Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Οοιστικώς
δεύτερος πόλος
Έτος 142ovi Τιμή 1,50
ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ τού "Ιουνίου δεν ήταν αυτές
τερ με φάπάξιμαστ ή Δέντετε νταιο ανασχηματισμο
κώμενη μείωση της διαφοράς άπό τή ΝΔ στις
των εκλογών μέ ξεκάθαρο πλεονέκ
αφορ την πρωτιά, τό όποιο καλείται να διατηρήσει μέχρι τις κάλπες. Oi δημοσκοτήσεις αυτές
ιά το χαθεστώ ΣΥΡΙΖΑ
θα είναι ο δεύτερος πόλος του συστήματός μας
Ο δε κ. Τσίπρας ήγέτης
δωράχης στο κατώφλι
όσοι έπιπολαίως στον κεντροδεξιό χώρο πιστευ
αν οτι ό ΣΥΡΙΖΑ θα σκορπισει σαν το φτερο στόν
λια Γράφουμε
ριεργολά ο
ιάκάποιον πε
διοτι σμο
λογική με τήνυίοθέτηση τού
όποιου θα καταστούν ο
2020 όρων πού ξεφεύγει κατά
ι για
σεις και
ήδη μυστικά τόν Αρχιεπίσκοπο
έκκρεμοτητων που ειχε στην
Δήμοι
πολυ τ
διακυβερνησε
μο για να στον ισον
τις αντιδράσεις τους. Γι' αυτό
και χθες μιλώντας στό Έθνικό
άνεμο. Σε μια κοινωνία δυστυχώς
τά τον πόλεμο) τό κόμμα των συνιστωσών δει
ινείται
σε ποσοστά της τάξεως τού 20 τοις έκατό. Εστω
Ορισμένες δημοσκοπήσεις προβλέπουν
αυτοδυναμία της ΝΔ. Αυτοί θά ειναι ουντίπαλου,
ό ΠΑΣΟΚ απέτυχε να έπανέλθει στα πράγματα παράτή θηριώδη στήριξη των ΜΜΕ. Ηάποοχι για μετρα που θα περιλαμ
Συμβούλιο τών
χνει αυτή τή στιγμή ορθιο. Έστω κ
σιών άναθεωρησεως τού Συ
λόγησις-τού δίδουν την δυνατότητα και τόν πολιτικό χρόνο
νάάξιοποιήσει τους καλοκαι.
ρινούς μήνες προκειμένου να
πρωτ ςπου γινεται άμεσως μετά
από έκλογές, οχι βεβαίως ό τελευταίος,συν τόνέκλογικόάνασχηματισμό που σχεδιάζει o
Εκκλησιόποια αρχισε νάζεσταίνεται ξαέρθειήώρα».
εύρος τήςβεβαίαςήττας του. 14
να γίνει (μικρέςάλλάύπαρκτές)
αλοκαι
σίον αγαθον, τήνεκλογή Προεδρου Δημοκρατίας από τον λαό
πα της Κυβερνησεως άλλά και
την περαιτέρω βελτίωση στις
οκτώ μήνες |
ντας τήν αλλαγή πολιτικής τού
ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι απεφάσισε
χθες με αποφαση της Μεγαλης
μετά την ιδρυση του νέου φορέα απέδειξε οτι τό
φονος προς τήν τελευταία δηριΌταν
κ.Τσίπρας Ελεγε πρό
κρατικα
ΑΕΙ, Αύτή τήν έβδομάδα ο Προπρέπει να υπηρετηθούν κατά τό
τικό σχεδιασμόγια
θνησιγενή ήταν και τα διψήφια ποσοστά που τό
προίκιζαν μέ γενναιοδωρία οι δημοσκοπήσεις
τροπής Άναθεοεδρος της ΕΣυντάΥματος, κασχέδιο τών
ρή κυβέρνηση στήν οποία-αν
άπό τό ΚΙΝΑΑ, καθώς διαφονεϊ μέτήν
πραςη ύπέρτής ΝΔ. Απεχορηκαι καιρό σε ανοικτό «φλέρτ»
γραμμήίσωνάποθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλά
κης, θα παραδοσει τό τελικό ποσαρων σημείον με το όποιο θά
Αντιπολίτευση είδικά την έλάσ
ιση τού νόμου
πού έτοιμάζει ό
και όΣταύροςΘεοδωράκης.
ρισμα στον Πρ ο υπουργ
ογούστου άρχές Σεπτεμβρι
άτζέντας», μπορεί να
δα τής κυβερνήσεωςτου
ήν έπαναφορά τών συλδπιος είναι σημερα, και μέ προ'Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει οτι δεν έχει πίθανα καταλάβει την πρωτιά, ξέρει ομως
λογικών διαπραγματεύσεων και
τοϋ κατωτάτου μισθούέστο και
σθήκη νέου μετώπου Πολι
ας-,Εκκλησίας σίγουρα θα δυ|
άποτελέ.
για την άπλή
Μακεδονικό. Πρώτο τέστ τής
νέας σχέσεως ΣΥΡΙΖΑ-Ποταμιούθά είναι ή στάσις τού κόμματος στην ψηφοφορία γιά
αναλογική στήν
άΣκόπια έπληξε την
ντος, σέαύτό τόσχήμα Πάνος
Καμμένος, καθώς θα κινδυνεύ
υβέρνηση στο σύνολο του έκλογικού
όσημο στην απόπειρα Σ
πρωτοπορία τής ΝΔ την όποια
παρατηρεί πλέον μέ τα
οσε δτι θα ψηφισει τό συ
γκεκριμένο άρθρο για την άνα
κριμενων μετρων για την μεο
ση τής φορολογιας για το έτος
Ήδη πιε εται. Γι αυτό άλλωστε
όύπουργός Αμύνης έπεσκέφθη
οικηση και οί θεσεις που θα δι
ατυπωσει για το Σύνταγμα
κιατης καί τήν έσωσε.
Η αναπτυξιακή
οτι το χρέος ειναι βιωσιμο
τού Αθαν. Χ. Παπα
Αυστραλοί δέν τά πήγαν
Επειδή τά νέα κινητά a
pauoTa, b25μηχα
ΤΗΝ βιασιμότητα τού ελληνικού
χρέους σε μεσοπρόθεσμη βάση
θα άναγνωριζει μέ την έκθεση της
γιατην δημοσιονομικη πολιτικη
ει σήμερα
μακροπρόθεσμη βιωσιμότης το
χρέους θα είναι συνάρτησις τών
μεταρρυθμισεων και το νοικοκυ
ρέματος, τόόποιο σε μόνιμη αση
θα πρέπει να διακρίνει τα δημόσια
Στουρνάρας θα εμμένει κατά τις
πληροφορίες στήν ποψή του περι βελτιστου αποτελεσματος, ε ,
σον ειχε προκριθεί και η πιστο
της πλαστικης σακ ουλος
μιας χρήσεως, που έτέ
θη σέ έαρμογή αττό
za ar plan Tv
ακρίβεια δεν τα πήγαν
καλά μέ τήν χρέωση τής
ο Aalen στην ram,
όPhilip Frenzel, έπη
θήκη γιά τό κινητό πού
ΤΟ ΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο πρωθυπουργός για λογα
Τράπεζα τής' Ελλάδος. Στίς έπι.
ό ίδιος και οι συν αυτώ είναι τό
σημανσεις που γ
καί τ
πρόσφατη συμφωνία για το χρέος
άνέφερε τό BBC, έγιναν
σακκος! Καί Ετσι κέρδι
Mechatronics. 'Η περίφημη arm θήκη διαθέτει
είδικό πτυσσόμενο μηχαότι έπιασε άπό τόν λαιυπάλληλο καταστήματος, ένώ ένας άλλο$
«Η ΕΕ χάνει τόσο
κακό όσο η Κίνα
που περιείχαν τα πε
0άβιχη επαναστασις
ταστήματος «άπόβρασμα της κοινωνίας καί KWe
rms! Ti νά κάνουν καί 01
άνοίγει μόνον όταν
άπαραίτητο, άλλά έχει
καί αίσθητήρες, ώστε νά
στο προσφυγ|20
ναντα το σχεδιο των Ευρωπαιων ηγετων για την δη
μιουργία κέντρων ύποδοχής μεταναστών έκτός ΕΕ.
Χθες ή Αιγυπτος προσετέθη στήν λίστα των χορών
που άντιτίθενται σέ αυτό τό ένδεχόμενο, μετά τήν
Αλ ανια το Μαρόκο, τηνΤυνησια και την Αλγερια
Την ιδιαώρανεα κρισιςάπειλεί τόνγερμανικόσια
σπισμό, καθώς οι
ζονται ικανοποιημένοι από τα επιτεύγματα της Μέρκελ επί του) προσφυγικου κατα τήνΣύνοδο Κορυφής
νος Πρόεδρος φανοντας στο σημειο να την συγκρι
νει με την Κινα. Ανεβάζοντας τούς τόνους στην διαμάχη γιά τό έμπόριο, ό Τράμπύπεστήριξε οτι «η ΕΕ
κάνει τόσο κακό δσο ή Κίνα», καταγγέλλοντας τό
έμπορικο πλεονασμα της. Έπεκρινεδε γιαάκομη μια
φορατήν πολιτικη το Βερολινου φήνοντας άνοι
κτό τό ένδεχόμενο έπιβολής δασμών και στα γερμαδέν
ηρωμή Τής σακκούλας
δον σώ ΕΙΤΟ ΤΕΟιβάλλον
έλάσματα, που είναι διπλαναμέσα
πετοΗ
Πρώτος στόχος ή ανοδος καί ή παραμονή
ές δέν έμφανί|
ικά αυτοκίνητα αλλά και λήψεως μέτρων κατά των
έπιχειρήσεων πούδραστηριοποιούται στόΊράν
άνεξάρτητες καικανοο
γι ωστό γιά
επτομερειες στην σελ.
μυαλό, άλλά ώς φαίνεται λότερους ούρανοξύστες
ύπάρχουν καίσκύλο πού στόν κόσμο καί τώρα Kp_
δέν σηκώνουν λαιμα- δίζει τήν πρώτη θέση και
ριά. Τέτοιος ειναι ό Νού- γιά τό υψηλότερο ξενοκι, ένα χάσκυ που υιοθ -δοχειο στόν κόσμο. "Ηδη
Αξίζει να διαβάσετε
η Καπράνου
τησΕ πρό έξΕΤΙας ό Σκότ
Σουίφτ στήν Αλάσκα-Ο
ρα το δεύτερο ξενοδοΟύτε Ψύλλος στον
0000 του!
τα άκολουθώντας καί κόπρώτο. Το Gevora Hotel
του κ. Τσίπρα
Μεταξύ μας, άγαπητοί,
δέν θά ήθελα νά ήμουν στήν
θεση τού κυρίου. Τόσκα. Ό
Μόνο πού τότε είχαμε
σαφώς λιγότερους κακοποούς, σαφώς λιγότερες συμ
μοριες καί σαφώς πι μπε
σαλήδες» τοός άνθρώπους
καί «νταής» καί «προστάτης» και «κάπο» τοϋ
p na, γιά τόν φόνο μεμαχαρι έν s tK τών μεγάλων του
άνταγωνιστών καί άντιπάλων, καταμεσή5 στό «Γιαχνί
ρήματα μεγάλα καίότρά ταχτα. Καί διατείνετα καί ύποστηρ ειότι «τόκο γινε
ά ελείας, ήταν μιά κο ή σπγ
θούν ένα μονοπάτι κοντά
στό σπίτι του, φημισμένο
για πα οποία 'Hay τη
του Νούκι γιά τί5βόλ7ES
στάθηΚΕ σωτήρια γιά μιά
porT Tp1α που ) λίστρη
και έπεσε στό ποτάμι στό
τέλος Τής πλαγίας Ζαλιπίσω τους πύργ0US του
JW Marriott Marquis
που Είχαν υ ΤΕΟΙΤου
355μέτρα διότι a roEXEr
utos 356 μ./ Δ1adre 528
δωμάτια τέ 75 όρ φο
του μπορει νά σας μετακαημ os, δ χετα τούς φο
σκουο τόν έναν μετά τόν
ότι «κατηγορούμενος
καί θυμα είχαν παλαιά γνο
ριμίακαί φλία» καί «πώς έν S
ρηματίας όπως ό κατηγοιατηρούσε μάλιστα καί κατάστηa», πίσω άπό τό
Όλα αύτά πού συμβαί
νουν αχάτως στόν χώρο
το ύποκόσμου μου θύμι
"Οχι δηλαδή, ότι παλαότερα δέν είχαμε ξεκαθαρί
μεταξύ
του χαρ ΙΧατου Q1στα
Γ. Μαυολάχου
άμειβόμενς-δικηγόρος του
Εχει λάβει τόν λόγο καίξευρούμενος, ό όποίας δ
σμένη καθώς ήταν δύ
τά νερά, άλλά ό Νούκι
χρ, Τόν πλευτα οδοο ο
βραδιά στοιχίζει άπό 163
λέει και ή Παλαιά Διαθήκη,
κάζεται γνωστός «μάγκας»
κά καί συχώριο», μέ έπιχει