Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα
Ο Γιώργος!
από τους πολλούς
και όχι Πολλά
από τουςλίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4207-ΕΤΟΣ 150
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Ξέπλυμα χρήματος
Πρωταγωνιστές οι δικηγοροι
Συμβολαιογράφοι, λογιστές
και μεσίτες ακινήτων είναι οι
πρωτα νων στες στη νομιμοποιηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες στην Ελλάδα
*Τα αδι ήματα με το υυηλο
τερο επίπεδο απειλής ως προς
το ξέπλυμα χρήματος είναι η
διακινηση ναρκωτικών, η δια.
φθορά, τα εγκλήματα κατά της
ιδιοκτησίας, τα οικονομικά ενκλήματα, η παράνομη διακίνηση
μεταναστων και Προσφυγων και
τα φορολογικά αδικήματα
KP EKT EKB BCE EBC 2015
._-Μια ξεχωριστή εκδήλωση
Τέλος στην καραντίνα
Παρουσία.
ΣάθΒατο 13 ΟκτωΒρίου καιώρα 19.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Το Κέντρο looogunς & Aa0ΥΡαφικής Ερευνας
ματος από Καρδίτσα και όμορες
περιοχές λόγω
του κρούσματος
ελονοσίας,
πλέον δεν τίθε
ται κανένας Περιορισμός
Πού μας πάει αυτό
στην napouaioan του ddliou tou KoBnymt, του ΕΚΠΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Που μας ηάει αυτό το αίμα;
| Παπακώστα
στη νέα ελληνική λογοτεχνία
απο το
Σελ. 4
Σελ. 5
Ζητούνται υπάλληλοι από Την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Α1αφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΛκτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την