Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
| Οικονομικη Νοεμρίου
Αριθ. Φύλ. : 6600
Τιμή : 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αλλάζουν
ραγδαία οι κα
ταναλωτι KES
συνήθειεs
Συντάξεις: Παιχνίδια
με τη φωτιά από την Αθήνα
Διπλωματία ζητά η ΕΕ
των Ελλή:a.,
Φιλικές ευρωπαϊκές
φωνές σχεδόν εκλιπα.
ρούν την Αθήνα να
κρατήσει χαμηλά τους
τόνους στο θέμα των
συντάξεων, όσοπλη.
σιάζουμε, στο σημείο
«ο», καθώς η ηλεκτρι.
μαξιμαλιστικές θέσεις
για τις εξαγγελθείσες
ελαφρύνσεις, Παρά το
ότι είναι κοινό μυστικό
ότι παραμένουν ση
μαντικές διαφορές
στον υπολογισμό του
πλεονάσματος του
Αλλάζουν ραγδαία οι
αταναλωτικές και
αγοραστικές συνή.
Είναι ενδεικτικό,σύμφωνα με έρευνα του
Οικονομικού Πανεπστημίου Αθηνών, ότι
ποσοστό 47,3% των
ερωτηθέντων δή,
λωσε ότι ψωνίζει στα.
θερά σε ένα σούπερ
μάρκετ. Σχεδόν οι
λόγω Ιταλίας και η
αβεβαιότητα ή νευρι.
κότητα που προκαλεί η
κυβερνητική κρίση στη
Γερμανία, κρύβουν πα.
γίδες
Οι ίδιες τηγές επιβε.
βαιώνουν ότι υπάρχει
θετικό πνεύμα απέ.
ναντι στο αίτημα της
Αθήνας να μην περικοπούν οι συντάξεις την
επόμενη
ωστοσο οσο κι αν οι
Ευρωπαίοι τεχνοκρ
ολογισμό.
«Η Ελλάδα επ' ουδενί
πρεπει να ξαναμπει στο
κάδρο», λένε χαρακτη.
ίδιο Προϋπ
αφού δημιουργούν μια
«τρύπα» τουλάχιστον
400 εκατ.ευρώ.
Που εξήγγειλε στη
Θεσσαλονίκη. Πρόκει
ται για διαπραγματευ
χρονια,
Αυτό το μήνυμα το αναμονή των ανακοι
έχουν πάρει προ πολ. νώσεων από την Κομι
συνέχεια στην 11 ριστικάτηγές κοντά τες είναι διατεθειμένοι
στη διαδικασία, διαυ. να ρίξουν νερο στο λού στο υπουργείο Οι- σιόν ή η κυβέρνηση
στώνοντας ότι σε κρασί τους, τα νού.
αυτήν την πολύ λεπτή μερα που υπάρχουν ταύτα ο Πρωθυπουρ- βήξει στα άκρα;
φάση των διαπραγμα. αυτήν τη στιγμή στο νός επέμεινε ενώπιον Βαίνοντας,προς τις
τεύσεων, η ελληνική τραπέζι δεν επτρέ. της ΚΟ ότι το λινο- 21 Νοεμβρίου, οπότε
κονομικων
προτίθεται να το τρα
Από 1
Ιανουαρίου η
ρήτρα ρ Πων Τυφευρα παραγει ολη δουν ττουπλη
στα τιμολόγια ρεί με υψηλούς τ
μοσχέδιο που ετοιμά.
το υπουργείο Οικον
θα μικών θα πρέπει να καο- πακέτου» ve κοινώς συμπεριλαμβάνει όλο ταθέσει στη Βουλή
tns ΔΕΗ Ισκή
νους το θέμα των δεν «χωράνε» και ο
συντάξεις καιοι εξαγτο πακέτο των ελα. ένα και μοναδικό
φρύνσεων και των κοιστο
προνάριο για τον Προϋπο
νιο, προβάλλοντας γελίες της ΔΕΘ στον ν'oukov
συνέχεια στην 101
Δεν παίρνει αναβολή
η ρήτρα ρύπων και
όπως όλα δείχνουν θα
τεθεί σε ισχύ από τις
αρχές της νέας χρονιας, με τις εκτιμησεις
να θεωρουν απαραί
τητη την επιβολη της
προκειμένου η ΔΕΗ
να αντισταθμίσει τις
επιπτώσεις απο την
άνοδο των τιμών CO2
συνέχεια στην 2
Μειώσεις
εισ ο ων
για 250.000
μη μισθωτούs