Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τσακαλώτος για ουν τάξεις. Πιστεύουμε ότι η λογική θα επικρατήσει
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5315 Παρασκευή 21.09.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Χρημα
ματοδότηση
ρος ανοιχτή στις αγορές, η Ελλάδα
>>> Τελ.
ΤΑ αισιο
εταιρικής δια
κυβέρνησης
Ενισχύεται η συνεργασία Enet
Solutions-Logicom
Η Κύπ
Τις διαδιχασίες τροποποίησης του πλαισίου εταιρι
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
επικαλούμενη την ανάγκη
ερης προστασίας των
00α που στην αγορα παρα
μένουν, μετά την υπόθεση
Folli Follie, αναπάντ
τήματα για το αν και πως
εφαρμόζονται οι πρόνοιες
των υφισταμενων
ητα ερ)εων
Με επιστολές προς τις
εισηγμένες εταιρείες, η ΕΚ
ενημεοωνει
σει τη διαδιχασία τροποχει ευνήτησης του νόμου 3016 του
2002 περί εταιρικής διαχ
υβέρνησης και προς την
χατεύθυνση αυ
συμπληρώσουν χαι να υπο
βάλουν ηλεκτρονικά ως η..! Στα 2 δισ. οι πληρωμές
ΕΚνα Χατανοήσ LTO | ληξιπρόθεσμων Δημοσίου
Οχτωβρίου ένα ερωτημαtoU
00 της πρακτικής εφομογής
του νόμου περί εταιρικής
διακυβέρνησης.
Η επιχαιροποίηση του
ίνεται
απο την Επι
αοράς για μια σειρά από Τα έσοδα του τακτικού ηνο του 2
λόγους: αφενός, έχει παρέ- προϋπολογισμού διαμολθει ικανό χρονικό διάστημα 14 ώθηκαν σε 30.794 εκατ. Κατά την περίοδο αυτή, τα
από την πρώτη εφαρμογή, ευρώ ενώ οι δαπάνες σε έσοδα του τακτιχού προϋποαφετέρου, απαιτείται ενα- 133.827 εκατ. ευρώ, από λογισμού διαμορφώθη%αν
Ομόνιση με την ενοωπαϊκή | 32.810 εκατ. ευρώ την σε 30.794 εχατ. ευρώ, από
νομοθεσία, ενώ,τέλος, διαπι- |αντίστοιχη περίοδο του
στ)νεται η αναγκη να JTOOσαρμοστού
εισηγμένες με τα διεθνή
EW 16 Θέτις", ισχύος 50 κιλοβάτ, ενσυματώνει σύγχρονη
τεχνολογια με οτοχο τη μεγιοτη αποδοτικοτητα
ζωής με την ελάχιστη συντήρηση και με δυνατότητα προσαρδια°
29.040 εκατ ευρω τέουσι
Οσον αφορά τις δαπάνες
προϋπολογιΤην περίοδο Ιανουαρίου- σμού, στις οποίες περιλαμΑυγούστου 2018, το ταμει- βάνονται και δαπάνες ύ4ους
περίπου 2.023 εχατ.ευρω
ισης παρουσιασε που α4οοουν την αποπ. IQ(!)ν ταχύτερα οι 12017
μογής στις τοπικές συνθηκες του σημείου εγκατάστασης,
του τακτικού
Η τελευταία αναφορά υποδαγορά, την «ταμπαηέρα» της
αναθεώρησης. Υπό το βάρος
της πολύ%00της υπόθεσης
ακό αποτέλεσματης κεντοέλλειμμα 2.616
εναντι εΛΛειμματος
Το ενδιαφέρον αγοραστών
τόσο από το εξωτερικό, όσο
και από το εσωτερικό προGroup (EEG) στη Μάνδρα
Αττικής και παρουσιάστηκε
πρόσφατα στην 83η Διεθνή
99 (έναντι 1.214 εκατ. ευρώ σελχνει η τρίτη ελληνικής Έχθεση
1,00 την αντίστοιχη
πέρυσι), αυτές διαμοο4ώθη
χαν σε 33.827 ΕΧατ. ευρο,
ηατασκευής ανεμογεννήτρια
(ΔΕΘ),
περιέργ
κεντρίζοντας
εια των επισκεπτουν
Ι περίοδο
"Ew16 Θέτις", που χτασχευάζεται στις εγκαταστάσεις
που εχουν οι
ενδυτές για το επίπεδο 1 με στοιχεία της Τράπεζας από 32.810 εκατ. ευοώ την
της Ελλάδος. Το πρωτογενές
περίοδο
υγούστου 201 7
έναντι 3