Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' ΕΣΤΙΑ@
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Οι σχέσεις
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018
|Αριθμ. φύλ. 4
τοοπή Αλέξη! Αέν είπες την λέξη
Μακεδονια»
ΗΤΑΝ περασμ
.En hemlannin m
τ Καί τότε συνέβη κάτι πού τό Κοινοβούλιο
τι ελ
nvuxou εδαφο UC
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν
Παρέδωσε ονομα, παρέλαβε .. γραβάτα-Σε παράγκα ή έπονείδιστος τελετή
ειροκροτήματος ώστε
πτα μετά αρχισαν ένας ένας ν
πτιστων», ένώ ό Ζόραν
αρχηγό της έλληνικής διπλωματίας. Μόνο
φωνίας 'Ελλάδος
ντος τον ελληνικού λαού.
ΖΑ που προϊόντος του χρ
ζωή της γείτονος, που οδήγηε στήν ανάδειξη του δεύτε
εφ στήν πρωθυπουργία, ό όριστήν θέση τοϋ ύπουργοϋΈξο)πο
Κοινοβουλίου υπουργό Εξωτερικών να άποθ
ώνεται περισσότερο από π
νου του στον' Εμφύλιο Πόλετσης καταλαβαίνοντας τήν αλλοίωση της ισορστο διάβα τής ιστορι
ώντας να ολοκληρώσει έντός τριλέπτο
άλλα έκείνος οχι μόνο αρνήθηκε άλλα ζήτησε
έτοιμων να αναλάβουν το ποτολογία συζητήσεως τύπου
ιούτε μία φορά τήν
λόγια» και τις «μαυροντυμέσε
νε περιοδικά μεγάλου κύρους,
eign Policy» να
καλύτερα όνειρα τών συμμάχων μας (στούς όποίους μάλιστα ό Πρωθυπουργός τών Σκορο. Παρακολουθήσαμε μέθλψη και μελαγχολία τον Πρωθυπουργό της χώρας να άπευθύλέξη «Μακεδονία» έπί έλλη
νικου έδαφους, εύρισκό
νος στην Φλώρινα. Όλο «οι
τσης γνωρίζει οτι ο Πρ
εκτικά τις φοτογραφίες της τελετ
δώσει μετά έξηγήσεις γιά την μεγάλη διάρ
το έπόμενο Νόμπελ Ειρηνης
κάποτε ό κ Σημιτης), συνιστ
τον Σκοπιων και να μην τολμά
Ελεγε ωσάν νά ήγείτοάβά
Οι αληθινοί Μακεδόνες
έλειπαν από την φιέστα
ξις. "Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ση
ΠΕΝΝΕΣ
ειροκρότησε παρατεταμ
χώρο τών πηλίνων ποmema
ποχρώσεις γ
νά έπισημάνω μερικά πράγ
πων παλητής προφυλακτικών Κοσούκε Νοζάκι,
ήλικίας 77 ετών, ο όποιος
Σημαντικές έλλείψεις
σέ πρώτες λες μπορει να
οδηγήσουν σε πρόσκαιρη
ση του άγαπημένου ποτου των Αγγλων, του
Οι πένθιμες καμπάνες καί τά ΜΑΤ της άριστεράς
τι ή Έλλός έπί πρωθυπουργίας
ή διευκολύνσεων και παραχωρησε
υσα πλήρως στο αρμα της Δύσεως, ή σχέση
ΜΕΓΑΛΟΙ άπόντες από τήν φιέστα τής υπογραφής του προσυμ
φωνου με τα Σκόπια ήσαν οι ιδι
Αποκομμένοι δρόμο, κλοιοί άπό
ΜΑΤ και αλλες άστυνομικές δυ
ναμεις δακρυγόνα και έλικόπτε
ρα δεν άφηναν κανέναν να
σει. Ολη ή δύναμις τήν οποία κά
ποτε ύποσχότανήΚυβέρνησις
στολή να κρατήσει τους πολίτες
μακρυά από την άριστερή Κυβέρ
νηση Οπως μια μερα νοοριτερα
αυτόν «Δον Ζουάν της
άπω Ανατολι s». Téoe
ρεις μήνες μετά τόν τρίτο
γάμο του μέ μιά 2léTI
δα, ευρέθη νεκρός άπό
δηλητήριο. Είχε προλάβει ομως να έκδωσε τά
άπομνημονεύματά του
λαν οι συμβαλλόμενοι. Πρώτος ό
ΑλέξηςΤσίπρας, ό όποιος έπί τουκαι τα ίδια δακρυγόνα κρατο σαν
μάδες της άποχα ήσεως
της Βρετανίας άπό τήν
χει σημασία ώς προ του
βέρνησις δεν ανέχεται
φύλλα κέδρου
κόρριζα που είναι βασι1
τασταλτικών μέτρων ώστε να μ
πλησιάσει κανείς στις 11
upκαί τά όποια είσάγονται
διά των εύρωπαϊκών μηχανισμών άπό μεσογειδαπανήσει τρία δισεκατομμύρια γιέν (περίπου
22 Εκατομμύρια ευρώ) με
Ελληνικά
στήν Κ00νονάλλη
κοντα σε συμφοονια
καί τής Ασίας. Σχετικώς
ή'Ομοσπονδία Εμπορίου
τέλος τής ζωής του ύπεστήριξε ότι δέν ύπάρχε
ΣΕ ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιστορικά μνημεία της
Βρετανιας στόκαστρο Τινταγκελστην ορειο Κορ
νουάλλη, οι αρχαιολόγοι άνεκάλυψαν προσφάτως σέ
μιά χαραγμένη πέτρα του 7ου αιώνος έπιγραφες στα
λατινικα, τα έλλ ηνικά και τα κελτικυ. Μια σημαντι
κάτατη ανακάλυψις ή όποία ενισχύει τις θεωρίες των
ιστορικών, πως ή περιοχή άποτελο σε έναν πολυπολιτισμικό κ μ οτής εποχης Επισης, οπως αν εται
στηνπεριοχη υπήρχαν επαγγελματιεςγραιαδες που
μελλοντικό οικου
στον, αισιοδο ων και άπαισιοδοξων προβλεψεων
ταδών (Wine and Spirits
κάποιον που
κοντά στον πολυπόθητο συμβιβασμό για την μεταρρύθμιση τής ευρωώνης. Αυτό υποστηρίζει ό υπουρ
ατής έπιτυχιας
το plus,
Οικονομικών της Γαλλίας Μπρυνό Λε Μαίρ.
άποτελέσματα άναμένεται να γινουν γνωστά στην
Συνοδο Κοροφής στις 29 30 Ιουνιου και έφ οσον
τα σχεδια αυτα ευοδο νθα αποτελεσουν σημειο
καμπής γιά τό μέλλον της,Ενώσεως.
ποτοποιίες οι όποιες δέν
Εχουν ου οτητα απο
θή ES λιων για τ s
έπικείμενες δύσκολες μέρες.
ότι έχει γλυτώσει άπό τό
δηλητηριωοες φίδι που
evet η στον δρομο Του
άφου το άποκεράλισε μέ
της δι
Συνέχεια στην σελ.3
σο σίγουρος που δέκα
λεπτά αργότερα πλησίκνύεται ή παλαιά αύτοτής Κίνας Σ'άν ή όποία
λωρίδα άποκλειστικώς
Τήςήμερας
Μιά ύπογράφή για πέντε χιλιάδες χρόνια
τα κομμάτια του. "Ομως
Αξίζει να διαβάσετε
του φιδιού τόν δάγκωσε
τού Δημήτρη Κα
γιά α ως δ naar phone.
ράνου
baoO Χοσηλεστήν
γιά λωρίδα κυκλοφορίας
eβδομάδα νοσηλείας στην
ηγεσια»
Καθώς βαζε τόχέριστήν
το τη του σο ακιο του γιά
νά βγάλει ν π να ή άκρη
το δαχτ λου του σκάλωσε
κάπου. Λές καί δέν ήθελε νά
βγί άπό τό θυλάκιο τό μικρό
όργαετο μέ τότ οίο θά ύπέ
σεις τήν μουσική της μέσα σέ
έα ολιο τ S φωτογραφικ s
μηχανής Εδώ στόστνεμά ν
βλέπΕις και νικά κο θελει μισή
άπέναντι
μυαλό τοϋ ά epo που νά
λές κι έβγαινε άπό άρχαία
ύδραυλο κι δχι άπό b ο τό
γΕρμανικό «Hohner» πού Χδα αντά δάχτυλα τοϋόργα
Είαι δυνατόν τό
στωθει ομως ότι οί πεζοί
που περπατουν προση
λωμενοι στο κινητό του s
τηλΕφωνο έ τος του ότι
ροσκρούέχουν
σει τόν κίνδυνο. Μέ τήν
εύκορια, ε δημο ες ύπει
a υισανότι το απο Eμενο κεφαλι έ 05 φιδιού
μπορει νά παραμείνει ζωντανό άκόμη καί γιά 1
Χιλιάδες πράγματα μέα
σέ λίγα δατερ λεπτα; Ε ναι
καί παρανα
δμα5, μπορας
ουν σέ κολώνες,
κάπου στό βάθος, καθώς
φάνηκε
ακούει τη μουσική τής-Ελ|
Καί είδε τις πλάβες, μέ τί5
μα pesoημανάΥλιστρη
Klarts, καί Ε δε τό μελαχολικό τοπίο (καμμία σχέση μέ
τό λαμπερό πούαχανέτοιμά.
σει άπό βραδίS Τά συνεργεία
« 1 ο αναπτυξιακο
ΕΑΕΤΕ τό τοπίο, το
διατηρώντας τήν
ρήγμα»
Kodelbe bei η τήν σχ δ1
μέτό φέρετρο καί τς μαυρο|
δηληΤοτητα να
τουργίες διατηρει και το
RT μενοι σε κίνδυνο δυΤήμαρα
ή λαρίδαείνα, μήκους 100
οτιχήμα ros
βόδι πού δακρύζει»
yoo συμφωνία άλλά PSPEu;»
σκέφτηκε, άλλά μέ τήν άκρη
του ματιού του dbe τήν κάμρα πού τόν σημάδυάφιβώς
ζει τήν Πρέσπα, μέ τούς δύο
καοτηλάτες νά τραβούν άρνά
καίτόν παηλασμό νά δένει μέ
τόν ήχο τού άκορντεόν, πού
Παπαν
μπορεις νά δεις
Ολόκληρη σκηνή τανίας τοϋ
Άγγελόπουλου και ν' άκ0Jμέτρων καί όδηγεί πρός
Αναύπόλοιπο
Εδώ και σ m νάλλη μεριά) πού
Σνέχεια στήν σελ. 3
πολυκατάστημα.
διου, άλλά αύτό δέν είναι
έπικίνδυνο!
μένεται ομως νά έπεκτο