Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Άν ή Παπαχρηστου
ΜΟλι ν
Ανα ολή ήλίου M38μαΔύσις8.λ
«συντοοφισσα»
Δευτ α13At ου του2018
Αρ θμ. Φύλ. 411251 Ετος 1420vIT μή 1,50
ΟΒΟ ΕΥΤ Στον ΣΥΡΙΖΑ λάθοςάρας ΑΒ ά
την σημερινό διευάλιστα τότε τούς φώσας εν
Πρόσβάλλουν τούς ποωτάθλητές
κλεγεί μέλος του κοινοβουλιο
μνημόνια-διατηρούσε μία επιτ
αντιπολιτευτική στήλη στην «Αυγή» μαζί μέ
Πά τα ύψώνουν τη μάιά
Όσκληρός πυρήνας τού ΣΥΡΙΖΑ δεν άντέχει τά σύμβολα, τήν Σημαία, την χριτική
όϊδιο εύστοχος στά σχόλια του ως μέλος τοϋ
ρια Ευρώπης Βούλα Πα
κτηση χρυσού μεταλλίου
άστοχη. Έχουν προηγηθ
βουλευτή τής δεύτερης εκλογικής περιφερειας Άθηνών Γιώργο Κυρίτση, εξανέστη μέ τήν πρωτοβουλία τοϋ Πρωθυαι ομως τής παρούσης να πρ
γαριταριών του Γεωργ
αστε στήν δήλωση που προέ
σω Twitter τα συγχαρητήριά του π
η-την ξέρουν αύτή την λέξη στον ΣΥ
τακτήσεως του χρυσού μεταλλίου στο
Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο.
έρων άτυχων ρατσιστικών σχολίων. Ό δεύτε
ηνες πρωταθλητές για λόυφατα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Ό συγ.
ΧΡωτισμός της με βουλευ
SPARO
πού θά άναλύσουμε πιό κάτω
σήμ πρωταθλήτρια μας πριν από έπτά
στόχος για να πλη
ηθουμε τον Χριστόφορο Βερναρδά
όμματος; Ατόπημα!» Αυτό σκέφτηκε
Twitter για τους Αφρικανούς οι όποϊοι
πυρήνας τού ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα
ΟΟνσήν προοταθλήτρια Βούλα Π
εργάζονται στήν χώρα μας. «Οι αθλητές
βουλευτής λησμονώντας πως καί οί βουρασέ θέματα συνέπειας, και νά μήν άποτού ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τα νεανικά άτοπήματα τής Παπαχρήστου. Ούτε καν ή
εριστασιακή σχέση της με έναν βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Για ο,τι εκασεις,άπεβλήθη άπότήν,Εθνική,ομάδα,
έστερήθη ουσιαστικώς το δικαίωμα να
αγωνίζεται προσωρινώς στις μεγάλες
διοργανωσεις. Και παρά το γεγονός οτι
Κυρίτσης θεώρησε «κακή έπιλο.
κός αν τηρούσε τήν αυτή στάση σέ άλλα φαινό.
ντυπωσιακές περιστροφές τού «χρυώς μάρτυς στήν δίκη της 17Νοέμβρη υπέρ της
ξαγωγής δικαίας δίκης (οπως έπραξαν κορ
ελούν τούς ύπηρέτες τού συστήματος.
Μπελιμπασάκη και του Χρήστου,
τι υποφέρει μέσα στα έθνικά σχήματα.
λοστε τότε ύπέστη βαρύτατες κυνέχεια στην σελ. 3
ας» τό πρόβλημα τού σκληρού πυρήνα
,Επιτροπή. Άπεκλείσθη άπο διοργανύνά τήν συγχαρεί, ή Παπαχρήστου δι
ΠΕΝΝΕΣ
Εθνική τρουγοδία!
τού Μιχάλη Κ. Δερμιτζάκη
Σουνιτών στην Θράκη
ΓΟΕΡΕΣ οι ίκεσίες, ο πόνος a
Στο κενό τά παιγνίδια Άγκυρας με Πομάκους
φαίνεται άπό έκθεση πού
έδύθη πρό ήμερών στήν
εύρέθησαντά οργανα τοϋ τουρκι
κου προξενείου της Κομοτηνής
κτέρ και τους έφραξαν τον δρόμο
συνεπικουρούμενοι άπό δυνάμεις
Κράτους δημιουργούν τήν έλπίδα
ότι μπορεί να ε ναι τα πρώτα βήάνάμεικτων αυτών συναισθημάτων τους άποτέΠΡΟδυσαρέστου
πρέπει υά άποκαλούνται
άνδρωποι». Προχθές τό
καλύπτει ότι πέρυσι οι
φόνοι σέ δλη Τήν Βραζι|
των ΜΑΤ πού έσπευσαν επί
πυρκαϊές πού ξέσπασαν στήν πολύπαθη (από τό
παρελθόν) Ανατολική Αττική, στα Γεράνεια"Ορη
που και άπέτρεψαν τήν πρόσβαση
τών Σουνιτών προκειμενου να προληφθούν και τά έπεισόδια πού θα
μπορούσαν να ξεσπάσουν άν πλησία αντίς γραμμές πού είχαν σχηματα που σημαίνουν οτι πλέον θά
υπάρχει άπάντησιςστις παρανομες
δράσεις που ύποδαυλίζονται άπό
τότουρκικό Προξενείο τής Κομο
τηνήςκαιότιοί Ελληνεςμουσουλ|
ρησαν να άλλοιώσουν τό νόημα
έορτής Πομάκων, διοργανώνοντας
ότους «πανηγύρι» στήνορεινη περιοχή Χίλια στην Ρούσα Μιγερμός στο κέντρο της
Χαλκίδος γιά τήν σωτη
ρία ένός μικρού σκυλιού,
όταν παο στικοί άντελή
φθησαν ότι ήταν κλειδα64.000. Αύτό σημαίνει
ότι σχεδόν έπ τά άνοο
ποι έχαναν τήν ζωή τους
κάθε μία ad
κρατίας στην Ελλάδα!
1 τεράστιες, αλληλοδιάδοχες
όλων τών ήλικιών (!), ανθρώπων που άπολάμβα
μοκρασία ήταν άφόρητη
και άνθρώπινο ή ΑγΥΕ
Ο Πάνατ
στην Μουργκάνα
κτος οοιων η συγκοουσις
ΗΠΑ-Τουρκίας
οικογένειες και αφησαν έπί πλέον έκατοντάδες
δρες και γονείς χωρίς παιδιά! Καί, ακόματα δασών καί άγροτικών έκτα
κετ ότι άν καί συνοδεύελακές της κάνει μόνη της
βαλά έπίσης μόνη τη$ Tis
άστυνομία που άνοιξε τό
ΤΟ ΊΔΙΟΤΥΠΟ «Μουσείο' Υφαντή» στο άπομακρυσμένο χωριό Λιας στήν Μουργκάνα κοντά στην
ελληνοαλβανική μεθόριο εγκαινιάζει σήμερα το μεΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΗΠΑ
ήταν αυτές που κατάκαυσαν κ
τελευταιο διάστημα,
καί ήλθε καί κτηνίαείλ
perris πρώτες βοήθειες,
καθώς ήταν έξαντλημέό πρέσβυς τών ΗΠΑ Τζέφφρυ Πάνατ. Ή παρουσία
τό χορό έπληγη άπό τους κομμουνιστές κατά τόν
γνωστή μέσα άπό τό βιβλίο «Ελένη» του Νίκολας
άλυσίδ0s πού προτιμά ή
ME κελ καθώς
δια άπό τήν Bundestag,
μικού πολέμου με σκο
νο καχωρς orkar ve
πέχεμ
μας έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν
ει και τον ίδιο τον Άμερικανό Πρόεδρο ΝτοΙ
ητος Ιδιοκτήτης έντοπίσκυλί για λίγο στο αύτοκίνητο, καθώς ήθελε νά
τακτική πελάτισσα καί
όταν λείπει στό έξωτεριΤής ήμέρας
οι χορηγοί της οι γονείς της!
πευά του τό πάρουν
γε προβάλλεται ή καλ
σκυλάκι γιάπάντα! το
άλλα έγινε στην ΒραΑξίζει να διαβάσετε
".awwKospin.
1μητρη Καπράνου
Μοναδι
λαθε έντελώς."Ετσι μέκατακαλόκαι
Άν Ε ναι κάτι πού άντιπα Ιδιαίτερα είναι έκείνες
Οι φάτσες τών πολιτικών,
TOTp χουν στά ά ροδρόμια
γιά νά ύποδεχθουν-Ελληνες
άθλητές Οι όποίοι διακρίνομέτρων. Δεν μάσησε τά λ6για της γιά την κατάσταση
στήν Ελλάδα. Ανεργία φτχια, πνο. Kod τόνισε ii itρατό
της dvonolyo eisms!
άπό κομμνες συντά EIS άπό
Την μ Yyen Τής dpoplos, πού
Εχει πλέον στραγγίσει τούs
δύσμοιρους καί άπνταρους
πολίτες μέ το Τής ΕΡΤ1
πρόεδρ°S μέ τά λεφτά των
άλλων χαιρω πολύ! Αλλά
ατά μόνο στην Ελλά α or
βαίνουν Σέ άλλες χώρες θά
χαν κλείσει οι «Ανώνυμες»
πρόσωπο άπό άδοπο
o pap oro voo
kopelonou Pont Tane
ιρο. Τό msp1στατικόΙγιΕ
σε μία άπό τίς συνοικίες
ξαν Τήν γξ μανική πόλ
Matra r και ο pndpe
poprandwaa70 m
σμά Tous. Ακόμη και Τ
στέγη του σιδηροδρομιτοϋ Bulent Mumay
(σελ.9
«μοναδικοί χορηγοί
«Το τέλος των
βαίνει; Βγαίνει τό κράτ0S καί
μοιράζει ( ν μέσω μνημονίου
καί άββαίου μέλλοντος) καΤομμύρια cris άντιπαθάτατες «Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες». Τούς δίνει τά
bcατομμύρια πού βγαίνουν
'Η γυναίκα εύρίσκεται σέ σταθεστοός συρμούς, ευτυχώς
χωρίς κανεις να πάθει τίγιά νά κάνουν κάποιοι περΕργοι τον «πρόεδρο» καί νά
παίζουν οι όμάδες τους στό
τό κορίτσι πού Ιδώ καί πολύ καιρό σκρφαλάνα ένοΕνα
τά σκαλοπάτια τών διακρίσε.
Mo άρεσαν Οι δηλώ σεις
ms Μαρίας Μπελιμπασάκη,
τήS περήφανης Κρητικοπούλος, πού κέρδισε τό άργυρό
μετάλλιο στόν δρόμο τών 400
bda | ρή κατάσταση άλλα kte mo
δυνεύει δπως ύποστηάντικείμενα καί δ,τι μποΦυσικά, άν elvon νά ε σαι
Συνέχεια στήν σελ 3
Τήνορασή
της."Ηταν
ζημίες σέ πολλά σπίτια!