Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τοείς αιώνες
γιά τή
| [email protected]υφάλ. 411681-Ετος 142ov IT.μή 1.50
ν πατρίδα
Tereonp3Oxtifploe2018
Σενάοια πολιτικής άνωμαλίας για
συνασπισμό ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑ Α
μετά τό ναυάγιο της Δύσης στό δημοΑΜΕ Συνδ agi rtidy a or one e otrowa
στήν 'Ελλάδα καί στην Γερμανία τά δηθεν drtp.
ρητα πρακτικά Τον
λίου των πολιτικών άρχηγών τών Σκοπίων. Τό
or00 συνΕκληθη πρίν άπό τήν κατάληξη Τής
-αφνικα απο την Γεννηματά: Άπο το «να πανε απο,κεί που
on** od veiprian- inn e Ka pot
σκέυοων το0 1992 υπό τον Καραμανλή γιά τό
Exon ανό άκόμη napo μτοουν and prta,
τών Σκο ίων λίγους μήνες μετανο γκλη η
ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ t
Atomvpp en tree
to toe Maut
Kal T
γερμανικά τον άρχηνο της άξι οματικής
Διε0vh"Εκθεση Θεσσαλο ί.
tina vidro k iveu
edw κ. Μητ onim
ρητικό στό eeua τών διαπραγματεύσεων
μη καί άπό τον r ώργο Παπανδρέου μέ κρητη.
οιο ότι δέν δΙδει θρησκευτικό δρκο. Σ.σ. Σ
περιστύλιο τής Βουλής των Σκοπίων dmetroviΨει άμέσως 000 riCove as ve
é όμενη μα
νυμα στην
στήν συνάντηση ΤΟΟ Σουνίου στίς άσχές τοΟ ΠΕ.
ε καί τήν όνομαπου ρίχνει
νά μετάσχη
στον κ. Τσίερα
της&υν
κή ταυτότητα καί τήν μακεδονυή Υλασσα, τήν
broola (προσθέτουμε έμεις) κατά τάάλλα την
συμφονήσα, ή Ner dwaxpo
τια σε drolouOeorg slot He
dtem δμως έκ toedoo
θυσία στα πλεονάσματα
οι έπενδύσεις
Στερούν πόρους για την άνάπτυξη
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΜΜΕ ΥΑ
Διον Χώρ me a veos
τής 'Ελλάδος
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
diturx c1 0 pu δη proyeg σμα οτηθ ώς βασικό χρηματο
teo άσματα 3,5% to ΑΕΠΙας 8 κό1pyaelo y ήνάνάκ υ
χώρες
οία τη
άλλά καί άπό τήν Αύτοκέφαλη Εκκλη
Ελλάδος κόμη i d τί noteον 4 mm o
Κυμία χρο
τον κοσμο δέν
toycvt π.cov άσματα καί γύ tb|
λί malaw
Tdnu rra
"ans or Tempa urti:
άκόμη καί αύτοί nou éξελέγησαν επί τών
todepeno opkolonge ouerk
tapavoo va
oé σύγκρουση μέ τό φανάρ.yia va ede
Οι «Μάγισσες τής
Σμύονης» στο θέατρο
"Ασυλο-Εξπρές
πρός τήν .Μητέρα Εκκλησ a
πρός τό-nove
σκέφ6m r es ό Κυριάκος Μητσοτάκης, ano anou
trys opios
δέν μετέβηουν στήν ΣύνοΕη της ΚωνσταντίνοοI
Kprve τήν Κυβέρνηση γιά τήν
Αξίζει νά διαβάσετε
doogasui veg»!
'Ημεγάλη γαλλική σκηνή και ο Άζναβοίρ