Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ποστόλου. Έρωτηίδος μάρτυρος
Σελήνη 27 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 7.25-Δύσις 701
01 TOUQxo1 κλείνουν
ΤΗΝ περασμένη Παρασκευή τό μεσημέρι
αρ και ολοκληρώθηκε έπί τών ήμερών Σπίρτη) και μέσα σέ έλαχιστο για τα δεδομένα της
τράπεςες τους στην ΕΛΛ00ά
Λουκέτο στην Ziraat Ρόδου-Αναταράξεις στην Θράκη
ροντος βιβλίου που
τραπεικούποκαταστηματος
Τόσο μεγάλα-είδικώςστήν διακίνηση ποσών, κατά παράβασιν τών κανονισμών-ώστε οί
τος χειρουργικούέπιπεδο
όοποίος
τοπιστωτικό ϊδρυμα στα μάτια
τών,Ελλήνων
έξέθεσε» το χρημα
βλιοΗΑυτοκτονία τού Δήμου. Πολιτική κριση
και Συνταγματικός Λόγος στή Βαϊμάρη (201
ΗΕ!ΔΗΣΙΣ περασε μαλλον
αρατήρητη μέσα στόνορνγδό τών καθημερινών καμουσουλμάνους τής Κώ τής
Ρόδου καί λοιπών νήσων μέσω
τήςχορηγήσεως στεγαστικών
Ziraat Bankasi στην Κομοτηνή. Ειδικώς στο σκέλος τής διακινήσεως κεφ)αλαίων και τής
έγκρίσεως δανείων με εύνοϊκούς δρους, χι μόνο για μουΑλέξανδρου Κεσσόπουλου που περιγρά
όλη την κρίση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης
"Ολως τυχαίος,
ρίοδο, έπίσης-δένσυνδέονται
ομως οι Τουρκοι διεπίστωσαν
πώς λόγω των δυναμικών άντιράσεων τών αρμοδίων έλλη
κίνδυνο να κλείσει το ύποκατάστημα ως εργαλειο για την
εστωτος τους. Δεδομένου τι καί ή έτικείμενη
συνταγματική άναθεώρηση θά περιέχει ψήγμα
τα του Συντάγματος της Βαϊμάρης (κατοχύρυ1
τραπεζικό τομέα-Οπως πληροη τών έλληνικών έτο
στιανούς. Είδικώ5χριστιανούς
νικών αρχών δ
όποίος ειχε και άλλα προβλή
ηφίας αν σέ προτά
στωτικά ούτε στα θρησκευτι
ε την περαλόγους γοήτρου άπεφασισαν
νά τό κλείσουν αυτοί. Και ετσ
σεις μομφής δεν καταψηφίζονται από 151 βο
υποθήκευαν τήνγήτουςοσια
κράτος τής Άγκυρας.
λευτές, δυνατότητα της Εκτελεστικής έξουσίας
νά νομοθετεί μέ διατάγματα παρακάμπτοντας
ύ βιβλί
Πολλές προβολές μποι να κάνει κανείς στό μέλλον διαβάζοντάς το
Ειδικώς για τις ευθύνες που μπορεί να έχει ένας
νησα και την Αθήνα,
για τού μεγάλου ύποκαταστήΗΊτος τη
τό Κοινοβούλιο κ.λπ.), βρήκα το θέμα το
οί άξιοματούχοι
ωπηρώς τό ύποκατάστημα στό
τησαν οί διπλωματικές ίσορόπου υπάρχουν
τοι στην προλογία ήταν δτι έκρίθη σκόπιμο νά μεταφερθούν οί ύπηρεράτήνέξέλιξη τών ΔωδεκανήσωνοίΤούρκ
τεύουσα τής Θράκης και ύπό
την καθοδήγησιν των προϊστατήν,αποφαση
ν, φαίνεται
σίες τους στην Θεσσαλονίκη.
λαβαν
ησαν την σημασία του έλεγκεντροαριστερού κατά βάση πάνελ, σέ συν
δουλειά
φές. "Αν τό ύποκατάστημα
τοϋ τουρρρυνΩστόσο οίγ
ρασκηνίου ίσχυρίζονται πώς οί
χου τών αρμοδίων εποπτικ
[από τήνηγεσία του τουρκικοϋ'Υπουργείου ,Εξωτερικών
να ανοιξει υποκαταστημα στο
Τούρκοι ένοιωσαν την άνάσα
των αυστηροτάτον έλληνικών
εποπτικων αρχων,
σία του τουρκαι αναμειγνύεται σε άλλα θέματα, θα κλείσει κι αύτό."Η θά
προλάβουν νά τό κλείσουν οί
Τούρκοι για λόγους γοήτρου
δπως στήν Ρόδο.
ταραχθούν λεπτές ισορροπίες.
κ ικού Ομίλου, ώστε αύτή έλαΖΑ καί ΚΙΝΑΛ, στήν βάση καί τήν κορυφ
μάλιστα συμπεράσματα στο πιο καυτό πολιτικό
βε τήν άπόφαση και ξήλωσε
έναν και μόνο: να συσπειροει γύρωαπό τήν τράπεζα τους
τεράστια κενά και τρύπεςστήν
λειτουργία τού συγκεκριμένου
' αυτό και μάλλον αιφνιδιάσθηκαν οταν μήνες αργότε
ρα Έλεγχος τής αύτής ποιότηθυντή τού ύποκαταστήματος,
-AM AMT
Οι συνιστώσες τον λαϊκισμού
διε δι ούν 235 έδρες!
Στις εύρωεκλογές του Μαΐου παρά τις διαφορές τους
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ
Σύν Άθηνα
και χειρο κινει
τι παραπάνω από α
ατα αυτά έχουν υπογράδύο άκόμη έν ζωή, πλήν ομως διελύκλογών τού Μαϊου. Εύελπιστούν
αύστριακό άκροδεξιό Κόμμα τ
ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ
έπιζώντας ό ένας βεβαίως είμαι εγώ και χαίρω
άκρας ύγείας, ο δεύτερος έπίσης, άλλά δέν νοτους υπολοίπους Εύροπαίους όσον άφορά στήν έπέμβαση τής Μόσχας στην Ούκρανία,
βαρύτατο πλήγμα έναντίοντώνσυστημικών φιλοευρωπαϊκών δυνάΕίναι θλιβερό, πάντως, νά χάνεις φίλους ποΤέλος στο τραπεζικό
άπό00ητο στήν Έλβετία
με έλληνι
γράμματα
χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι, κι άλλοι δυστυχείς
HE1ΙΟΧΉ τών μυστικών έλβετικών τραπεζικώνλοΕΞΗΝΤΑ περίπου λεζάντες στα άραμαϊκά, γραμ
uig άοχαία μορφή κό
στότέλος της, κυ1
"Οσο για τούς έπιζώντας υπάρχουν δύο κα
πελατών με φορολογικές αρχές άλλων χωρών. Ή
άρχική ανταλλαγή θά έγινετο με τις χώρες της ΕΕ,
σύν εννέα ακόμη: Αυστραλία, Καναδ , N
Γκέρνσεϋ, Νήσο το Μάν, Ίαπωνία και Νότιο Κορέα. Προς τό παρόν έξαιρούνταιήΚύπρος καιήΡουμανία, ένώ έχει καθυστερήσει ή μετάδοσις στοιχείωνσέ Γαλλία και Αστραλία.
τασκευή τής Καπιτωλίας, στήν
ϊκής Αυτοκρατορίας. Oi στιχομυθίες του σπάνιου
συνδυασμού αυτών των δύο γλασσών μπορούν να
βελτιώσουν τήν κατανόηση καί τήν δομή έξελίξεως τών άραμαϊκών. Το κόμικ άνεκαλύφθη σέ τάφο
πού χρονολογείται άπό τον 1ο μ.Χ. αιώνα στήν βόηγία,
ΠΕΝΝΕΣ
τους συμβεί
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
δραματίσθηκαν στή
Ιταλία. Στην πόλη Τρεβίζο έγινε έκρηξις σέ δεζακαί άπό τό κρασί άς
παμε στό ούίσκν. Σεμι
φιάλη σκωτσέζικου οί
σκυ Maca
Αξίζει να διαβάσετε
Ινοτού Δημήτρη Καπράνου
Η δεξαμενή μετετράπη σέ
θη σέ δημοπρασία του
«Μαραθώνας
Παραμύθι» το '21, άλλα μέ δρά ους
άντί γιά λάβα, κρασί! Καί
ι λίγο. Σέ λίγα λεπτά
άπίστευτη
993.000 ευρώ! Τό συΔεν ξέρω ποός τό efrre,
καί δέν μέ ένδιαφέρει. "Εκείνο
νου καί κατασΚΕύασε αύτό τό
κράτο..
στες άπόψεις. Mmopei ό Τδιos (hπό δ τιμαθαίω) νά χα
θητα σε (κα
άλλά όλοι μας καλώς γνορίσεις θά δοθούν. θά ήθελα,
δμως, νά σός Ττώ ότ καί στά
δικά μας φοΙΤητη ά χρόνια ή
άριστράκάπας hort le
Prosecco χύθηκαν στόν
δυο, που δημιουργή
θηκε μιά eyEU στική» λί.
ποθετήθηΚΕ σε βαρέλι Τό
1926 athg1αλάδ η Ετό
μητεοα
των μαχών»
στήν άριστά
ού T. 1, Άθανασιάδη (σελ. 8)
ύστερα καθόμαστε έμείς καί
ρίζεται 60 έτών. Μάλι
μο είπε (άλλά δέν τόν πιμέ τήμ Νέα
ΤΙείπε, λοιπόν, ό Φίλος
Βεβαίως τό θέαμα
χαλάμε την ζαχαρένια μας
γιατί ό Σύριζα καί κάποιοι
άκρα οι (δηλαδή οι γνήσιοι
συριξαΟ) έπιχειρούν νάξοναγράψουν (ed νά διδάξουν
τοι στους χώρους της «μεγαληςφιλελα
πού χουν παρόμοιες bles.
Όλα έτούτα περί του
«Ιμπεριαλισμού» το Μεγά
λου Αλεξάνδρου, περί τής
< Ηδημογραφιχη
γος «φλερτάρ
ρης παράταξη,.
γ α τον ιο κτη η του
Τρο» τα
Παρ' όλα αύτά άνεγω του συνδυασμού της
Δέν θά
πολιτσά, περί τών «κοτζαμπάσηδων-όπλαρχηγών»,
των ήΛΙΧιωμένων »
Την παραγωγή Του
ναδικού σχεδιασμού Τής
182ldvon ένα παραμύθι, δι6άπέτυχε παταγοοδώς! Kod
ήρθε ή τρόικα τού Ναυαρίξει Ιστορικά γεγονότα."Αλλοι
ειναι πλέον κατάλληλοι, καί
εμα.pea os &τι ol άπαντήπέρυσι, παράγοντας πεOU60λως μέ ξενίζει ή edση τοϋ έν λόγο, ούτε αιδ
μόνος μέ αύτές τ, άερμάτι-