Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
11 66 | Έτος 1 42ον Ι
Σελήνη 2 ή μερών ! Ανατ
τού Μανώλη Κοτ
ΣΤΙΣ 23 Μαρτίου 2018 ταξιδεραστικ μιτο
ηνών έ o peq Μεταράλ των κατ υπ Εις
ΤΤάγοήτοούγιάτή Ανσή
μεγάλη άποχη στα Σχοπια
κα Σκόπια, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής άπο(από τό 2005) άπ' ευθείας αεροπορικής πτήσης
διαμορφωμένη κατάσταση την
«Στον αέρα» οι Πρέσπες-Πρός έκλογές ο Ζάεο-Μένει ό Καμμένος-Κάλτες χωρίς κύρωση
petra: Ριζωμένες αντιλήψεις γιά τον "μακεδονισμό" και μετά βίας κρυπτόμενη αντιπάθεια
συνομιλητές του, άκόμη και τόν
τικώς πενιχρή συμμετοχή των
πολιτών (ούτε
μετείχαν!) έπιβεβαίωσαν τους
σεως του Συντάγματος. Στήν
καλύτερη περίπτωση ή άναθεώρησις (άν δεν ναυαγήσει) θα
πεδο. Τώρα το θέμα μένειάνοκτό γιά τήν έπομένη κυβέρνηση τής ΝΑ ένώ ή Κυβέρνησις
λβανοί δέν
τών Σκοπίων άπό τό δη μονή
φισμα. Άποχ
που προσπαθούμε νά τούς αλλάξου
στο blame garme
δημοψηφί.
προς τον Πρόεδρο Τραμπ, τ
αντιπρόεδρο Πένς, τον π
ή τον Σκοπίων τον Απρίλ
ύνταγμα. Ή διαμορφωμένη σκέψη είναι
Σκοπιανό, πώς «πρέ
σματος καί τή
νης λύσεως. Φθάνουμε, μου
απότομες στροφές τών συμμαχων. "Η κάλπη στα Σκόπιαήδη
παράγει αποτελέσματα σέ πά.
ρα πολλά και διαφορετικά έπίΉ άλλαγή του
χρονοδιαγράμματος θα έχει συνέπειες
στήν έλληνική πολιτική σκηνή. Πρώτον, διότι ή 'Ελλάς θά
ει προς τις εθνικές εκλοες τού Μαίου χωρίς να κατατεθεί προς κύρωσιν στην Βουρισμούς.
Γκρούεφσκι μπορεί να έφυγε αλλά
ημοψηφισμα
και αν ο Ζάεφ καταφέρει τελιμακεδονισμός" είναι
να παρατηροϋμε οτι
Πρωθυ
στους άλλους άξιωματούχους
πια δεν ήταν ιδανικό."
μάΜακεδονίας στους
ση ενός λαοϋ,
σο μικρός και
την μία χώρα μέχρι τήν αλλη,
Μετά τήν οδυνηρή άποδοκιμασία πού έπεφύλαξε τελικώς ό
λαός τών Σκοπίων στήν Συμία των Πρεσπών και στους
ήΣυμφωνία τον Πρεσπών,
αύτου οι Άνεξάρτητοι Έλλη
παρατήρηση ,οταν μά- ντως ύπανο χώρες.
νούς χιάπλώς πέτειάπτήν
νολο τον ήγετών της Δύσεως
(Τραμπ, Μπους, Μέρκελ, ΜαΔευτ
νες θα παραμείνουν στή
της διαφωνίας τους, παραπ
ελαφρώς, αλλά για κάπ.
ράδοξο λόγο προτεί
τρώφ, τώρα οι εκλογές
δημοψήφισμα του 2015»
έμα που παρήγε σοβαρή ποβερνήσεως, ειδικώς στήν Μα
αντικειμενο μελετης από την
θα έπέτεινε την ήδη ύπάρχουκόμματος σέ πανελλαδικό έπίνο ντο τότε
γιατί ύπάρχει αυτή ή τάση της αποχής στα Σκόόλα αυτά; "Οτι ό λαταν βέβαιοι πως
Αλλιώς ή κυβέρνησις δέν στέΙ
θάκάμψουν το φαινόμενο τ
αποχής για το οποίο τους προ
ειδοποιούσαν λες οί μυστικές
για την διαλυση των μικρων
ευστοση σχηματισμών, για νέ
ς βουλευτών, τίπια σημαινουν πως και μέτούς
καλύτερους δυνατούς οιωνούς
για τόν Ζάεφ-νά τίς κερδίσει
δικαιωθηκε: At τα πούζητον
αυτοί, δεν τα αντέχουμε έμείς.
ημοσκοπήσεις. Τελικώς τό
νες. Αλλά ο λαός τους δεν καταλαβαίνει το
δέν τά
μοψηφισματος και η εςα
χρονοδιαγράμματα αναθεωρήκρό λαιμό, μακριά ουρά
μικρό κεφάλι, ζύγιζε πεμε τις συντάξεις
τού Ι. Ν. Παπαθανασόπουλου
Ποοσχέδιο μέ διαφορετικά σενάρια
σουμε σέ τί σημείο έφθαι στήν Beνετία γιά νά θέλουννά
έπιβάλουν «ποτοαπαέγκαταλείψεως χωριών
τό έχουμε δει πολλές φοpes στην χαραμας καί5
ρουμε τ,έππτώσεις του.
είναι μία ακόμη μαρρική 'Ορθόδοξη Εκκλησία. Κληρικοί Της καί πιστα μέλη της ήσαν οι
σταση του 1821, Πάντα μένει
νέφαρμοσθεί τό μέτρο τής πεικοπής τών συντάξεων, χωρίς
δμως να προκληθούν άντιδράσεις
κοπές, ένο στις 15'Οκτοβρίου θά
άποσταλεϊ στήν Κομμισσιόν χωρίς τις μειώσεις. Όκυβερνητικός
βέρνησις. Μετά τα ήξεις-άφήξεις
στες! Γιά τήν άκρίβεια οι
γραφικό χωριό τήΤΕλβεΠλ
έκρυψε, σημείωσε πως οι-Ελληνες είναι
γισθε μέ T ραιες συ
μπεριφορές μεθυσμένων
τουριστών που κάνουν
δίου τού Προϋπολογισμοϋδπως
δτι το προσχέδιο πού κατατίθεται
σήμερα το μεσημέρι στην Βουλή
προσχέδιο θα περιλαμβάνει δια
Κόρποστό/ταλόφωνο
καντόνι Τικίνο σέ ύμάμε
τρο 600 μ., που άπεφάστάρη στούς αγώνες του
σενάρια γιά τίς συντάξεις καί
άντιμετρα, μέ και χωρίς τις περιτής Κυβερνήσεως να μην έφαρμό
σει το μέτρο των μειώσεων
ήγέτες της Τουρκίας και γενικά τού ,Ισλάμ
τυπώνεται σαφώς ή βούλησις νά
σέ πλατείες και δημοσίσέ ξενοδοχειακό συγκρό"Η Εκκλησία τής Ελλάδος το 2018 διέρχε
περιόδους της
ένδεχόμενο να έπιβάλουν
πρόστιμα σέ όσους μετακους, άλλα σήμερα έχει
μόλι5
ρίας της τόσο μέ τήν έλλην
τασις μεταξύ
«Χαστούκι» στην Άλβανία
τον Πο. Παυλοπουλο
φέρουν άκόμη καΐτατά
ζωντνέμει». Κα μάλλον
απακωστα διέρχονται μια
σιμη φάση. Το σημείο της ομιλίας του Αλ. Τσίεση Θεσσαλονίκης
ιγραδίου, μετά τήν απόφαση των ειδικών μονάδοντήςάστ νομιας τοϋ Κοσσυφοπεδίου νάάνα πτυχθούν στην λίμνη Γκαζιβόντε. Μπορεϊ υστερα άπό
το «Τσάμικο» στις διμερείς συνομιλίες ζήτησε σε
έντονο ος ό Πρόεδρος τής Δημοκρατιας Προκοπης Παυλόπουλος. Άπό τήν Παραμυθιά Ήμαθίας ό
κούλες. Την Βενετία έπισκέπτονται 20 έκατομμυκάκια καί τά ψηλά βουνά,
θά γίνουν σίγουρα πόλος
πότόν Οκτώβριο καί στό πλαίσιο της άναθεύ
ατος θα προχωρήσει «στον
ξορθολογισμό των σχέσεων και τους δια
τούς ρόλους Εκκλησίας και Κράτους», προκά
λεσαν ανησυχια στον Αρχιεπισκοπο ερωνυμο
ες τελικώς να άπεχώρησαν, ώστόσο ή Σερβία
ατηρεί το καθεστος η της έτου
νο πολλοί δ κάτοικοι
του ίστορικού κέντρου
δνκο μετ
χώρα μας, σέ τόσα χωριά
τητος στις ΕνοπλεςΔυναμειςτης Ηλιμνη αύτη εύρισκεται στα σύ
πεδίου Σερβια και τον ελεγχο της
έχει ή τοπική αυτοδιοίκηση των Σέρβων του βορει
ματικό να ιστικό παρελθον τον Τσαμη
co υπερασπίζονται έγκληματιες πού αιματοκύλη
σαν την Ευρωπη Εαν Άλβανα θελει στηριξη γιά
ν είδαλ
ο στην
τίσέ σχέση με αυτά που παλαιότερα
νορα Κοσσυ
Της πόλεως τό έγκατα
μας πού ονέρημο
είχε συζητήσει μέ τόν κ. Τσίπρα, διαπίστωσε μιά
στροφή του στη Θεσσαλονίκη.
Λεπτομέρειες στην σελ.4
καμε, τον όνομάσαμε«AEντουμαχάντι μαφούμπε»
ήσυχάσαμε. Αύτό
στο. Μέάντιγηραντικές
συμβουλές. Θέλετε νά καΟ περί ού λόγος είναι
ένας γιγάντιος δεινόσαυpos, που έζησε πριν άπό
γκεκριμένες τροφές γιά νά
χετε άπαλό δέρμα χαρ
ρυτίδες, πλούσια στιλ
ητρη καπρανου
Φαντάσματα
010ουπας, ο
ενοφων και οι ιοιμα καονεοα
νια ο όνο άλωμα Του γεμάτο ένέργεια και ΕΕ
Κατ άρχήν νά ύπε 0μίσω σέ κείνους οι όποϊοι
«βάφτισαν» τόν μεσογεια
κόκκλώνα
arol Tfs Me oyelou. Olethλυ ο » bo νοι κυκλώνες άφ
νουν πίσω τους καταστροφές
κόχι μιά άλή ύ ρχείλιση
Ο Ζορμπας λοιπόν, θά
μπορούσε νά είναι ένας τυ
φώνας πού θά παρ συρ τά
πάντα στ διά ατου, άλλά
συνεχεία μέ έα μάζεμα άπό
κ τι s «ο τυλι , πού μ
τε λήθη σέ «συρτάκι» ( ο
ρός & ασος μ Χρι τότε ο
λαιοντολόγοι στήν Noτιο Appl Eherix ι ο
el os καί μάλιστα π piπου διπλάσιο άπό τόν
μεγάλοάρρικανικό έλ
ό καφές, το καρπούζι
τό ρόδι τα βατόμουρα
ό άστακό" τά αύγά. Τά
άβοκάντο, τά λαχα
κια Βου ελλών, τά καρ
δια καί σολομός. Καλά
μ5s τά λένε, άλλά πού θά
ορμπά» δ
συγκεκριμένο όνομα efvoaB+
τοΟινάχου καί μιά «tronceΕλλην κή παράδοση γιά 6πού τήν περίοδο κατά τήν
Χάντι μαφούμπε» σημαίστά μέρημ SIT δουλειάΕΕ
λοιπόν,ό eZ
ραλικήλα
«Λεωφόρο Μπάι.Πά5% μιά
ons Καλοπειάκάνουν τέτοια του
ρα. Οι κυκλώνες, τους όποOUS « pr o
vol (μέ γυναικεία όνόματα)
elvon κυκλώνες πραγματικοί
καί όχι όπλά «Εντονα καιρικά φαινόμενο», δπως efvoa
μπ pTO Miτήν αύγή» στήν γλώσσα
Σεσότοτής χώρας. Αυτός
λομόκ ide μ
με. Κάποιος ξεχνα πόσο
ουόποία ή ταινία τοϋ Κακο|
νες άπό τίs «βιβλικές καταστροφές» πού μετέδιδα Οι
ol Αμερικ
γέροντάχι στήν θέση
ndan drip παγκοσμίως,
πού Ε χαμε πάει στ
κ b κάνουν τόν περίτ πό
ό μεγαλύτερος άπό δσουκ
χουν καλυφθε μερι
Παρίσι
ρώνουμε συχνά, μάλλον
τους, μέ γοργό βάδισμα, ol
έχοντες ύποστ τήν σωτηρία
καρδιακή έπεμβαση
τρομολάγνοι τών καναλιών;
Beivosdvon να Χάρμαάκου,γεράσουμε ταχυτερα