αριθμ. φύλ. 41195 l'Ετος 1420V
ελήνη 26 ήμερών
έδωσε χθές στην δημοοιότητα
ΣΥΡΙΖΑ ém3eβα ων ειδυστυχος μέ τόν xe ρότερο δυνατό τρο.
μας μέ τό npurooti!δό της 31ης Οκτωβριου: 'Η
TOO κράτους καί θέτει στό στόχαστρό της τά
ατυογουν τον Στανοο
άπό τήν έλληνι ή Σημαία
pao epEia
Διαγράφουν τον, Ιησού Χριστό, τό Έθνος καί τήν οίκογένεια άπό τό Σύνταγμα
μοθετηθε
και κανονίστυκά
καί εύθόως τά ere έρωτήματα
τόν Σταυρόστην Σημαια καιτον Σταυρό στόν κο.
Επικρατειας άν κάηοοςάλλοδαηός μουσουλμά.
σμυχότητος ήάποία έχει d ς στόχο την
καί τήν 61άλυσηΤ bv συντεταγμένη
Εκκλησία καί mperdoou aadaang tous
tpolléoc1ς τής Αριστεράς elvgi κάτι mgep ότης to Grldwg τής &N κής
2. Πώς συμβιβάζεται μέ τήν συριζέικη λογΕκκλησίες στις gevlés é0ρτές; 'H napouala
Παναγίας στά δικαστήρια, τά
Tapme00ν και αυτά; Αν κρίνουμε άπό τήν λον.
μονίων Χάρηστήν συνοχή thoieore
vciacxm χάρηστόκοοονικό δίκτυο
κή πού
διέπει τό
τον Χριστανησμό. Απαγορεύουν στον
δα" άπό τό κείμενο το00ρκου τοΟ Προέδρου
υπουργών oi onolo1 Πλέον όρκί ονται στην
ραριστο όνομα της
Ίακχος
Ανέκδοτο τουσέλιδο χειρόγραφο
του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α'
| Τί είπε κατά την άπονομή τής Στραταρχικής Ράβδου
και χοΟίς έντΟΤή
ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ τεκμήριο
tupououacEl σήμερα ή ofErrimo,
κτιτοπερίτράξεαςύνίστης σημασίας. Τό διασ0bev zeipdypaτούσε στον άπόηχο τής Ικανο.
ποιήσεως σημαντικών έθνικών
ωσης ή δχι τα ν συντάξεων exe: ΕΕΤεράσε4 κάθεδρο κυβερνητικής άΕοπρέπεια. Δέν έχει
σημα0la n°ιά μερίδα της κουνωνίας έψήφισε
τήν παρο σα κυβέρνηση, δεδομένου ότι άπό
μακροο χρόνου κυβερνώμεθα άπό κυβέρνη|
ρόγραφη άπάντηση (βασιλικό
λόγο) godaree νε ό Βασιλεύς
Κωνσταντης Α στόν Πρωθνπουργό καί όπουργό Στρ tsoτικών EAcu0άριο Bev υζάλο.3ταν
ή έφημερίς στήν πρώτη σελίδα
άνιδημοσιεύουμε στην σελίδα 7
rpaμμένο διά χειρός το. Βασι.
λέως όφ, ένόςάκοκαλύπτε, την
εύκολία μέ τήν &toia ezeipigeαλλου 81ναι άκόμη ό άΧΟκα.
λητικό γιά τις padveGKUit0ός
στόχους to "Ελληνος Βασιλ
nc. 'Η περιγραφή Της τ
ava δεικνύει πώς άμφότεροι ο
λιαράτες της Αλβανίας
Κορυφαιος του 21ου
lU0%ατά μεταναστών
διατάσσει ό Τράμπ
νας, πού Co0σε στό év λόγω Αλβανικό χωριό.
νά βγει άπό τό σπίτι Του με μία σημαία αληνυή
στόχέρ, μία μέρα οάν Τήν 28η Ο TapOu noo
γιάόλους τούς Ελληνες ήτανήμέρα tepnod,
αι νος
ΤΟ ΤΡΙΤΟ χρυσό μετάλλιο στάν τελικό tin xpiκον κατέκτησε Λευτέρης i ας το Π yodΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ στρατός έν έχεται νάάϊ
ξει p blr ο μεταναστών που προσπαθο νά
σημαία Τιμ ντας α τους ηού χάθηκαν στην
Αλβανία για τήν δόξα καί Τήν τιμή της Ελλά
δος και τελικά ν χάσει τήν Ιδια του τη να
κ i o Ex rve payo t έρβαση λίγε, ή ες
πρ μ et trgpo y ya a a m ten
πρόβλημα στόν άριστεροι EtobTwe ένας άπό
Ντόνα vr T un roldvo to, tepat pedro at a
be vett be r yr ς 6ης Νοεμ i th fdve
φερετήν, οσεχη δομο αθά6morp Et σχετ κό
A ίζει να διαβάσετε
Πράτοι στήν θάλασσα, αλλά θέλει δουλειά
Εερίζώνουν τό
orduymuco up ont της Αλλά
mpoyou01 μας, aliws mw.tus κο, πα παλιά. Νέα
Η δολοφονία
της Ιντιρα 1 χαντι»
toe Tirouls. Αθανασιάδη
παραλη?ed tri 'Ελληνες
enawida dba Χρόνο, dmb
Σ. παγκόσμια