Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Áíèåßáò 189,
Æáñïõ÷ëÝéêá, ÐÜôñá
Ôçë.: 2610 337 605

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÑÉÔÇ 4 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.612 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÁ ÄÉ×ÔÕÁ ÄÉÅÈÍÏÕÓ ÁÐÁÔÇÓ
ÅÐÅÓÁÍ ÃÍÙÓÔÏÉ ÐÁÔÑÉÍÏÉ
Äéêçãüñïò åìöáíßæåôáé åí áãíïßá ôïõ íá åßíáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò óå åôáéñåßá ìå Ýäñá ôçí ÌðñáôéóëÜâá
- Ôï ßäéï óõíÝâç êáé óå ôïðéêü åðé÷åéñçìáôßá - Ðþò åðé÷åéñïýí íá áíôéìåôùðßóïõí ôçí åí ëüãù áðÜôç

Θύµατα διεθνούς κυκλώµατος, φαίνεται να έχουν
πέσει Πατρινοί. Σύµφωνα µε πληροφορίες, γνωστός
δικηγόρος της πόλης, έλαβε µε ταχυδροµείο έγγραφα
από την οικονοµική υπηρεσία της Μπρατισλάβα, σύµφωνα µε τα οποία έχει οριστεί διευθύνων σύµβουλος
σε δύο µεγάλες εταιρίες!
Ο γνωστός δικηγόρος, µετά το αρχικό σοκ που υπέστη, προσπάθησε να καταλάβει περί τίνος πρόκειται,

όταν ανακάλυψε φυσικά ότι επρόκειτο για µια καλοστηµένη απάτη. Σύµφωνα µε τα έγγραφα που εστάλησαν στη διεύθυνσή του στην Πάτρα, καλείται να συµπληρώσει κάποια επιπλέον στοιχεία που χρειάζεται
η... υποτιθέµενη εταιρία, την οποία... διοικεί!
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο γνωστός Πατρινός δικηγόρος, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη Σλοβακία, ενώ
δεν έχει καµία σχέση µε τις υποτιθέµενες επιχειρήσεις.

ÄÅÌÅÍÁ ÊÁÉ ÓÇÌÅÑÁ ÔÁ ÐËÏÉÁ ÊÁÈÙÓ
ÓÕÍÅ×ÉÆÏÕÍ ÔÇÍ ÁÐÅÑÃÉÁ ÏÉ ÍÁÕÔÅÑÃÁÔÅÓ

Άγνωστο το πώς βρέθηκαν στα χέρια των επιτήδειων,
τα στοιχεία του δικηγόρου. Γεγονός που θα διερευνηθεί, καθώς ο συγκεκριµένος δικηγόρος έχει ήδη κινηθεί µέσω της Πρεσβείας, αλλά και του δικηγορικού
συλλόγου Πατρών, προκειµένου να ανακαλύψει τι
επακριβώς συµβαίνει. Προ ηµερών, συνέβη το ίδιο και
σε γνωστό Πατρινό επιχειρηµατία. Και σε αυτή την περίπτωση, έχουν κινηθεί νοµικές διαδικασίες.

ÏÉ ÊÁÌÅÑÅÓ ÓÕÍÅÂÁËÁÍ ÓÔÇ ÓÕËËÇØÇ
ÔÙÍ ËÇÓÔÙÍ ÔÇÓ 94×ÑÏÍÇÓ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ

ÓÅË. 5

ÐÁÔÑÁ: ÂÅÂÁÉÙÈÇÊÁÍ ÐÁÑÁÂÁÓÅÉÓ ÃÉÁ
ÔÉÓ ÁÕÔÏÓ×ÅÄÉÅÓ ÊÏÍÔÑÅÓ ÄÉÊÕÊËÙÍ
ÓÅË. 6

ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÔÙÍ ÓÕÌÂÁÓÉÏÕ×ÙÍ
ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÐÁÔÑÅÙÍ ÔÇÍ ÐÅÌÐÔÇ…

ÓÅË. 6

ÄÑÏÌÏËÏÃÅÉÔÁÉ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÅÃÁÓÔÑÏÕ
ÓÔÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ «ÁÃÉÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ»
ÓÅË. 15

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Óôá ÷Ýñéá ôùí
Áñ÷þí äõï
Üíäñåò çëéêßáò
32 êáé 31 åôþí,
åíþ áíáæçôåßôáé
áêüìç Ýíáò
çìåäáðüò,
çëéêßáò 22
åôþí, ôá ðëÞñç
óôïé÷åßá ôïõ
ïðïßïõ Ý÷ïõí
ôáõôïðïéçèåß.
ÓÅË. 4