Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.623 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÐÏÉÍÇ 42 ÅÔÙÍ ÓÔÏ ÂÉÁÓÔÇ
ÔÇÓ 23×ÑÏÍÇÓ ÖÏÉÔÇÔÑÉÁÓ
ÊáíÝíá åëáöñõíôéêü äåí áíáãíþñéóå ôï ÔñéìåëÝò Åöåôåßï ÊáêïõñãçìÜôùí óôï
ðñüóùðï ôïõ 53÷ñïíïõ âéáóôÞ ôçò íåáñÞò áðü ôç ÄõôéêÞ ÅëëÜäá, ðÝñõóé óôç ÄÜöíç

Σε 42 έτη κάθειρξη, καταδίκασε το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων, τον 53χρονο βιαστή της 23χρονης φοιτήτριας από τη Δυτική Ελλάδα, πέρυσι στη Δάφνη. Ο ίδιος ήταν απών από τη δίκη του,
καθώς ζήτησε να µην µεταχθεί στο ακροατήριο.
Ο κατηγορούµενος κρίθηκε ένοχος στην κεκλεισµένων των θυρών συνεδρίαση του δικαστηρίου για αρπαγή µε σκοπό να εξαναγκάσει το θύµα σε πράξη ή ανοχή για την οποία δεν είχε υποχρέωση, βιασµό κατά εξακολούθηση, επικίνδυνη σωµατική βλάβη
κατ´ εξακολούθηση και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Στην αγόρευση της η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε επίσης την

ενοχή του κατηγορουµένου ανατρέποντας τον ισχυρισµό του ότι
η 23χρονη φοιτήτρια συναίνεσε στις ασελγείς πράξεις, γιατί, όπως
είπε, αν είχε δώσει την συγκατάθεση της, δεν θα χρειαζόταν να την
δέσει, να την φιµώσει και να την αναισθητοποιήσει. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον κατηγορούµενο πρόσωπο διεστραµµένο και σατανικό. Κατά τη διάρκεια της αγόρευσής της, η εισαγγελική λειτουργός είπε όχι στο αίτηµα του κατηγορουµένου για διενέργεια ψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης.
Όπως είπε, «το θύµα δίνει µάχη για την υγεία της και θα πρέπει
να φύγει από εδώ δικαιωµένη και να προχωρήσει τη ζωή της». Η

ÓÅÉÓÌÉÊÇ ÄÏÍÇÓÇ 4,2 ÑÉ×ÔÅÑ ×ÈÅÓ ÔÏ
ÐÑÙÉ 25 ×ËÌ ÍÏÔÉÏÄÕÔÉÊÁ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÓÅË. 2

ÏÉÊÉÐÁ: ÕÐÁÑ×ÅÉ ÐÅÔÑÉÍÏ ÁÕÈÁÉÑÅÔÏ ÌÅÓÁ
ÓÔÏÍ ÊÁËÁÌÉÙÍÁ ÔÏÕ ÅËÏÕÓ ÔÇÓ ÁÃÕÉÁÓ

δίκη διεξήχθη κεκλεισµένων των θυρών µετά από αίτηµα της οικογένειας της 23χρονης, λόγω της φύσης των αδικηµάτων για τα
οποία κατηγορείται ο 53χρονος. Ο ίδιος, για δεύτερη φορά, ζήτησε να µη µεταχθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο δικαστήριο.
Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του δράστη τον Μάιο του 2017 µετά
τις αγωνιώδεις προσπάθειες της οικογενείας της 23χρονης να την
εντοπίσουν, καθώς είχαν χάσει για λίγες ήµερες τα ίχνη της. Αναφέροντας στην αστυνοµία ότι εργαζόταν στο σπίτι ενός ηλικιωµένου στη Δάφνη, εντόπισαν το σπίτι - κολαστήριο και τη νεαρή δεµένη, φιµωµένη και κακοποιηµένη.

ÁËËÁÆÅÉ Ï ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁÊÏÓ ×ÁÑÔÇÓ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ
ÁÐÏ ÔÇ ËÉÌÅÍÉÊÇ ÆÙÍÇ ÅÙÓ ÔÇ ÌÉÍÉ ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÇ
Ôï ó÷Ýäéï ôçò äçìïôéêÞò Áñ÷Þò èá
ðáñïõóéÜóåé óÞìåñá ôï ìåóçìÝñé óôï
Äçìïôéêü Óõìâïýëéï, ï áñìüäéïò
áíôéäÞìáñ÷ïò Ðáýëïò ÓôÜìïò.

ÓÅË. 4

ÁÐÏÔÑÏÐÉÁÓÌÏÓ ÓÔÇÍ Ê. Á×ÁÚÁ, ÓÊÕËÏÓ
ÂÑÅÈÇÊÅ ÊÑÅÌÁÓÌÅÍÏÓ ÊÏÍÔÁ ÓÅ Ó×ÏËÅÉÏ

ÓÅË. 3

ÓÅË.5

ÊÁÔÁËÇØÅÉÓ Ó×ÏËÅÉÙÍ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Êýìá êáôáëÞøåùí áðü ôç ÄåõôÝñá
óå ÃõìíÜóéá êáé Ëýêåéá ôçò Á÷áÀáò, ìå
äéÜöïñá áéôÞìáôá áíÜ ðåñßðôùóç. ×èåò,
ðáñÝìåéíáí êëåéóôÜ ôï ÃõìíÜóéï êáé ôï
Ëýêåéï óôçí ðëáôåßá Âïõä, ôï ÅÐÁË Áãßáò Óïößáò, ôï 2ï ÃõìíÜóéï êáé Ëýêåéï
ôçò ÐÜôñáò áëëÜ êáé ôï ÃõìíÜóéï êáé Ëýêåéï ÊÜôù Á÷áÀáò. Óýìöùíá ìå ôïí ðåñéöåñåéáêü äéåõèõíôÞ åêðáßäåõóçò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò Êùíóôáíôßíï Ãéáííüðïõëï, 18 ÃõìíÜóéá êáé Ëýêåéá ôïõ ôïìÝá
åõèýíçò ôçò ðåñéö. äéåýèõíóçò åßíáé óå
êáôÜëçøç. Ïé êáôáëÞøåéò áöïñïýí óôçí
åðÝôåéï ãéá ôç óõìðëÞñùóç ðÝíôå åôþí
áðü ôç äïëïöïíßá ôïõ Ðáýëïõ Öýóóá,
áðü ôïí ÑïõðáêéÜ. Õðü êáôÜëçøç ôåëïýóå ÷èåò ôï 17ï ÃõìíÜóéï ÐÜôñáò. Ãïíåßò
êáé ìáèçôÝò, äéáìáñôýñïíôáé ëüãù ôçò
êåñáßáò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ðïõ Ý÷åé
åãêáôáóôáèåß óôçí ïäü Åõñéðßäïõ.