Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ, οο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ή «Άριστερή»
Αστυνομία
19 ήμερών ! Ανατολή 7 . 18.-Δύσις 7.13
Παράσχευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 | Αριθμ. Φύλ. 411641 Έτος 142ον Ι Τμή 1,50
amma now onnan n
Ιαράβιάζουν το Σύνταγμα:
μέτρο κατά τον
αταθέτουν Ποοϋπολογισμό
άναγκα
ση τών κ
Ωστόσο όφων
σημειώσω πώς ή κ
Μεθοδεύουν αναβολή της ύποβολης προσχεδίου για να κρύψουν τις μειώσεις στις συνταξει
που ρ
πές» προκειμένου να άποφύγει
προσεχή Δευτέρα 1η'Οκτωβρίσχεδίου τού Προϋπολογισμού.
ση του προσχεδίου, καθώς δεν
γάρου Μαξίμου, τα όποια προτο όποιο
οψη και τις παρατηρήσεις της
Μεσοπροθέσμου Προγράμμα
ντος,δέν έχεικαταγραφεϊάνοσις στην Εύρωπαϊκή Έπιτροπή
έτσι πρέπει να βρεθούν καίνά τιμωρηθούν
Στηρίζει Βέμπερ
ό Μητσοτάκης
Άνοιχτή ή πρότασις μομφής. Έπιβεβαίωσις τής «Εστίας
Τα σκυλάκια
τοϋ Πανλίοφ
as one
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Το μεγαλύτερο δάνειο
τού ΔΝΤ στήν Άογεντινή
Ή Άθήνα εορτάζει
τήν άπελευθέρωσή της
Αξίζει νά διαβάσετε
Ένα γΧΟΧοστούμι «ντεμί-σαιζόν»
τού Κώστα Χριστίδη (σελ.8)
Ιστορίχά ντοκουμέντα
'Υπήρχαν τά ροίχα πού φοριόντουσαν Άνοιξη και φθιwrap .Όταν δηλαδή άρχι
ξε ό καιρός νά ζεστανει καί
νά κρυώνει, θάμοϋπείτετάτούτο διότι άφ, ένός ή οίκογένεια frov πολυμελής (πέντε
παιδιά, οι γον is, μιά γιαγιά
καί μιά ψυχοκόρη) καί άφ,
htpou υπήρχε δάνειο βαρύ
ζα τον Κουνάδη, πού ήταν
τότε άθλητήs véos και 15ελίξιμ S κοίλίγα χρόνια άργ_
τερα κατέρριψε τό ροόρ τού
Σύλλα καί κέρδιζε τοός ΒαλΕιρήνη Λασκαρίδου»
τού Ελενα Γ. Σκιαδά(σελ. 4)
Ικί καί φανέλλα, καί μού ήθεΤομένη στό Bioripio,έργο,
15 οφλήθη τό δάνειο καί &PX-