Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
0ύράγοί
τών έξελίξεων
Δευτέρα 161 υλίου2 18
φολ. 41 101 rEr ς142 vmt 1,50
ΖΕλήνη 4 ήμερον Ανατολή Αίου 6.15 saos647
toi, Μανώλη Κοττάκη
ποχωοήσεως
Σάλπισμα ν
για την ΑΟΖ Καστελλορίζου
έχουμε δίκιο Διότι όταν
χουμε δίκο
apbocs ν
tuek; nou Εχουμε
βερνηση nou civai στήν κορυφη τοΟ λόφου κ
ΕΧει όλα τά δεδομένα σον διάθεσή της. Τότε κό.
Εγκαταλείπονται πάγιες θέσεις για Αίγαίο, Κύπρο, Θράκη
'Εχουν mea τεράστια λάθη. Λάθη mou ea
άθρονοτούν μέ τό Μακεδονικό καί θ npoKaστό γόητρο της χώρας Την ΟΤΥΑή πού ουμουye ςμετάτην ονάντηση
ητακό
πους, άλλα δσον άφορα στα
χές στην Νότιο Κρητη δ tou
tporavt ν κερυσμέμαχητικά naania ουν κατά
μα τών δύο στραπουτιών μας καί στίς arowaAd.
Κορυ φής του ΝΑΤΟ καΐσεις
Παπούλια-rap, toti 1988.
ESKIVB άπό τό δεύτερο καώς oi όργανοστηρ ότητος
θεαα κρύβεται στήν έντηση της
Πρόεδρο Ερντογάν και στις
ovi-ivlxch0ηά τό μάλλον.
'Ησυνάντησς.Toin paXimpaang aapc my AOZ toe
p.or voti ςτης Κρήτη
hop1ομένους Μουφτήδες μέ στόχο νά τους eEur
2017έχειέτουη νομοθετική pueulon το. Ynougτό vbo σύστημα έκλογής
Από τό 2017 Προκρίνεται λύση noi elvarΠΕΝΝΕ
«Ευθύνη μεγίστη»
Γυναίκα υποψήφια
άρχηγός τής Αστυνομίας
φωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις cioai νος
HZ. Τσιριγώτη συγκεντρώνει πολλες πιθανότητες έπιλογής
Exes βγει στούς δρόμους at Evadn ra 100me
κρσας γιά την 11ητής νέας
Exfle ontpia Amw μίας Αλλο
άλλα τόαα έκτοτε oé
ΕΧάδες πόλεις.
είχε σχέσεις μέ μητροΠολιτες καί Τη Mom Boτοπεδίου "Έχεις δέ non αβάσει σέ όλον τόν
'Η Γαλλία
ό άδελφός Τ
ροντα της Ελλάδας σα Βαλκάνο, ci&κότερα
pl Μακεδονίας αλλά μοτίς μεταβ βασαν
noir sprut Sé zts o ejakad opvou o
ni oizon kintoetaolig
Νά μήν ξεχνάμε τον Θάνο Άξαρλιάν
τραγματιχοτητας» |
Fri, 14 ουλ
'Η κατάογηση