Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη ΑυΞου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΥΠερφορολόγηση και μετά
τα μνημόνια
κατάργηση
μισθός
των 511 ευρώ
Με ένα τριπλό ιστορικό ρεκόρ στους φό.
ρους «εγκαταλείπει» η
Ελλάδα την 8ετή μνη.
μονιακή περίοδο. Προτον τα φορολογικά
βάρη εκτοξεύθηκαν
στο υψηλότερο ποσοστό αναλογικά με το
ΑΕΠ που έχει καταγρα.
φεί ποτέ στη σύγχρονη
ελληνική ιστορία. Avaλογία φόρων ως προς
ΑΕΠ άνω του 27%
πρωτόγνωρη,
τουλάχιστον για όλη
για φόρων ως προς το
ΑΕΠ δεν υπήρξε σε
καμία αλλη χώρα της
Ευρωζώνης: μέσα σε
οκτώ χρόνια, η αναλο
γία των φόρων ως
προς το ΑΕΠ αυξήθηκ
κατά 7 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες.
véous
Βροχή φόρων
Ο ερευνητής που θα
er"διώξει να εντοπίσει
με ποιο τρόπο επτεύχ
θηκε η εξάλειψη των
γιγαντιαίων ελλειμμά.
των που είχε να αντιστοχούσαν στο 12,6%
αναλογικά με το ΑΕΠ,
ενώ το 2017 το ποσοξηση από το 15,7% στο
17,5%
2. Οι φόροι στο εισό
η Ελλάδα
κατάργηση του υπο- τη
ατώτατου μισθού πολίτευσης. Δευτερον, στο ξεκινημα της οικο- στό είχε εκτιναχθεί δημα δεν είχαν αντί
που ισχύει για τους η Ελλάδα είναιπλέονη νομικής κρίσης δεν θα στο 17,5% όπως προ- στοιχη αύξηση ως
χώρα στην Ευδυσκολευθεί να καταετών αποκάλυψε ρωζώνη σε αναλογία λήξει
προχθές ο πρωθυ
κύπτει από τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιπρος το ΑΕΠ, όχι διότι!
δεν υπήρξαν πολύ με
μπερα.
ρων ως προς το σματα. Η
ΑΕΠ. Από τη 13η θέση
το 2008 και τη 10η
συνέχεια στην 11
αύξηση των συντελεστών τόσο στην άμεση
και αν αναζητήσει κά
ποιος πολιτικές ευθύ
έση στην αρχή των όσο και στην έμμεση νες, θα διαπιστώσει ότι ταλυτικά ο παράγον
«θυσία» του
επιδοματ0S
ενοικιου νια
να σωθούν
μνημονίων, κατακτή. φορολογία μεσούσης η αυ ξηση ηταν συνε. τα της μείωσης τω
της ύφεσης, αποτυπώθη
τρόπο στον δείκτη των
φορολογικών εσόδων
αναλογικα με το ΑΕΠ
1. Το 2008, οι φόροι
στις εισαγωγές αντιχής καθ' όλη τη διάρ.
δηλα,θέντων εισοδη
τον πιο εντονο κεια της κρίσης. Από μάτων και της φορο
| το 2016 την οποία και
διατηρούμε. Το τρίτο
ρεκόρ έχει να κάνει με
την ταχυτητα με την
οποία ετήλθε το-90.
ρολογικό σοκ». Τέτοια
μεταβολή στην αναλοτο 2009 μέχρι και το
2014. η αναλογια αυξήθηκε από το 12,6% στο
2014 μέχρι το 2017 Kaδιαφυγής.
περίπτωση, η επιβά
ρυνση είναι εμφανής
από το Ο συντελεστής που
οι συντ
παραγω γή
διαμορφωνόταν στο
ταγράφηκε νέα α
για τον ΕΝΦΙΑ
σε βοηθητικ°us
ρείται σίγουρη η περιΦαίνεται να είναι θε
στην Πιλοτή
τική σε ένα τέτοιο ενζονται τα δημοσιονοκάτι που σημαίνει ότι
Ι τns ΠΟλυκατοικίαs