Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E. ΕΣΤΊΑ.@
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
του κνοίου Κοτζιά
Σάββατο 23. Κυριακή 24
Άριθμ. φύλ. 41082 I Έτος
Μανώλη Κοττάκη
Επιμηκύνεται ή διαφορά
ΜΕΛΕΤΩ πάντο
διάφορες» μπορ
φώνησε στήν Ρόδο στήν περι
νάντηση κρατών της Μεσογείου για τήν Ασφάήταν μακρά, φλύαρη-ευχαρίστησε έως και τους
ηνείς-ωστόσο έκρυβε τρεις σημαντικές
Λόγω Σκοπιανο
ϋ-Οι πρώτες μετρήσεις μετά τήν συ
μφωνία
ντονίσει ολα τα κράτη της περιοχής για να ανατόν ελληνικό λαό άλλά οχι μέ τά ίδια
και οχι μέ τόσο συντριπτικ
απορρίπτεται με ποσοστά άνω του 60%
τήματος που έχει υποβάλει κάθε έται
ΗΣΙΣ ΣΥΡΙΖΑ πανηγυMe
ίδιος
υπουργός, άλλά δέν τό είπε τυχαία. Στην
πραγματικότητα διεκδικεί γιά τήν χώρα καί τόν
μεσ ζοντα, που δρ
νει οπως κλείνει ολα τα μέτωπα τής έλληνικής
κοινοτητα κατα ε
νταραβεριτζή, τ
τα μέχρι στιγμής δεδομένα ό λαός κι
θυνση. Ή έπικήκυνσις των δανειακών
πτει με την έπιμήκυνση τής διαφοράς
στην περιοχή για λογαριαεξωτερικής πολιτικής στον Βορρά μέ Αλβανία
κατά δέκα έτη συμπί
Σκόπια. Για να είναι αξιόπιστος συνομιλητής μέ
μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ κατά 1
λένε κάποια κόμμαυτή την αθώα Σύνοδο τής
τα. Είναι μειοψηφική αυτή ή τάσις τον
Ρόδου πλασάρει στά μέλη αυτής την ίδέα για
τουλάχιστον δημοσκοπήσεων που θά
άλλά έπη ρεάζει σαφώς τά άποτελέσματα των μετρήσ
γειο»."Ενα μικρό ΝΑΤΟ έχει στο νού του με συνωση στρατιωτικών
άτων φυσικού άερίου έ
της Τουρκίας. Τό ζήτημα είναι νά θυμάται ποιά
φωνίας με τα Σκόπια, ή όποια προεκάλεσε τεράστιο πλήγμα στην δύναμη τοϋ
το κλίμα που επικρατεί στην Μακεδο
νία έσκέφθη προς στιγμήν και μελετα
τού σημειου ατού τήςσυμονιας ειναι
συντριπτικά και προσεγγίζουν τό 80 %.
ως για την διεύρυνση της διαφοράς με
τήν ΝΔ και τό δείχνει. Αλλους ύπολο.
ιώργος όταν έκανε τόν ψ
'Η δεύτερη
κύριος υπουργός κάλεσε στην Σύνοδο της Ρόέψεις του στήν συμπρωτεί.
ουσα, ή διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ έτεινε
να μειωθεί στις 5-6 μονάδες-Ωστόσο,
τόσο ή άνακοινωσις οσο και ή ύπογρα(Προφανοχ έχει άγνοια κινδύνου.)A
που κοστίζει πολύ έκλογικάστόν ΣΥΡΙΖΑ και δέν
άναγνωρισις. μακεδονικής ταυτότητος»
ομακεδόνες».
τό Μαξίμου πιστεύει-ευσε
ότιήΚυβέρνησιςμπορείνάάπορροφήΗδιεύρυνσις τής διαφορ ςΝΔΣΥΡΙΖΑ ειναι το καλό νεο των δημοσκοπήσεων, ώστόσο
αντιφατικά μ
.Ελλάδος-Σκοπίων άπορρίπτεται άπό
και άντιμετωτί
σει εις βάθος χρόνου την λαϊκή δυσαρέΠιο πολύ
συναφή μέ τα δικά μας, ειδικά εις ο,τι άφορ
ρά και πάλι στις 10 μονάδες. ΌΠρωθυπουργός μαθαίνονταςμάλιστα τα νέα γιά
και από τήν παραχώρηση του ονόματος
«Μακεδονία». Τα ποσοστά άπορριψεας
Οι τοείς έγγνήσεις
γιά τήν έξοδο στις αγορές
Ματιά στον κόσμο
Η ΕΛΛΑΣ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠ
ΤΗΝ ΣΥΛΑΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΕΝΝΕΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ο
ΤΟΥ 1930 ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΩ στήν τηλεόραση ένα ρεπορτάζ γιά
Χρέος, μείωσις συντάξεων, περικοπή άφοοολογήτου
μασία, και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν. Ή εικόΧΡΕΟΣ συντάξεις και άφορολογητο συνιστούν τις τρεις έγγυή.
σεις για τις άγορές για την έποχή
μετά τήν έξοδο τής χώρας άπό τό
χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ηχογκεκριμένο διάστημα δεν θα πληρώνει τόκους, μέ εύνοϊκές έπιπτοσεις στον Προϋπολογισμό Επι
κουρικώς, στην ίδια κατεύθυνση
λειτουργούν ή μει σις τών στα
πολογισμό θα είναι 2% του ΑΕΠ.
τερογενώς και άπό τά
υποσχεθεί να πιτυ
πρόσχαρη παρουσιάστρια μάς πληροφορεί ότι
τά λουλούδια φυτρώνουν μέ λ πασμα που παρέ
ψηλά προ
χάνει (3,5%
ω σκουπιδιων. Να και το εργοστασιο, πολύχρμο και απαστράπτον! 'Η Σλοβενία άνακυ
τό 98% των σκουπιδιών κερδίζοντας χρήματα
ση του χρόνου έναρξεος τής άποτά 18 % κατά μέσο ορο το 2019 και
Στόϊδιο δελτίο ειδήσεων βλέπουμε δρόμους
έλληνικών πόλεων νά πνίγονται στα σκουπίδια
τού EFSF(ψους96 δισ. ευρώ), γεγονός πού σημαίνει ότι γιά τό συτό2020. Από συντάζεις και αφορολόγητο ή ωφέλεια για τον Προϋ|
τήσεων άπό μεγάλα γραφεί. Εάν νομίζετεότι
Φλέρτ Κονοτ
-Βαναοών
Φιέστα Τσίποα
ικανή για τίποτε αλλο από ψέμματα, ναι μεν έχε
ΤΟΝ ιστορικό χώρο του Ζαππείου, έκεί οπου υπεγράφη ή ένταξις τής . Ελλάδος στην ΕΕ, έπέλεξεό
πεποίθησις μου οτι ή άριστερά έμπο|
τηση τής Άγγελα Μέρκελ λόγωτού προσφυγικού,
τίζει τον έγκέφαλο του αφελούς μέ ψαρόκολλα
παγιώνεται και έπιβεβαιώνεται κάθε μέρα.
χοφερ, άπειλουν με κατάρρευση τής κυβερνήσεως.
Αναζητούν δέ συμμάχους στήν γειτονική Αυστρία
1 τήν κυβέρνηση του Σεμπάστιαν Κουρτς, τήν
Κ.Ο. τουΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ γιά τήν«ιστορική»
συμφωνία τού Eurogroup. Ή γραβάτα που έπέλεξε
ταν έκείνη πού τού δώρισε πριν από μία εβδομάδα
Γιατί τους λένε τι λοι οι ανθρωποι ειναι οχι
μόνον ΟΟι άλλά καί ίδιοι, και δεν είναι σωστό
να ξεχωρίζουμε άσπρους και μαύρους. Ούτ
κάν άντρες και γυναίκες. Εμείς λοιπόν και οι
ώρα πού ή έξεύρεσις εύρωπαϊκής λύσεως στήν έ
ΠΕΝΝΙΕΣ
κειμένη Σύνοδο Κορυφής στα τέλη τής έβδομάδος
ίνεται δύσκολη, οπως άλλωστε παρεδέχθη και
γιά νά ύλοποιούνται. Είναι λίγοδύσκολο, άλλάθά τό
συνηθίσο» είπεόΠρωθυπουργός μέτούςύπουργούς
Λεπτομέρειες στην σελ.3
εμεναν έγκυοι μέ έναν ποέθνικότητος πού μετείχε
Τής(μέρας
Ένα διαφορετικόπρωινό, στηνπόλη τον Άλι άντε
Αξίζει να διαβάσετε
του Δημήτρη Καπράνου
Ηήττα
ΕΚ μοτονητικά μάσα έν με Εσύ
συκλέττα χωρίς κράνος.
ας, κάτι που ύποδεικνύει ότι ύπήρξε μεθόδευσ1s
'Ο κίνδυνοs έγκειται στό
Εκείνο τό πρωί ή κυρία
Μερσέντες καθαρίστρια στό
'Υποθηκοφυλα Ο τής πόλως Αλικάντε στήν Ισπανία,
ύπηρεσία άρχιζε νά λειτου pγεϊ Τότε μπήκε ό πρώτος
«πελάτη9. Ψηλό. e mes.
Τδιο56 μέχρι πρίν λίγες ήμέρες
ματά του (καί άπό beivo το
βουλευτου έπέστραμε στήν
έργασία του! Υπο η φύλα
στό Αλικάντε!
βουμε τί άκριβώς συνέβη: ό
συντηρητικός Μαριάνο Ρο
Χόν,όπρα θυπουργος «μέ
Την σιδηρά πυγμή», ήγετα
ένός κόμματος, μέλη Το όπο
ρασιανυκατ που μπο
τού Τίτου Το. Άθανασιαση
ρε πολύ ευκολα άσυ
κάποι°s είναι άπορροφημένος μέτο μά e at
. Μετά τό βίνΤΕΟ κλίπ
δίτη Τής Μήλου» τώρα ή
καί στό νησί
Τστοοιχά ντοκουμέντα
νη. Πέρασμα τοϋ πατώματος
μέτήν ή ατρική ξε ό σια
Μίστορία μπορεϊάμήν
Εναι, δμως, άληθνή. Ό έπί
eroyolpy
ρωτηθει ό άπλός Έλλην ποου 4 πλά οντα σέ σκάνδαλα
ίας»ρά
Μήλου.
Οταν ο ποιητής
κά, δέν y°ορίζει τί δουλειά
κάνουν, έκαναν ή écvbovov,
bervol ol όποιοι κατά καροός
κό κόμμα, τό όποιο παρέχει
Ψήφο άνοχής στήν κυβέρνηση, τήν καταψηφίζει. 'Ο
τήςΊσπανίας Μαριάνο Ραχου, ό όποίος έχασε τήν 4mστοσύνη της Βουλής καί πορα τι θηκε άπό όλα τά άξιοσουν ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο καί τό δικαίωμα νά τρώνε δωρεάν χάμπουργκερ διά βίτρίδα Της Αφροδίτης στό
ύπάλληλοι βρίσκονταν όλοι
σ is θεσεις τους καί ή δημόσια
θειών γιάέποαπατρισμό
του άγάλματος Τής
Ελευθερίου Γ. Σιαδά (σελ.7
Δηλαδή γιά νά καταλά-