Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Παρασκευή
Αυγούστου
Βαλτε τοίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
δοήλομων
Αμετακίνητο παραμένει το ΔΝΤ για
προβληματικών ΔΕΚΟ
Θερμή προμηνύεται η οποία να ικανοποιεί
αντιπαρ θεση για τις
συντάξεις το επόμενο
διάστημα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες- το ΔΝΤ θα
επμείνει στη θέση του
οτι οι περικοπες πρεπει
να γίνουν κανονικά
από 1/1/2019, ακόμη κι
κήσεων μιας σειράς | αν δεν είναι αναγκαίες
που για δημοσιονομικούς
την κυβέρνηση.
Το ΔΝΤ δεν έχει ανοί
ξει τα χαρτιά του επι
σήμως, αλλά οι
πληροφορίες από
τηγές που γνωρίζουν
τα τεκταινομενα στο
εσωτερικό του αναφέτην αλλαγή των διοιρουν ότι δεν έχει μ
ελέγχει ξεκίνησε με
τα ΕΛΤΑ η Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχώ
τακινηθεί από τη, θέση
του υπέρ της μείωσης
των συντάξεων, παρα
τη βελτίωση των προβλέψεων για τα δημολόγους
οι θεσμοί, όπως ανα,
ιπληροφο.
ξεων από 1/1/2019, για
να φτάσει το πρωτογε
νές πλεόνασμα στο
3,5% του ΑΕΠ, αλλ
είναι προτιμότερο να
γίνει και να αντισταθ.
μιστεί από τα αντιμετρα, παρά να μη γίνει
στούν και, τα αντιμε.
τρα. Τη θέση αυτή
αναμένεται να υποστη.
βρίου)
τως,πιθανότατα δεν
θα ληφθούν σε αυτή
την πρώτη αποστολ
Αθήνα μετά το τέλο
του μνημονίου, αλλ
αργότερα, προς Οκτώ
βριο ή Νοέμβριο, με
την κατάθεση του ορι
στικού οχεδίου του
όλοι στην ίδια γραμμή
Το ασφαλιστικό
Η άποψη του. Τα.
μείου, όπως μεταφέρεται από τιςτηγές, είναι
ότι οι συντάξεις πρέπει
να μειωθούν ούτως η
άλλως, για διαρθρωτιους, καθώς
το ασφαλιστικό rapaτας τις καταστατικες
συγκεκριμέν
θεσμών
αλλά και τις δεσμεύ.
Φαίου ενδιαφέροντος
μα την κυβέρνηση,
Ετσι, η Κομισιόν εμφα
νίζεται ως η πιο διαλ.
λακτική, όπως έχει ήδη
φανεί και ano τις αλλε.
βει η ελληνική
Πολιτεία rpos τους ru
συνέχεια στην 11
μην εφαρμοκούς
λληλες δηλώσεις μένει πρόβλημα για ρίξει ο επικεφαλής της προϋπολογ
του επιτρόπου Πιερ
Μοσκοβισί. Μάλιστα,
οι πληροφορίες ανατην Ελλάδα και θα οξυνεται λόγω του δημοαποστολής του στην
Αθήνα Πίτερ Ντόλμαν
Αλλωστε, οι αποφά
γραφικού
φέρουνότιαποστοληΤο Ταμείο θεωρεί ότι
μπορεί να μηναπαιτεί.
ταιπλέον η μείωση δα
έρθει μαζι με τους
λους επικεφαλής των
θεσμών στις 12 Σε.
εμπορίου για
λής της
αποστολής
αλλά και-κυρίως-του
την ενίσχυση
μικρομεσαίων επιχειτης στην Αθήνα Ντέ.
κλαν Κοστέλο εργάζεEurogroup, orou η Γερ
μανία έχει καθοριστικ
πανών 1% του ΑΕΠ
πτεμβρίου (τα τεχνικά
ται για να βρεθεί μια που αντιστοιχεί στις κλιμάκια θα είναι εδώ ρόλο
συμβιβαστική λύση, η
Ελληνικής Συνομοκαι Επιχειρηματικότη
τας (ΕΣΕΕ) Βασίλη
Κορκίδη και τα μέλη
του προ δρείου της