Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . Erc1Σ ΊΔΡΥΣΗΕ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
38ο . ΤΙΜΗ: 0.50 c
διαβάστε σ' αυτό το φύλλο
Πραγματο.
διαμαρτυρίας,
AN.HMA
3ον Υυμνασίου Νίκος Κύρου, Exσυγγραφέας μετά 36 χρόν α στην Ενεργό
pe. Με αφορμή τη μεγάλη αυτή αλλαγή
πραΥματι
καλύφθηκαν ο' διαθέσμο.
πρώτης φάσης Του κυπέλ.
ΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡ
ΙΕΣ "
πωλούν τα
τοστη συμπρωτεοβλήθηκαν 29 αιτήσεις στή,
ραξικ
της Α' και Β' cpoornwnK
στη (υή του, παρουονίζουμε το έργο του..
Ε.Π.Σ.Η.
διακόπηκε ηκυκλοφορία
& 2 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο
ο κοιμώμενος γίγαντας
| | δεν μένει πια εδώ
σάρωσε τη Νάουσα
nayN00 ua ΧΡονικά λαού noe oweanpa "ou po.poia.
ana0ής και ονυ τηλή ελληνική κονυνία βρίου.
ανακοιν(00ηκαν οι βάσειςεισαγωχής στην Τριτοβάθμιαεκπαίδευση
333 υπουήφιοι από τη Νάουσα σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
L taaampean opponavicjepo odemoicala
βάνουν χώρα με τη συμμετοχ
Βολιτών Χωρίς Komm.
pa 27 AvYodoroo, o.ervic
κή idat0όρμα rov enougyti.
Οννοη δευτπροβάθμας exσενολικά 270 enoyteoL 123
διο δρ σης"
Τουντρ.oma amomto ara on an v omwv amarved vprv
uvonen 204 στα
tetprevap ονική REpi Ο o an or atdooooose
vet κόκα Molimpuber weleuur στο κουννικ
για την καταπολέμηση
των κουνουπιών
os iara v oene στοκ
vnaor o
men στα Α.Ε.Ι. Km
ματισμού και
ως 'Ehe 637 στον Τ.ΕΙ.Ooor
ΑΙΤΗΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ΚυνοταντίνοςΣταματόπουλος,MD
ΑΙΤΗΣΕΙΣ . ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΟΛΩΜΟΥ 1-ΝΑΟΥΣΑ
THA 23320-20330 6939-794630
to σχεδόν 20% από Ea kpodopata ae όλη τη χώρα.