Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Σεπτεμβρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6550
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00€
Μείωση των
ασφαλιστικών | 10 plan b tns κυβερνησns:
εισφορών σε
ελεύθερου
Να δώσει 13η σύνταξη και εφάπαξ
επαγγελματ1es | Μπορεί στην κυβέρ.
ηση να εκφράζουν τη
βεβαιότητα ότι δεν
Πολιτικά, ο σχεδια
σμός αυτός στέκει,
καθώς αν το Βερολίνο
εξετάζει το
υπ. ΕργασίαS
|είναι αναγκαίαηπερτο,Eurogroup και. Το
κοπή των συντάξεων,
αλλά δεν είναι καθό"
λου βέβαιοι ότι οι δανειστές δεν θα
επιμείνουν και γι'αυτό
εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια δράσης.
Το σχέδιο, που φαίνεται να κερδίζει έδαφος
ως Plan B, avστραβοσει η διαβούλευση με
ΔΝΤ επιμείνουν στη
μείωση των συντά
ξεων ως διαρθρωτικό
και όχι ως δημοσιονομικό μέτρο, η κυβέρ
νηση θα μπορέσει να
χειριστεί επικο νωνικά
το θέμα πιο εύκολα αν
εξαγγείλει και χορηγή
σει πριν από την Πρ
τοχρονιά, την 413η
και η μείωση των τους Ευρωπαίους και σύνταξη», μέσω του ταξης» σε όλους τους Μεσοπρόθεσμο, το Φεασφαλιστικών εισφο- το ΔΝΤ για την κατάρ. εκτιμώμενου Φετινού συνταξιούχους δεν τινό πλεόνασμα θα
ρών για ελεύθερους!γηση της προσωπικής υπερπλεονάσματος. είναι ευκαταφρόνητο. είναι λίγο πιο πάνω από
επαγγελματίες , και διαφοράς, είναι να Επιπλέον, μια τέτοια Συγκεκριμένα, ανέρχε. το 3,5% ήτοι 3,56%,
αυτοαπασχολούμε.I δοθεί η αποκαλούμενη κίνηση θα αποτρέψει ται σε περίπου 1.1.1 δημιουργώντας έτσι
νους αναμένεται ότι .. 13η σύνταξη». Όχι το ενδεχόμενο μονο. δισ ευρώ, εφόσον υ- δημοσιονομικό χώρο
μερους ενέργειας. δη.
λαδή την κατάργηση
της επίμαχης διάταξης
Χουρις τη σύμφωνη
γνώμη των εταίρων.
που φέρονται να ειση.
γούνται κάποιοι «θερ.
θα περιλαμβάνει το βέβαια
«καλάθι παροχών»
μόνιμο
μέτρο, αλλά ως εφα| Πας παροχή, που καλύπτε μέρος η το
σύνολο της ετήσιας
έχουν οι συνταξιούχοι,
εφόσον υλοποιηθεί η
λαμε για συντάξεις
ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα,
σειςοε χαμηλές, με.
σαίες ή υψηλές
συντάξεις. Υπάρχει τέτοιος δημοσιονομικός
χώρος για φέτος
που μετά βίας υπερβαί
νει τα 100 εκατ. Ευρώ.
Ωστόσο, νέοι, ανεπίση.
μοιυπολογισμοι από τ
ΓΑΚ, μετά από τη συμ
πλήρωση του-7μήνου
και τα αποτελέσματα
από τις εισπράξεις του
συνέχεια στην 11
χωρίς
διακρί.
Αναδρομικά
σε μισθ0US
και συντάξεις
των ενστόλων
Ποιες άλλες
κατηγορ!es αφορά
|απώλειας
μοκέφαλου»
κυρίως
ψηφισμένηκα άργηση
εντός του κόμματος
Σύμφωνα με τους τε.
φόρου εισοδήματος
της προσωπικής δια.
| φοράς, η οποια θα επι.
φέρει μείωση ως 18%
σε κύριες και επικουρι.
Δημοσιονομικά υπαρ.
Χει, όμως, ένα ζητή.
ματάκι, καθώς το
κόστος για την εφάπαξ
καταβολή «13ης συνλευταίους επίσημους
υπολογισμούς του
υπουργείου Οικονομι.
κών, όπως αποτυπυνονται
και πολύ περισσότερο
των ασφαλιστικών ει
σφορών, ανεβάζουν
τον mxn του Φετινού
πλεονάσματος στο 4%
συνέχεια στην 10
κές συντάξει
ΟΑΕΔ: Ποιοι
& Πως μπορούν
να εγγραφούν
στο Μητρώο
Ανέργων
Από 2.000 ως και
13.000 τα αναδρομικά
στους Ενστόλους
ανάλογα. μεΝΝτον
βαθμό τους. Στρατιω
τικοί, Αστυνομικοί,
Πυροσβέστες. Λιμενκοί είτε θα πάρουν
αναδρομικά, είτε θα
δουν αυξήσεις από 30
ως 180 ευρώ το μήνα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9