Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

19oC, 12:00

23oC, 20:00

18oC - Υγρασία 46%-81% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:45 - Δύση ηλίου: 19:07

€0.80

Ôï áíáãêáßï restart ãéá ôá óêïõðßäéá!

Επείγει η αναθεώρηση του Περιφερειακού
Σχεδιασμού για τα σκουπίδια. Όχι όταν έλθει
το πλήρωμα του χρόνου αλλά τώρα. Ο λόγος είναι ότι για ν' αποκτήσει η Κέρκυρα εγκατάσταση διαχείρισης και αποδέκτη του υπολείμματος της, χρειάζεται χρόνος. Στο μεταξύ δεν έχει χώρο, με αποτέλεσμα να γεμίζει το νησί χωματερές, κρυφές και φανερές. Εάν τα εντεταλμένα Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχονταν να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τα συμβάντα είναι βέβαιο ότι τα πρόστιμα θα
ξεπερνούσαν και την πιο σπάταλη δαπάνη κεκανονισμένης αντιμετώπισης του προβλήματος.

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4744

ΙΣΧΥΡΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 7-10 ΧΙΛ ΤΟΝΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Ôá êåñêõñáúêÜ óêïõðßäéá óôçí ôæåíåñÜëå
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ. Νέα διϋπουργική
σύσκεψη έγινε τις προηγούμενες ημέρες με την συμμετοχή
του δημάρχου και αντικείμενο
το κερκυραϊκό πρόβλημα με
τα σκουπίδια. Το ζήτημα
παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις
όσο περνάει ο καιρός, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα
δεν υφίσταται πλέον στην
Κέρκυρα διαθέσιμος, νόμιμος
αποδέκτης ενώ επείγει να μαζευτούν από τους δρόμους και
τις πολλές αυθαίρετες χωματερές, χιλ. τόνοι σκουπιδιών.
Παρά ταύτα, φαίνεται ότι αρμόδιοι υπουργοί και αξιωματούχοι παραμένουν διχασμέ- ΑΘΗΝΑ. Άκρως επιτυχημένη η συμμετοχή της Κερκυραίας αμαζόνας, Άννυ Βατίδη, στους αγώνες ιπνοι.
πασίας που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο 6 - 7 Οκτωβρίου στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων για το
Grand Prix του Ομίλου.

ÐñùôéÜ ãéá ôçí Êåñêõñáßá áìáæüíá ¢ííõ Âáôßäç

16>>

Σελίδα 4>>

Ôçí ÐáñáóêåõÞ
óôï Ó.Á.Ó. ç
áêôïðëïúêÞ
óýíäåóç ôùí
Äéáðïíôßùí

3>>

¸êêëçóç ôçò ÏÅÔÊ ðñïò ôïí
Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò, ãéá
ôï ðñüâëçìá ôùí óêïõðéäéþí
5>>

ÓêÜêé: ¢ñ÷éóå
ôï 9ï Ó÷ïëéêü
ÐñùôÜèëçìá
ÊÝñêõñáò
9>>

Åíèïõóßáóáí Ôüëçò, “Ïìüíïéá” êáé
×ïñùäßåò Á÷áñÜâçò - Êáíáëßùí óôï
Çñþäåéï

170 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
8>>

Star Flyer: 14:30 - 20:00 ÅðéâÜôåò: 170



Τελευταία νέα από την εφημερίδα