Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

28oC, 12.00

32oC, 8.00 μ.μ.

26oC - Υγρασία 50%-68% - Άνεμοι: Δ 3 - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:54 - Δύση ηλίου: 19:56

€0.80

´Åóôéí ïõí ôñáãùäßá ìßìçóéò ðñÜîåùò óðïõäáßáò êáé ôåëåßáò
Όσο οι συζητήσεις εξαντλούνται περί των προσώπων που θα μπορούσαν να ηγηθούν του Δήμου της Κέρκυρας, ελπίδα δεν διαφαίνεται
στον ορίζοντα. Ιδιαιτέρως μάλιστα όταν οι αναφορές σε ονόματα γίνονται για ξεφτισμένες καταστάσεις. Αντιθέτως τα τελευταία πολλά
χρόνια και τώρα αποδεικνύεται ότι αυτός ο γερασμένος πολιτικά και διοικητικά Οργανισμός είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στα πράγματα όσο συμπαθητικό και νάναι το πρόσωπο που θα αποπειραθεί να ηγηθεί. Η διαπίστωση είναι πανθομολογούμενη και ανεξαρτήτως ιδεολογικών και πολιτικών προτιμήσεων. Είναι πρόδηλο ότι οι τοπικοί θεσμοί υπολείπονται των απαιτήσεων των κοινωνικών αναγκών,
των οικονομικών επιδόσεων, της ακτινοβολίας και της προοπτικής του νησιού και του συμπλέγματος των Ιονίων. 3 >>

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4715

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ ΑΝΕΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ

ÐåñíÜåé ÊÁÓ ìå óõíôñéâÜíé Þ ÷ùñßò
Ôé èá ðåñéëáìâÜíåôáé
óôçí ðñïêÞñõîç
ðáñá÷þñçóçò åêôüò
ôçò êñïõáæéÝñáò
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τον Οκτώβριο η
προκήρυξη για την παραχώρηση του φιλέτου των δραστηριοτήτων του ΟΛΚΕ σε ιδιώτη.
Σήμερα αναμένεται να περάσει
ΚΑΣ η μελέτη για την ολοκλήρωση του κόμβου και της ανατολικής πύλης για νε μεταφερθεί η γραμμή για Ηγουμενίτσα
στον υπήνεμο μώλο.
Σελίδα 5>>

ÓõíÜíôçóç ÊïõíôïõñÜ Êïñêßäç ãéá ôç óýíäåóç
ôïõñéóìïý - åìðïñßïõ 4>>

5421 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’το λιμάνι
Marella Discovery 2:
06:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2.198
MSC Musica: 12:30 - 18:30
ÅðéâÜôåò: 3.223

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μέχρι και μαρίνα μέγκα γιωτ από τα σχέδια θα πουλήσει το ΤΑΙΠΕΔ στα παλιά καρνάγια, στη βόρεια
άκρη του ΟΛΚΕ. Η προκήρυξη συντάσσεται πυρετωδώς αυτές τις μέρες με φιλέτο βεβαίως τη διαχείριση της
κρουαζιέρας
5 >>

Ïé äÝêá
ìåãáëýôåñåò
ïéêïíïìßåò
ôïõ ÐëáíÞôç
ôï 2018,
óýìöùíá ìå
ôï ÄÍÔ
6>>

¸íáò äõíáôüò Êñüíïò äçìéïõñãåßôáé 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα