Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Σεπτεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6560
Τιμή: 1.000
\. Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 23 10 9522333
Ατσιόγλου:
Σημαντικέs
ελαφρύνσεις
για 250.000
τούιμισ0afiη μείωση των κόκκινων δανείων
Το θεσμικό πλαίσιο που ανακοίνωσαν οι
για την επιλογή των μη τράπεζες, από τα οποία
εκτελεστικώνμελών αναδείχθηκε το προτων διοικητικών συμ. βλημα της πίεσης στα
βουλίων των τραπε. οργανικά έσοδα. Καθοζών, η πρόοδος στο ριστικό ζήτημα είναι η
θέμα της μείωσης των δημιουργία συνθηκών
μη εξυπηρετούμενων που θα επιτρέψουν την
δανείων και η προ- έξοδο των τραπεζών
σβαση του τραπεζικού στις αγορές για την
συστήματος στις αγο- άντληση ομολόγων
ρές για την άντληση στο πλαίσιο των σχετιΤο μέτρο της ασφαΊ μακροπρόθεσμων κε. κών κατευθύνσεων
λιστικής ελάφρυνσης φαλαίων ήταν τα βα- που έχουν δώσει οι
εποπτικές αρχές, θέμα
που προϋποθέτει την
σμέν0US |
χιλιάδων μη μισθωτων (ελεύθερων! συζητήθηκαν
θέματα
τάχυνση των προσπαθειών από την πλευρά
σε ποσοστό κάτω του
20% έως το 2021
επα γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν . | κατα τη συνάντηση ουσιαστική αποκλιμα. των τραπεζών ενόψει Να σημειωθεί ότι οι
αγροτών, αυτοαπα- που είχαν οι διευθυ- κωση των πιέσεων και της υποβολής των δεσμεύσεις που έχουν
αναλ βει οι τράπεζες
καλύπτουν σημερα την
περίοδο έως και το
2019 και προβλέπουν
τη μείωση του δείκτη
των NPEs στο 35,2%
σχολούμενων για
νοντες σύμβουλοι των
τεσσάρων συστημικον
Alpha,
Εθνική, Eurobank και
Πειραιώς, με τους εκπροσώπους των θε.
στους κρατικούς τίτ.
λους και την εκτονωση
των πιέσεων στις ανανέων στόχων στον
SSM. Τα νεα επιχειρη
σιακά πλάνα που θα
υποβληθούν στις εποπτικές αρχές στα τέλη
Σεπτεμβρίου θαπροσυνέχεια στην 11
τραπεζών
δυόμενες αγορές
Στη συνάντηση συζη.
τήθηκαν αναλυτικά τα
θεσμοί:
Ακύρωση
και όχι
|σμών. Η συνάντηση εργαλεία για τη με- βλέπουν πιο φιλόδο- Οι εποπτικές αρχές
αξιώνουν ταχύτερη
αποκλιμάκωση με ορι.
ζοντα αυτή τη φορά το
2021 και με στόχο ο
δείκτης των μη εξυπη
πραγματοποιήθηκε σε
καλό κλίμα, αλλά υπό
το βάρος των πιέσεων
στους τραπεζικούς τίτ.
λους μετά και τα
αποτελε.
σματα του εξαμήνου
ωση των κόκκινων δα.
νείων, όπως οι
πλειστηριασμοί ακινήτων, ο νόμος Κατσέλη
και ο εξωδικαστικός
μηχανισμός, και οι θει
σμοί ζήτησαν την επι.
ξους στόχους μείωσης
των μη εξυτηρετουμε.
(NPEs) και συγκεκρι.
μένα τη μείωση από το
σημερινό επίπεδο του
47,7% (Ιούνιος 2018)
ανοιγμάτων
του μετρου
μείωσns των
|«Φτώχα»
ρετούμενων ανοίγμα
συνέχεια στην 10
συντάξεων!
ΕΛΣΤΑΤ:
Στο 19%
n ανεργία
το β' τρίμηνο
Βιώσιμο θεωρούν οι
θεσμοί το ασφαλι
στικό σύστηματης
χώρας, μετά από τις
επαφές με το οικονομικό εruτελείο και δεν
μιλούν πλέον για ανα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9