Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ@
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
αρτογράφητα
ύδατα προσεχώς
ρίνης, άδελφής του μεγ. Βασιλείου, και Δίου, όσων
Πέμπτη 19 Ιουλίου, 218
|Αριθμ φύλ. 41 104 i Ετος 1420v 1 Τιμή 1
Παράθνοο ΣτΕ
της Συμφωνίας των Πρεσπών
τιωτικούς έγκλειστους στις φυλακές Αδριανουπόλεως: Κατά πάσα πιθανότητα «ναι
με από την άγόρευση του Τούρκου
ΘΑ ΠΑΜΕ σέ έκλογές μέ ου ς δύο Ελεγα ρ
γιά άχνοώση
α πρώτη φορά μετά το 1996 θά οδηγηΥποδεικνύει έμμέσως οτι μετά την χύρωση εχουν νόημα οι αιτήσεις άχυρώσεως
θα διεξαχθούν έκλογές στην Ελλάδα χωρίς ν
α | ΒΙΑΣΤΗΚΕ
ή Κυβέρνησις να πανη
των σχολικών βιβλίων κατά τρόπο πού
τιμνημόνιο» . Και βεβαίως μας οδηγεί να σκε
ιο'Επικρατείας,'Ωστόσο μια πιό
τμήματος της έπικρατείας
Ή φρασεολογία που διατρέχει όλοεκλογών θα σφραγιστεί και από θ
ειας, για πρώτη φορά ϊσως από τό 1989, «Πα
ψεως προσωρινών ασφαλιστικών μέκαστήριοάπέφυγεσέαυτή την φάση να
κτο το ενδεχόμενο αμφισβητήσεως τής
ύπό δύο άπαράβατες προϋποθέσεις:
ίναι πολύ πρόωρο ν
προβλέψει κανείς ποιά θά είναι ή έ πίδραση ένός
συμπεριφορά
ουσία τής υποθέσεως καί
κύπτει πώς «οί διαδικασίες δεν εχουν
Στα έθνικά άθροίζονται πέραν τού ανοικτο
ματος των δύο στρατιωτικών τό ζήτημα της
Συμφωνίας των Πρεσπών και οι προεκτάσεις της
(Παμμακεδονικές ένωσεις άρχισαν δικαστικούς
ων, τό ΣτΕ δέν μπήκε καν στον κόπο να
στολών στήνοποία προήδρευσε όάντιέχουν τύχη άξιολογήσεως και ενδοκικατοχύρωση του brand μακεδοικός, ΑΝΕΛ), το Κυπριακό (ανοίγει ξανά τον Σε
πτέμβριο μέ πρωτοβουλία της νέας ειδικής με
θεί ακόμη άλλα και διότι οι προσφεύγοντες πολιτες μελη των οργανωσεων δεν
έχουν αμεσο έννομο συμφέρον ος ίδι
οκτήτες επιχειρησεων
χι ένσνόλωστό μετρο που
αύτη ώς έσωτερικό δικαιο θά άρχισει
πως δεν προσβαλλονται η αν ειναι μο να λοποιείται με διοικητικες πραξεις
νομερής εκτελεστή διοικητική πράξις. Ειδική αίτησις άκυρωσεως μπορεί νά
Στήν ούσια το Άνοτατο Δικαστήριο μέ κατατεθεί άπό τούς έπιχειρηματίες που
έξαιρετική νομική ορολογία ένημερ -έχουν έννομο συμφέρον για τα έμπορινει τους ένδιαφερομένους πως οι μελ- κάσηματα Ειδικη αιτησις ακυρωσεως
άπό συλλόγους για τυχόν άναθεώρηση
άρθρο και
ποτελεί κυβερνητικη πραξη από τις
ες έκείνες που ή νομοθεσια
Δευτερον, ο
μελλοντικες αιτησεις
ρίζει
σολαβητού τού ΟΗΕ Τζαίην Χόλ Λούτ μ
Ανωτατο Δικαστηριο να μην αφορούν
στό σύνολο τής Συμφωνίας ή όποια θά
αποτελέσει νόμο του κράτους, άλλαξεχωριστά κεφάλαιά της ή και άρθρα της.
Και τούτο διότι συμφωνος πρός σκέψη
τής άποφάσεως τής 'Επιτροπής Ανααναστολή και άκυ
Συνέχεια στην σελ. 3
λοντικές αιτήσεις άκυρώσεως τους θά
Κλιμάκωσις στην ένταση
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21.07 ΜΕ ΤΗΝ
Και ομως νείται! |
2 ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΖΙ
Έλλάδος-Ρωσσίας
Ζαχάροβα: Προβοκάτσιες-Κοτζιάς. Δέν μας σέ
βεσθε
έστερα πράγματα, πού ή καθεστηκ
ρα καθώς και έλλειψης κατανόημέ τους Ρώσσους έταίρους και νά
ι θύμα βρώμικο°ν προβοκατσών, στις όποίες, δυστυχώς,
υπέπεσε ή Αθήνα. Δυστυχώς, βέθελε να παραμένουν άνείπωu ρωσσικου
Υπουργείου 'Εξωτερικών Μαρία
Ζαχάροβα,σχετικώς πρόςτήνυποθεση της απελασεως των διπλοματών, ενώ ο Νίκος Κοτ ιας απαΖαχάροβα ύπεγράμμισε οτι ή άπέλασις των Ρώσσων διπλωματών
δέν γίνεται να μ
εςγια την Ελλαδα ομι οντας για
«βρώμικες προβοκάτσιεο, θύμα
μενη αμφιβολία των ΗΠΑ γιά τήν άξια τής Ατλαντικής Συμμαχίας. Στο Λονδίνο υποδαύλισε την
καχυποψια οτι η βρεταννικη κυβέρνηση έπιδιο
τοιες ενεργειες δεν παραμένουν
χωρις συνεπειες, οεν εςαφανιςο
να αφηνουν αποτυπωσινκι αφησε
ρια για μια ολική έπαναφορα της Ρωσσί
ας ώς προνομιακού συνομιλητή των ΗΠΑ. Ένδιυσε, για πρώτη φο
ρα, να χαρακτηρίσει τήν Ευρωπαική "Ενωση ώς
τον μεγαλύτερο αντίπαλο τών ΗΠΑ. Φυσικά, μέ
μα. Δυστυχ
αυτές συνιστούν «χαρακτηριστικόδείγμαάσέβειας προς τρίτη χάΕιδικότερα δήλασε: «Ο έλληνικός λα
Ένα βιβλίο φόρος τιμής
Τοβιβλίο που
εθνή Τύπο νά πλειοδοτεί σέ έπιθε
τα διαχρονικά ψεύδη γιά
rTvqugup0μενη καταρωγή
Στήν οίτη
τον εκσυχοονισμου
anelez θερωτικού dravog,
Με ποοστι υο στην Google
άπαντα ή ΕΕ στον Τοάμπ
ούδόλως άναίρεσε. Σέ έπίπεδο μεθόδου ή στάινιστικής μορφής
ΑΝΟΙΓΜΑ προς τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
έκανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμιλώντας στην
Κεντρική,Επιτροπή του κόμματός του, λέγοντας οτι
πρεπει ναγινουν συνομιλητες τήςΝΔ και να μην πε
σου έκ νέου θυματα τής δημο ιας τής Κυβερνη
σεως. Χαρακτήρισε τήν ΝΔ «μεγάλη δημοκρατική
ΑΙΓΕΣ ωρες μετά τις κολακείες του Τραμπ στον
Πούτιν και την νέα αποστασιοποίηση άπό τό ΝΑ
ΤΟ ή Κομμισσιόνανεκονοσε ένα πρόστιμο ρεκό
εναντιοντου αμερικανικού κολοσσού της Google
Και αυτό λιγες ημέρες πριν άπό την έπισκεψη τού
Προέδρου της Ευρωπαϊκής 'Επιτροπής Ζάν-Κλώντ
Γιούνκερ στήν Ουάσιγκτον γιά έπαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι όποιες
ου όποος πήρε έν μέρει π σω σα ειπε λλά
έπέμεινε στην ορθότητα τοϋ πυρήνα τους. Για
ΠΕΝΝΊΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
στην Κίμωλο τον χειμώνα
μέ Τρικυμία; Κανείς. Αλλά
νεργάτης μας που έπεσκέ
ξίζει να διαβάσετε
ροφόρησε πώς τό νοά του είναι Πολύαιγος
Eris 271ουλίουβά συμβει ή μεγαλύτερη σέ διάοΠως τα ακίνητα εγιναν
Χίνητα καί δημοσια!
καία Πολυγο, δ
νη όλικοτηλεομις Σελα
Διαπραγματευσις
ε τους εαυτους
τού Δ. Κ. Καραχάλου (σελ.8)
Ιστοοικά ντοκουμέντα
«Τα πανηγύοα
ENOIA,
τόν όποιον berre σθησαν 01
π οηγούμε οι κ c τσιμ Τσο érorol έδώ κάτι τά κθε elbous «πάγια» (πού νά
παγώσουν σάν τόν Μπαρκάτι τά δημοτικεϊ έκει ένα ζευγάρι καί
180 κατσίκια. Το ζευγάpi α τό δια τει μιά β κα καί πηγαί Ε1 μέα ή
στην Κίμωλο γιά
χρειασθεί. Περιττό βεβαίως νά πούμε-τά άκουν
όσων έχει άνακοινώσει
ή ΝΑΣΑ, το φεγγάρι θά
ύπο ΤΕΙ την άλική λει
ψη γιά 1 αρ α καί 43λε
Πόσο βίαια άλλάξει ή
λληνική κοινωνία! Πόσο δια
φορετικά φ peron κα ά τιδρά
πλεονο
σκοπόαχετής ζοής του «νά
βάλει τό ΚΕ όλι κάτω άπό ένα
KE a δι», ό Ελληνας, πού πρίμενετήν κληρονομιά τής
μακρινής θείας ή τού παππού
ρατά χαρίζουμε στήν (μήν
μειδιατε, παρακαλώ KuBépνηση τ s άριστερας Εχουν
αθει τά πά ωάτω καί ήμεϊς
&δομεν
Μόνο γιά τό 2017
όρατή σέ κάποιες TTEpi0XS
τής Αφρικής, στήν Μέση
ταλήγουν έκατοντάδες χι
λιάδες άκίνητα Ιδιωτών, όχι
γιατί δ φείλουν κάποια δυ
σθεώρητα ποσά στήν!popia,
άλλά άπλώς καί μόνον άπό
ris άποποιήσεις κληρονομιών» γράφουν ol bφημαίδες.
Μάλιστα. Έλληνας, πού
πόδια του, όΈλληνας πού
Ελεγε κάγφαζε γή, γατί ποτέ δέν χάνεο, βρίσΕΤ015apνικά σέ 06ση νά χαρίζει άκίνητα στό κράτος! Έλεγαν οι
παππούδες μας: «Αμάν, μήν
έρθει ό κομμουνισμός καί μ8s
πάρει τά σπίτια» καί τώύπρέβησαν τίs 135.000 λ6γω άδυναμίας των κληρονομων νάκαταβάλουντόν προβλεπόμενο φόρο κληρονομος
άλλά και έπειδή 01 κληρον.
μοι έκτιμούν ότι δέν θά μποράσουν νά κουμαντάρουν τό
κληρονομηθέν άκίνητο! ΚάΙ
αύτά οι anovres
νησί δέν διαΟΤΕ ήλεκτρικό ρευμα, κάτι που σημαίwe&rtol δύο κάτοικοί του
ζουν ύπό συνθήκες ποΠρόκειται ίσως γιά τήν
μεγαλύτερη έκλειψη του
21ου αιώνος. Συνολικώς
άπό τό 2001 μέχρι καί τό
2100 θά γίνουμε μάρτυρες
των μανδαρίνων, τών όποκάθε μήνα, καθιστούν τήν Odύδύσκολες. Ποιός μποτού Ελευθ. Γ. ΣΧΙαδά (σελ.4