Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
:1piou
Σεπτεμβρίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6556
Τιμή: 1.00€
Βαλτε τοίου 26 . T. K. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ο νέ0s
ΕΝΦΙΑ και
το σενάριο
για τον
κόφτη στ1s
μειωσε!s
Επίδομα ενοικίου
σε 300.000 οικογένειεs
Το Πρόγραμμα ξεκινάει τον Ιανουάριο
Στις αρχές του χρό,
νου ξεκινάει το προγραμμα επιδότησης
ενοικιου, με ποσα aro
70 εως 200 ευρώ το
μήνα, με εισοδηματικά
κριτήρια για τουλάχιστον 300.000 οικογέ.
ζεται, ως ακολούθως
*Για το μονοπρόσωπο
νοικοκυριό: 70 ευρώ
το μηνα.
*Για κάθε επιπλέον
μέλος του νοικοκυριού
προσαύξηση κατά 35
ευρώ το μήνα.
*Στη μονογονεϊκή οι
νειες
Τους όρους και τις κογένεια, καθώς και
προϋποθέσεις γιατη σε νοικοκυριό με
Λίγες ημέρες πριν οι
ιοκτήτες ακινήτών
πληρώσουν την
πρώτη δόση του φετι.
νου λογαριασμού του
ΕΝΟΙΑ, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε από το
βημα της ΔΕΘ τη με
χορήγηση του επιδό.
ματοςστέγασης καθοΙριζει Κοινή Υπουργική
Απόφαση, η οποία δη.
μοσιεύθηκε στη "Διαύ.
γεια». Πρόκειται για
ένα προνοιακό προγραμμα που απευθύνε
ται σε νοικοκυριά που
διαμένουν σεμισθω.
μένη κατοικία ή επβα.
απροστάτευτο/α
τέκνο/α, για το πρώτο
ανήλικο μέλος του νοι
κοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το
*Ως ανώτατο όριο του
επιδόματος στέγασης
ορίζονται τα 210 ευρώ,
μηνιαίως, ανεξαρτή.
τως της σύνθεσης του
λούμενο από δύο ενή.
λικα μέλη: 105 ευρώ
«Νοικοκυριό αποτε,
λούμενο από τρία μέλη
ημονογο ει η οικογέ
νεια με ένα ανήλικο
μέλος: 140 ευρώ
Πάνω: 210 ευρώ
Η διάρκεια της χορή.
γησης του επιδόματος
δεν μπορεί να υπερβαί
νει τους 12 μήνες από
την ημερομηνία της
αρχικής καταβολής
Με την πάροδο 12
μηνών από την έκδοση
της πράξης έγκρισης
ο δικαιούχος δύναται
συνέχεια στην 11
Νοικοκυριό αποτε.
λούμενο από τέσσερα
ή μονογονεϊκή οικογέ.
νεια με δύο ανήλικα
Μειωνονται 1 ρώνονται με το κόστος νοικοκυριού
εξυπηρέτησης στεγα.
στικού δανείου προ* Ενδεικτικά, παρατί.
θενται οι ακόλουθες
τ Kous, au a
νονται η
προμηθε εs
πεντε σε ν υκουριού
«Moor noo ono οικο
κυ οικο ευρω οτε
μέλη: 175 ευρώ αποτε
μέλη και aro η μονονα επαναξι στο α
γραμμ ρια ένταξης στο
Σύμφωναμε την ΚΥΑ,
Σύμφωνα με την ΚΥΑ,
.Σύνθεση νοικοκυριού
Νοικοκυριό
αποτε.
τηση ένταξης στο πρό
τος οτέγαση επιδόμανοικοκυριριτρια, ο η
γονεικηοικογενεια με
τρία ανήλικα μέλη και
προγραμμα
συνέχεια στην 10
εια στην 10
1 Τον εφοριακό
Εξαιρετικά εύθραυστη καθίσταται η επα
νοδος των ελληνικώ
τραπεζών στην κερδο
φορία, όσο συνεχίζε
ται η μειωση τω
χορηγήσεων. Η πιστωτική συρρίκνωση που
επι περι
που μια δεκαετια στε
ρεί από το τραπεζικό
συνέχεια στην 2
δημιουργεί
η ΑΑΔΕ
συνεχίζετε κ εσατε::1
Σελίδα 9