Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Βοβόλαίερομ, Μωυσεως Προφ του 'Ερμιόνης
Σελήνη 25 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 657'-Αύος 7.50.
του συστηματος
τού Μανώλη Κοττάκη
tron tamn me
ουχο να inav οδεξιο πο άτα κό όρχο
Καθαρά μποοστά ή ΝΔ
άλλά έχουμε tiq nAr!ροφορίες μας-Περιέχουν
κατά βάση καλά νέα γιά τή ΝΔ, ucroo δέν
και στι
νεες δημοσκοπήσεις
γές του 2019 μέ μία ξοσημείυτη διαφορά
πό τόν άντίΠαλά Της ΣΥΡΙΖΑ (μέ τόν ortolo
Ο Κυριάκος Μητα τα ης άρχισε να-κλέβει.
Ροές από Αριστερά προς Κυριάκο-Έλαφρά αυξησις της συσπειροσε ως ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ
νόμευε ή ακροδεξιά τάση tou), napά ταύτα ή
έπί μερους μελέτη bp0ομένων στοχείων nou
α καί τίς διαχωριστικές
ση του ΣυντάΥματος θά
μεντάρει, την βάση του. Σ
τα 0 επιδιώξει ν άφουέοεί ζωτικό χώρο άπό
τελικό στόχο νά άλλοουσε, τον ουσχετισμό της
στά eoG,ΣΥΡΙΖΑ
Έχοντας urt' όψοολα αυτά τά δεδομένα.
υποστηρίζω πώς οαφώς και έχει akla on ή ΝΔ
mupoz μόνο σέ Tomso: Στό Λ.c_
κυνοπέδιο. Ή Apintiipolupr.
σύμφωνα ue πληροφορίες ένα τμήμα uneol
vi, du cuoS Kui comappetowi
ν του ΣΥΡΙΖΑ μετακ.vetrai a
τερα την κινητικότητα no
άναπτύοσεται στα
Τό ΑΕΙ!«ψαλιδίζει»
Τό ΙΙατοιαοχείο
της Ρουμανίας
ma aa
Trea to dano t
συνταξεις και παροχες
Δύσκολη ή έξοδος στις άγορές με 1.8% άνάπτυξη
MER EE
Xpova ano την am°κατάσταση τοο Πατριαρτυρος
αύτός τοο ευφρασε τήν Euyvu.uooon Touwd
ΤΟός τήν κανονική 'Εκκλησία της Οίκρανί.
καί τήν ύψηλοϋ έπιπέδου διμερη ouvepyaAirO τό σημείο είναι
νδεικτικό τής στάσης
saxou on to natpr οχεί rna tour at ς
«Αηστενονν» τις χήρες
χαι τα ορφανα
«Μετ ο »τό απολντηοιο
στις Πανελλαδικές
σέ Ενδεχόμενη μονομερη ένέργεια
Αξίζει νά διαβάσετε
11άνε, λοιπόν, τα κόβουν και τά Λατινικά
ΤΟ ποώτο Κοινωνικό
optimum onom
Si verum est, quod nemoKodpp