Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Σεπτεμβρίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6563
Τιμή: 1.00€
Βαλτε τοίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
και πόσο
θα αυξηθεί
Εεκινούν
μαζικά "κουρέματα" οφειλών
μισθός
Τα συντονισμένα και Με την αποστολή
μαζικά "κουρέματα" αυτή, οι τράπεζες ολο| οφειλών από τις τρά. κληρώνουν τα προsni m m nm u .
πεζες, εκκινούν οι αλσκλητήρια
λαγές στο καθεστώς ρυθμίσεις οφειλών
του νόμου Κατσέλη προς δανειολήπτες με
που ισχύουν από τις 15 μη εξυπηρετούμενα
δανεια και μπαίνουν
Αρχής γενομένης στη μαζική ενεργητική
Σεπτεμβρίου
κατάθεση.! από τους δανειολη-διαχείριση των οφειλο
εντός της εβδομά- πτες που εντάσσονται
δας, τροπολογίας στη στον νόμο και διευρύΒουλή με την οποία νοντας την πολιτικη
επιταχύνεται η διαδι-Ιτών"κουρεματων" στη
μένων, προχωρώντας
σε καταγγελίες δανει
ακων συμβάσεων.
άσκηση ενδίκων
κασία αύξησης του! νέα γενιά ρυθμίσεων μέσων και πωλήσεις νείου ανέρχεται σε pay)
κατώτατου
ανακοίνωσε nYroupγός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
μισθού. |προς τους δανειολή
πτες με μη εξυπηρε.
τούμενα δάνεια, οι
τράπεζες θα προχωρή.
σουν συντονισμένα σε
διαγραφές οφειλών
μέχρι και κατά 85%. Η
ενιαία αυτή πολιτική
θα συμβαδίσει χρονικά
με την αποστολή των
τελευταίων επιστολών
για ρύθμιση οφειλών
που στέλνουν στην Πα.
ούσα φάση οι τράπε.
Στο επίκεντρο των
τραπεζών θα μπουν τα
δάνεια σε καθυστέ.
ρηση πάνω από 13 μηνιαίες δόσεις. Σημείο
αναφοράς για τον κα.
θορισμό των "κουρε.
μάτων" στα δάνεια με
εμπράγματες εξασφα.
λίσεις θα αποτελέσει η
παρούσα αξία του ακνήτου σε σχέση με το
ύψος της οφειλής.
150.000 ευρώ και η na.
ρούσα αξία του ακινήτου σε 100.000 ευρώ.
οι τράπεζες θα "κουρεύουν" την οφειλή
κατά 20.000-30.000
ευρώ. Ωστόσο, το
"κούρεμα" αυτό δεν θα
"προκαταβάλλεται"
στον οφειλέτη, αλλ
θα γίνεται σταδιακά
και εφόσον αυτός αποπληρώνει ομαλά τις
δόσεις που θα συμφω
Εξυπακούεται ότι
πριν προχωρήσουν σε
"κούρεμα" οφειλής, οι
τράπεζες θα εξετά
ζουν το συνολικό "προφίλ" του οφειλέτη, από
την διαμονή και την
διαβίωσή του έως την
εργασία του, την καταθετική του σχέση με
την τράπεζα και ευρώ
τερα την περιουσιακή
του κατάσταση. Η οι
κονομικήκατάσταση
συνέχεια στην 11
χαρτονομίσματα
του ευρω ! επιχειρήσεις
ζες σε μικρομεσαίες Στην περίπτωση που νηθούν με την τρα, του οφειλέτη θα μπο
π.χ. το ύψος του δα, πεζα (forgive as you
συνέχεια στην 10
Που θα βγουν
στην κυκποφορια
προστιμα
και Πρόσθετ0us
Τα νέα τραπεζογραμ.
μάτια των 100 και 200
ευρώ Παρουσίασε η Ευ.
ρωπαϊκή Κεντρική Τρά.
πεζα. Η έναρξη της
κυκλοφορίας τους θα
πραγματοποιηθεί στις
η εφορία
28 Μαΐου 2019
Τα χαρτονομίσματα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9