Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Κάνουμε σωστού
λογαριασμούς;
ΤΟ ΞΕΡΩ! Δέν είναι δημοφιλές νά μοιράζεσαι νεστερα όνδομένα κα προβλέφιλελευθέρων ποΟλπα» Τσ ποά
τριπτική πλειονότης των Φ
«ΤΑ 10 ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΚΕ)
ώρα αρχύτερα. Ε
υποχρεωμένος να τό
υε τις σύ Τά έ1
Άναβολή των μειώσεων λόγω εκλογών
ή καλύτερη κάθοδο στούς πολογισμούς. Καί
ς. Μέχρι σήμεο τον Οκτώβριο, γιατί «πώς θά
Κυβέρνησις να αντιμετωπίσει τήν
μείωση των συντάξεων πού θά ξεκινήσει άπό τις άρχές τού 2019. Ή
Ο ίδιος ύπεγράμμισε ότι άν δέν άποτραπεί ή περικοπή των συντάξον θα πρέπει να
ύπάρξουν ένέργειες πού θά άντι2020. Ή μείωσις αυτή είναι λανθασμένη οπως μεθοδεύεται. Διευρύνει την φορολογική βάση ύποσυν
τούς λόγους που παρουσιάζουμε στο κε
έμα της έφημερίδας μας σήμερα. Αλλά και για
άλλους. Δύο νεώτερα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό γιά την άνεση χειρισμών που μπορεί
να αποκτήσει ή Κυβέρνηση τήν στιγμή που έ
υπολογίζουμε πώς θά βρίσκεται σε αδυναμία. Τ
ρωθυπουργός ΆλεξηςΤσιπρας
πολεσθεί Συμφώνως προς τον
διαφεύγουν να πληρωσουν, άλλά
Ι φαίνεται
άπό τήν Γερμανία, και στο κυβεpνητικό έπιτελείο άρχίζουν να μεπου άποTA10 BANAEIMA
ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
έκείνους που πληρώνουν πολλά.
όσον το ΔΝΤ άποχωρήσει από τό
πρόγραμμα, θα μπορεί τότε ή Κο
λετον διάφορα σενάρια
βέρνησις
φορά μόνο στους μισθωτούς του
σκοπούν να ρίξουν στάχτη στα μάλογικής άναμετρηριάσφαλείας. Συμφώνως πρός στοιαπό τον 'Οργανισμό Δημοσίου χρέους ή έλβετική τράπεζα HSBC
(πηγή μας τό ρεπορτάζ της διακεκριμένης συναδέλφου" Ελενας Λάσκαρη στό Euro2day.gr). ή Κυέπικειμένης
είναι έπίσης και
λους, ένω έλεύθεροι επαγγελμαόποια έχει συγκεντρώσει από τις αγορές, άπό τά
διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης άλλα και άπο
δηλαδυμείβονται άπό οισυντα
γαλία ουογη έμπειρια άποντας καί
ΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, λέγοντας τι έφόσον υπαρχουν πλεο
σωπικήςδιαφοράς που έχει ψηφι.
ράκης πίεσε Βουλή, Πανεπιστήμια, Περιφέρειες
σουν τον πάτο τού βαρελιού και να καταθέ
είτε αυξήσει τους φόρους στις άπο|
λιος Κούλογλου «πήγε» ένα βήμα
παραπέρατις προτάσεις αντιστα
τής Τραπέζης τής Ελλάδος Σε αυτά τα 20 δισ.
μόνον οί εργα όμενοι στον ίδιοτι
τηνίδια πηγή 12δισ
από τόν ESM (ανεκτέλεστα διαθέσιμα) καί 18 δισ.
κο τομέα επιβαρύνονται φορολογικώς άπό τήν μεί
σεως τού ΣΥΡΙΖΑ (οι βουλευτές
περικοπές) και πρότεινε έπανασταθμιστικό μέτρο στην περικοπή
νασματα δεν έχει νόημα να γινουν
,Εκτός παιδιας μένει, πάντος, ή
έπίσης έχει ψηφισθείαπό τον ΣΥμειώσεις στις συνταξεις.
από τα ύπερπλεονάσματα.
στόγιατί δέν ένδιαφέρεται γι' αυτό
Ανοί πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς, κ
μέ δεδομένο
ι τό 2020, τότε στην πραγματιρια τους ψηφοφόρους της.
και δέν έξαρτάται από τις άγορές. Η προληπτική πιστωτική γραμμή έλληνικής ιδιοκτησίας είναι
σχεδόν έτοιμη καί λειτουργεί. Καί άν οι κ.κ. Τσίστ
καί θα ταξιδέψουν κεφάλαια, τότε τα κλειδιά του
θησαυροφυλακίου-ο μύχιος πόθος του Τσίπραθα έπιστρέψουν στα χέρια του κοντά στα τέλη
χος Χατςήφωτιου αποχαΛυπτε
Τί νομίζετε; Πώς μόαύτό μας έλειπε καί τά
να τις ακυρώσει, άλλά λέ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ πολλοι λόγοι γιά
ασμός περιττεύει. Οι άναγνώστες
μοωςμόνος έπιζώναπό τιςμάχες
δεύτερο νεώτερο τώρα! Ακούω και δια|
πελεκάνων και ροδοπεπαρακάτο τήν άφήγησή του.
ρθεί. Στο τέλος-τέλος άλλος ζοντανός να μάς τά πει δέν υπάρχει.
ριβώς λοιπόν ήμου
τι στο δυναμικό
πρα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Αλλά αν θέλουν να
τον στριμώξουν, σημαίνει οτι έπιθυμού
πτική πιστωτική γραμμή και νέο
ESM. Άρα και ψήφιση νέου προγράμματος από
τάΑο. Πώς; Στήν Appγεγονός ότι ώς παλαιός πολεμιστης τής
c-και οχι μόνονπρεσβεία τού πρίγκηπος Καρό.
του στην
τασε ό πρίγκηπας στο νεκροταφείο, άλλά αιως στην άν τι
μετώπιση τόσων χιλιάδων τάφων
ει. Στήν κατάσταση ουσιαστικής ακυβερνησίας
υπήρξε μάρτυρας 1
ταμέτρησις θά γίνει άπό
παράγει ζουμερά φρουτα
στορικών γεγοπώπιοςδέν χάρηκα Επειδή ο ο
ήκαι οχι πρόσκλην διαχειρίσετα όποια περιέχουν μΕμοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες διαφωνούν καθημερ1va-τυχόν ψηφοφορία για νέα ποσά στην
Ελλάδα μπορεί ακόμη και να ρίξει τη
ιδιαίτερο τρόπο του, από τον όποιο
είδος αναφοράς γιά τήν έθνικότη.
ξενάγησης του πρίγκηλες προβλέπει μ
κζσσα τής Κορνουάλλης, σύζυγος
ντως γιά νά ξεδιψάσουν.
Καί τότε άρχίζει ή ζαλάδα καί τό παραπάτημα.
κροταφείο τού Άλιμον. Θά είπαν
νεις τον πληθυσμό τους
καί τήν έξέλιξή τους. Πώς
Περί ξένων
αί Έλλήνων διαιτητών
Πετρέλαιο στην Με
Μικρός ήμουν άπό τά πολύ
Χερά παιδιά. Εχα πείσει τόν πατ+
ρα μου νά ΤΤ στόν bp μΕριδοπάλη
πού Ιφερνε κάθε μέρα στο σ rfrl ris
σιλείου τόν ΒΕρναρδάκη τόν Μιχα
δσηςξιεινε στην ιστορία άπό bet η
τήν σκο δαλ η ύπ p τών "Ιταλών
διατησία στόν ΤΕλικό το Κτέλου
βά ώρολόγια! 'Opeas πράτο σα ή
ΕΤΟ, σταάτησε αύτό τό «βιολί» μέ
το 5 Evo 5 διατητές καί δλα πήγανα μάχαρά. Tpia av ei sol
πρώτοτέταρτο θάκρδίσουμε πένλ
τυ». Πραγματι, σύ λίγο ένας παίκτης
μας ά τρέπεται 4 φαν S 1 τός πΕρι
οχής άλλά ό δια τη ης δείχνΕΙ «
Τουρκία Νέα πρόκλη
σις στο Αιγαίο. ΣΕΛ 4
Ο Ιταλικός έφιάλτης
ί σημαίνει γιά "Ιταλία καί
σίες τών Ελλήνον, άλλά
πέ5-πέναλτυ bonov ot erna σμένοι»,
άλλά ό διαιτητής KofraJe τόν opavs
σάν Τήν κότα πού πίνει vepol
τη τήν «Ομάδα, πού ΙΕδιδε τότε
θοσαλονίκη.
τούς άπο«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
Έπαδή ό πατέρας μου-bv καί δέν
είχε 186a_ ήταν πρ Εδρ05 στήν ποδοσφα ρική όμάδα τής συνοικίας μας
Λαμπράκη Έτο, άπό μάθητή5, eba
Άκο στΕ ένα ώραίο, πού τό gnσα ώς σταράγων». Εχαμε ύποβιβαΕυτυχώς, έκείνη τήν ήμέρα, ό
λιά του) και οι ά rm λοι ΕΙΧ of
μηδέν, άνεβήκαμε κατηγορία! Δηλαπολλές φορ6; Tfs συ ητήσεις μετα ύ
με τό τελα ταί μας μ ms μέ μεγάλη
'ΕΟνική. Μαθαίνω δτι«Εχουμε 15ασφαλίσει» (άσφαλώΧ μέ τό άζημίωτο)
κάποιοι άντίπαλοι νά ύποπέσουν σε
τυ» ώστε ιά πετύχουμε τή νί.
lvas IK τών όποίων ήταν vuupeuxνος μέ Τήν άδελφή Τού διεθνού5 TEpθή έμές EfXquIE «πιάσει» παίκτες και
θυμάμαι, μάλιστα, κάποια όν6τύχη τά1pepeho, πού τελικά ήταν
άλλά καί κάποιοι άλλοι, διαφόρον
γεται! Γιά Ρουμάνους, Βουλγάρους,
ηλινο, Μαλτέζοι, Τούρκοι, Κύπριοι.
"Ηταν-καί τότ-μιά έποχή πού 01
«μεγάλοι» σκοτώνονταν μεταξύ τους
καί δέν 4πιστεύονταν ΤοόςΈλληνες
διατητές. Τόν Τζίτζη, τόν Παπαβατές &πό τό τότε «Ανατολικό μπλόκ>,
01 όποϊοι 15ayopiorrow εύκολα μέ
λίγες bcrτοτάδες δολλάρια, ένώ οι
«Δυτικ oi» ήταν άκριβο καί ήθελαν
πλήν τών άλλων καί κάποια άκρκάναμε! Αν τά αδωσε ό διατητής ή
όχι ε αι δικό σας θ4m E παν. Kal
ουιβούλιο, άλλά τήν Κυρική ήμουν
Αρχίζει ό άγώνας καί μοϋ λέει ό
μεγαλομΤΟχος. «Μή φοβάσαι, στό