Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1950)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τι σημαίνει
Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος
έλλα στον διορισμό ένος υπουργού ο όποιος
γκη παραμονής της ,Ιταλίας στην Ευρωζώνη δεν
αφορά μόνο τις έσωτερικές πολιτικές εξελίξεις
τής γείτονος. Ούτε έγκλωβίζει την συζήτηση στο
και χρεος min omurnouty pour ro
εως τον Αχέυβοιο στην Ίταλια
μέ τόν λαό». Την άπαντηση την γνωρίζουμε ήδη,
νω. Η Κυβέρνηση της Αριστεράς πανηγυρίζει σήμερα κάθε φοέλληνικά ομόλογος Αξιολόγησης
ΌΜαττάρέλλα εΕαντλει τις ποοθεσμιες, παρατε
το δράμα χαί
Τελικώς, οί αγορές λειτουργούν υπέρ των λαών
στό μέτρο πού έγγυώνται τήν ανεξαρτησία τών
ΜΕΤΑ άπό τό τολμηρό βέτο του Προέ|
ΔΝΤ έπί Στρος-Καν, άλλα θεωρείται πιό
μακριά από άκραϊες φιλερνήσεων άπο «τρόικες» παντός είδους. Τ
ρέλλα είναι οί άρμοδιότητές του. Η άρνησή του
νομικών και τήν κατάρρευση τής νέας
πριν καν συγκροτηθεί, το ίταλικό δράμα
ι παρατείνεται μέχρι τον Δεκέμβριο.ΟΊταλός Πρόεδρος οχι μόνον
νήσεις Λέττα και Ρέντσι.
δέν έκανε κάτι παράδοξο. Τό Σύνταγμα της Ίτα1
1 προικισει
μέ ένισχυμένες αρμοδιότηκτη δέν είναι,'Ο άρχηγός τών MSS Λοντες τον άνώτατο αρχοντα. Μπορούσε να άπορ.
ρίψει την έγκριση του Σαβόνα. Ωστόσο, πολιτιει την ευθύνη να
μέρος της λαϊκής εντολής-το κίνημα των Πέντε
Αστέρων δεν έχει λάβει ξεκάθαρη θέση κατά του
λο Σαβόνα, αλλά έδωσε άμέσως έντολή
σχηματισμού κυβερνήσεως στον τεχνογορηθεί ο Ίταλός Πρόεδρος γιά έσχά
γκα Ματτέο Σαλβίνι κατήγγειλε οτι πιια που του δίδει το Σύνταγμα, πριν
προκηρύξει νέες έκλογές. Αύτο τού έπιΣτην δική μας περίπτωση,
Προκόπης Παυλό|
1 ) Σέρτζιο
και του κρίσιμου διακυ|
ματισμό μιας μεταβατικής κυβερνήσεως μειοψηφίας, ή οποία μπορεί να παραμείνει στην έξουσια έως και πέντε μήνες
αρνηθεί τον διορισμό Βαρουφάκη στήν θέση του
υπουργού Οικονομικών, και ας είχε λάβει θέση
υπέρ το παράλληλου νομίσματος. Το μόνο ίουρο οπλο που ειχε ο Παυλόπουλος, και χρησιμο
ποίησε μετά την προκήρυξη τού δημοψηφισμαή απειλή της παραίτησής του από τ
αξίωμα μέ τήν προειδοποίηση «δέν θα γίνω Πρόεδρος της δραχμής. Εκτών προτερ νδυνατότητα παρέμβασης δέν ειχε μως Θά ηταν καλύ
γός Οικονομικών έχει μιλησει υπέρ τής
έξόδου τής Ιταλ ας πότεύ καιότιή
ΟΠρόεδρος της Ιταλίας, κατα τιςΒ+
εςπληροφοριες θα έπιδο ει ή κυβέρνηΊταλίας.Ολλος Πρόεδρος Έμμαν
έλ Μακρόν υπέβαλε τα σέβη του στόν
«για την διαχείριση τώντρεχοσώπ
Βουλή (εδώ υπάρχει ή διαφορά με
τόέλληνικόΣύνταγμα). Ό,Ιταλός Πρόεδρο ειναι εγγυητηςτών θεσμών», ος
όριει τό Σύνταγμα καί θεώρησε τιμε
ίδια την κυβέρνηση «Οι απωλειες στις
άγορές άφαιρεσαν οίκονομιες άπό τις
επιχειρήσεις και τους ιδιώτες», σημείση της ο ς τά τελη του 2018 και να προκηρυχθούν έκλογές τις άρχες τού 2019,
έτοςλήξεωςτήςθητείαςτου. Και αυτόδινο στους Ίταακροδεξιάς Μαρίν Αέ Πέν μιλησε γιά
«πραξικόπημα» της ΕΕ. Όπως και νά
οοε ο Ματταρελλα, προσθετοντας τι
όφείλει να φυλα ειτις οικονομιες τών
πιθυμείοδο σε ιχρο
προσωρινήανάσα γι
λούς να σκεφθούν για την σχεση που
εύεται το
μελλον της χωρας. Σε ένα δραματικό δ
άγγελμα δηλο σε οτιόυτο ηφιος υπουΊταλάν. «Η συμμετοχή στην Ευρωζώνη
ε αιθεμελοδοςσημασιαςγια την Ιτα
λία», διεμην σε ό ίδιος.
πραγματικά θέλουν να έχουν μέ τήν ΕΕ».
"Αλλοτε όκ.Κοτταρελλι ειναι μέντε
τερα να είχε; Ή ίταλική έμπειρία μάς δείχνει
να θα ηταν καλύτερα Μέ τό βέτο Ματταρελλα
στην φάση αυτή τουλάχιστον-μετά θ δούμε ο.
"Ιταλοί γλυτώνουν άπό ένα bank run, πού θά τροφοδοτούσε ή τοποθέτηση ένος οπαδού της λιν σέ πρώτη φάση πάντοτε 100-200 δισ. ευρώ, που θα προκαλούσε στην
Μάχεδονία
ιταλική οικονομία,Δεδομένου οτι ή
τα για έπίθεση στο ευρώ μέσω της έπιστροφής
ας όινουν σΛαβιχη ονομασια εναντι α/ ντου)τισμού
. ΕΙναι στιγμές πού θέλεις νά άνοίξει ή γ καί
μάλλον, καλά
Ρωσσία), ο Ματταρέλλα, με το βέτο του
προστατεύει οχι μόνο τον λαό του άλλα και τ ν
«ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ βια ονται ν
νάξουν
γινει μεταξύ τών Πρωθυπουργών
Σέαύτό άναφερεται τό Μαξί
ρίπτωση αυτή, διότι σέ
.T ελ μέτλώς
Στό Λός Άντζελες έγινε
ύπαλεύει να αποκτήσει ξανά βηματι|
τρα και Ζόραν Ζάε
Όταν το Μαξιμου όμιλεί για
χαντάκι προφαν ς έννοεί τό erga
σημάνει κατι: π με την νεατα
κτικη τών Σκοπιων, η άν θερησις
κατά ετό ά Ολό
γος γιά νείουλήπτη
διαρροή
στήν Ν άδα,όόπο s
προ τότυπη απαντηση
τοΣυνταγματος και τό erga om nes
ομασία έναντι ολων)
εχειρησε χθες το απόγευμα τό
Μαξιμου ναφρεναρει την ημολομας τρεπεινά έχουν δι λείδες εξισορρ
omnes και την άναθεώρηση το
άγματος τής γείτονος. Και ό
και αν αυτό σημαίνει ά
δρικού θεσμού, τότε και αυτό.
συνδέεται ευθέως μέ την υπόθεση
News Now» άπό μία λ.
μνη στό Λάς Βέγκας, έπενοηθουμε μαζί το S, Τίνα
πουμε; Πρώτον, άκόμη
ΥΤ Ρωτήθηκε ό Κυριάκος Μητσοτάκης (Σκάι)
φωνίας 'Ελλάδος-Σκοπίων για το
νομα. φημολογίαήοποία έτροφο.
ποιόν θά προτείνει τό 2020 γιά Πρόεδρο της Δηφτεϊ, "Οποια και ν είναι ή
άκομψο νά υπάρχει έν ενεργεία Πρόεδρος άπό
ντηση του τύπου α ασκεί καλά τα καθήκοντά του
και δεν ξέρουμε α
είναι κακό. Προσωπική άποψη.
1 σκε
γελματικότης καί τό φιλότιμο του είκοολήπτου
τόν έκανε υά fav βγάλει
«Εστία» μέ
ίκολα Δημητρώφ όσο ομως και
λαιο. Δarpov. Τόσο μαζικά λένε ιά Ελθουν, πού
πρέπει άπό τώρα ιά μάάν
ωρηθεί τα έπίμαχα αρθρα τον Συκεφάλι του άπό τό νερό
καί νά συ εχίσει μέσα άπό
μήπαχ καί δέντα's πουμε
τελική συμφωνία γιά τό όνομα θα
χαντάκι.
Εάν ήσαν στήν e ση του,
μάλλον δέν θά γελούσαν
διομηνύματα. Ε, ds Tous
στείλουμε καμμιά
Δάκτυλος της ΜΙΤ
Οι δε αεπτασηδες, τα ειδωλα
αι η πλειου ηφια
ΤΕΕ απέφτοιμη
στόρο arab ka Massif.
Όπως στήν περίπτωση
δύο γυμαιον στην Κίνο,
κοντά στην πόλη Gaga
Της Αμπχα as, καί όνο
λα πολύ νά γνωρίζω «Ποιός σκότ -τική τηλεόραση. Καί θά μπορούσε,
άσφαλά s. νά Τήν Εχει μάθει Εδώ καί
πολλά χρόνια άν ή οδεξ ά» & #xs,
κτά τρόπο άπαράδα το καί πρατοφο h T é ει στ ν dp σ άνά μοdo ολι ργητο Sdpa es» πού έποι wos μετο δαδει τόκο λιπού TS χρ νο ουν μονλικτικά ή μέ ey p dus»!
Μέπ peye φιλος παρ αλού -δο Ετάρης ποιός ήτα Λαμπρά
σαμερικά ά ότά «ρηάλΜυ» πούπα
ρου nd ou τά Ιδι υτικά και άλι d Έρ+
βος! Nol &νδρες καί γ ες τέ ένα δης και τόσοι άλλοι; Ποός τόν έ η
πα άρι δήθεν 4ο τισμού &γα
ΣΕΛ 4
σοπληρώνα! Γιατί νά
pe λοηπόν, ό
τον Λαμπράκη». Αλλά νά τό γ 0ρίζω Exov 05 τήν πλήρη Eh ό α τών
γεγονότων beins τής περιόδου. Νά
πληροφορηθώ πώς ty E ή έγκλημα
η , πομέμαλλί».Γιά Την άκρί
σήμερα έχουν έ ερευνη
κης ό Αξαρλιάν, ό Μπο ογιάννης ό
Mo pep&ros, δ. Τ ώρτ ης Αθανασιά
της Μισέλ
κλοφορεί σέ
λες τίς
όσμου στις
άπό τά μαλλιά Τήν έ
ui v κή ά Τολ
νέργεια, πώς όργα
νοπωλ σατά χώρο του πολι σ ο
μ ρωσε καί μέ ποιόν τ όπο; Γιατί νά
Γιατί
ίζοντας: «Στο Επα ξαξαν δειχνουν μια άπόκοθά ήθελα, triσης, νάγορ6ζω ποιός
καίγιατί σκότωσε τόν Μπακογιάννη,
τον Μομφεράτο, τόν Μποδοσάκη, τόν
Αγγελόπουλο, τόν Αξαρλιάν καί τ6γετα «Ιδιωτική τηλεόραση», ή όποία
κόθεμέραάφαρακοίΗκομμάτ (6,n
άπ4EVE τέλος πόντων άπό τον πολιτισμό. Τήν-στορία και τήν καλλισέρνονται στήν &μμο, κολυμπούν
λάσπη, άνταλλάσσουν άπελές
παραλληλίσει μά hre οη άλητηρίων
θοσαλονίκης μέ τήν hTom Τής ύποΟΕως Λαμπράκη;
Διαβάστε τά άοθρά
καί oppes, συνωμοτούν καί άλληλοKOi dperm δημοτάκη άλα,
ι σέ ήλικία 93 έτών άπο
λοφόνου άνήκαν στήν «ΒΕιά» ή σέ κά.
Μήπως, διως, ή «δεξιά» πρέπει
beivol ol όποίοι τρέφουν
ζουν, χαρτζιλικώνουν,
χαι αστικοι φασισμου»
καλό Ε νη
να μαθαίνει τήν σύγχρονη στορία
ήίδιωτική τηλεόραση (διότι ή κρατική δέν βλέπετα, καθώς ό κομματι
AroSCTModpouva
γ' αύτο 5 συζητούν ol vol στό σχοΠα
vel Exomas ύπ δ4ιν δλες Ti5 πηγές
καί όχι άπό τήν-οατά καιρος Kaφ ) τον προτρέπει νά Yfuel σάν τού5
eroues» πού τοϋπροβάλλει καθημεριΔήμαρ
τα ύπέρ τής ήσσονος Trp0σπαθείας
βρίσκουν πρόσφορο Bapos ol σάττες