Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
vviou
στον Κουφοντινα
τών αδεσμεύτων. Καθώς βρισκόμαστε στην τεθείσης βεβαίας
Μερικές ήμέρες τώρα ομος, και μεαρα μεταλλάσσεται ταχέως σε συστημικό κ
κοιτάζει προς ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι λάθος κίνηση για
τών προώρων έκλογών
περιοχές άμέσου έμπορικού ένδιποιηθούν» από τους ειδήμονες τής ΕΛ.ΑΣ.;Αύτοί δέν
στασια τήςΑστυνομιας και του Αι
αφέροντός της. Και τα τελευταί
ναδεικνυουν την δυσφο
θεπομένη τής πα
άποτελεί τό έπίκεντρο τών έμπορικών δραστηριοτητων της και ως
κ τούτου είναι βέβαιονοτι παραΙ
μαρχο κοινήςάποδοχής, καθώςστό πρόσωπό του συμπιπτουν ό ΣΥΡΙΖΑ και λοιπεςάναρχικεςόμάδες και
συλλογικότητες! Δώστε χρίσμα και στον ΚουφοντίΆποκαλύ Ιεις του Προεδρ
ξησχεδιάστηκε γιάτούς περισσότερους. Οχι γιά
ος Προκόπης Παυλόπουλος κατά
του δικαομάτων
στεΑχη του
Υπουρ
όποίαή"Ελλάς έχει έγκαιρο
έπανέλαβε τις διεθνείς συνθήκες
καενη μιά άγελάδα πού
σε τμήμα της τοπικής διαπλοκής, δεν βλέπω γιασαρεστείται. Μή σας πω ότι με δεδομένη την τύχη τών έκσυγχρονιστών θά έπρεπε να τό έπιδι
κά ύδατά τους. Ω; έκ τούτου, δπως
ση ΑΟΖ. Περιλαμβάνονται νήσοι
άναθεωρηση ή έπικαιροποιηση»
στόν Μακρυγά
Η Ναντιλια παοούσα
αι άου) ο
σε χάθε ποοσπάθεια
Ντόναλντ Τρ
ας Έας Κρητικός μας
νά καΟλα ήταν διαφορετικά χθ65 στά
καλο σανάκόμη μεγαλύτερη άμηχαδράμει τήν wa τιλία μέ εύγενή καί
στόν bp0πλισμό edeves πού δέν το
στίς άγ0pés» καί νά τήν στηρίξουν
ον στά πόδια της, χαρις μνημόνια
του πετρελαίου πού καίνε τά πλοία,
ούτε γιά τήν ποσότητα τού θείου
συγκεντρώσει προρέα δέν μπορεί να άντιάργησε.. λιγώτερο, ούτε 40 λεπτά!
νομίας. ΒΕβαίως, Τσως νά ύπερέβαλε
ότος elmEesoudde
τών φορολογικών βαρών.
ή μείωση
παίξει στήν έπιστροφή τής χώρας
καθώς Ion γνωστό
άν péppET λλος σήμονάτυ
ξη) καί ύπογράμμισε ότι τόν epX6ναυτιλία «trump» καί άκολου0EFris
στικά άπό τά προγράμματα, ένώ
οδο άπό τό μνημόνιο πρέπει
Διαβάστε το άρθρο
των ΗΠΑ για τα Σχόπια
σμό, κάλεσε
γό στό βήμα προλαβαίνοντας lows
καίκάπουες δλλες υλίες πού θά προΕλληνική οικονομία, την πατρδα καί
Tis προσπάθειες πού καταβάλλει ή
πολιτική της ήγεσία, ή όποία συνΤδιος τόν πρω moupδώσεις κατακρημνίσθηείχε προλάβει νά πί ότι οι πολιτικές ήγκίες τών χωρών καταλογίζουν
ΣΕΛ. 21