Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
Ο Άλέξης
1045 l"Έτος 1420v 1
ηνη 24 ήμερών ! Ανατολ
ΑΠΟΡΟΥΣΕ Χθές το πρωί διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο της
στην αρ υνέο ar nou o ou licomoΔημένουν την πεοιονσια
πρωινή εκπομ
τήν Μαρία Αναστασοπούλου στον τηλεοπτικ
της μεσαίας τάξεως
Ποοεχλογιχός ΕΝΦΙΑ τουον ταχυτήτων. Μηδενικός για άχινητα αξιας 150.000 ευρω
και έκανε πρώτο θέμα τ
γουρα του οποίου κυριαρχούσε στην πρώτη σε
βήματα πο ρικη με ημίζει
Ελλ το λίτ ο
κο. ΕΝΦΙΑ τριάνταπου δημοσιεύουμε σήμέ τήν περίπτωση τής ΝΔ τού
σκολο, άπό τεχνι
μερα είναι ένδει
ως, αλλά οχι άδύνατο είναι νά
ειμενιζώνης τής τάξεως των 500-550
ευρώ οι νέεςάξίες να αυξηθούν
ό σχέδιο για
. Μέβάση τα μέχρι στιγμής
τιμή άνω τών 2.000
ειωμένο φόρο
λίδες τού Τύπου χρει
Από τις αντιπαραθέσεις που είχα ομως στά πακές αξίες και να υπολογισθεί
μέ αυτές."Ενα άλλο
άλλα να
ευρώ για να παραμεί
ρνήσεως ή οποια θα
ακροατήριο της άπό
αντικειμενικές άξιες έντός τού
αντικειμενικές αξίες από έφέτος, αλλά ό
ση τις υφιστάμενες, ώστε να
μην υπάρχεικαμμια άπολύτος
κόμέτρο. Σε περιοχές με σημεοι άξιες μπορούν να α
στά επίπεδα τών 1.000 ευρώ το
υ κώδικες. και μία συζήτηση λίγο αργότερα
ο γνώστη των συσχετισμών στο έσωτε
ταν τυχαίο. Ήταν συμβολικό συμβολικό τατο
)κεφαλή τους μετόν
Ο, κάτι που σημαν
το χοι-πλούσιοι»
γιά άκι
ρευτική αξία) ό συφοριες τής«Εστια
α ηγημα
εισηγήσ
στεροί. Ή πληροφορία που
πολύ συγκεκριμένη
σία από 1 50-300.000
στής θα ειναι οπως λέγεται χα
συντελεηλές τιμές ώνης ύποοχι μόνον αυτών τής
καμμία απολύτως άλλαγή και
να υπολογισθούν περισσότερο
ελματικατοείναι έξαιρε.
θαρή έξοδος ή προληπτική γραμμή, οί έγκέφα
ικών κάνουν σχέ
δεν θα αλλάξει ό φόρος που θα
κληθεί να πληρωσει
σειςστις τιμέςζο νης, οι οποίες
λείο τ
λοι τού . Υπουργε
ίδιοκτηστήςγιάπεριουσίαάπό300.000 αυτές ίσχύσουν
ιαχειρισιμες σε τμήματα του πληθυσμού
λές προτείνεται να κινηθούν
κτό άπό τους δανειστές.
φόρος θά
γικούςλόγους «φόρος μεγάλης
μικων βλεπουν επισης οτι ειναι
δεξαμενη του 'Ο χρόνος των
έκλογών πλεον ειναι ορθάνοι.
τέλη που επιβαρύνουν τα α
νητα. Κατά τις πληροφοριες,
σις που προτεινει να προχω
εξαιρετικώς δυσκολο να έφαpτον άντικειμενικών άξιών και
πρώτο και ιδιαιτέρως δύρησεισέ «χειρουργικες» πα
κές τιμές, ώστε νά μήν άλλάτον ΕΝΦΙΑ. Για παράδειγμα,
Σε κάθε περιπτωση τα έσοποιας άξίας. Κεφαλικός γιά σους μόχθησαν
καί απέκτησαν (ή κληρονόμησαν από τους γοκαθαριστικά σημειώμα
τα του ΕΝΦΙΑ θα άποσταλούν
τόν συγκεκριμένο φόρο ή
θελαν να άπο
εις τους) μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Αύγούστου.
Άνατοεπουν τηνιοοοοοπιά
στο Αιγαιο οι Γεο ανοι
πουργός της Μεγάλης Βρεταννίας ή Μογκα
νταλύ Ε.Ελ ΚΕνου συπρογραμματιστες
α του ν Εργατικούς θά
όλοι αυτοί και δουλειά ν
ας του Πεκίνου, οι όποιοι
Πωλουν στους Τούρχους ελληνικες λύσεις γιά ύποβρύχια
Ελλάς διαθέτει άπό έτών τέσκολής», διότι τα όπλικά συστήμαΝομίζωσε
την κατηγορία νει Τσί.
Ένα ζευγ0s στήν
γάμους του στό παρκ.
όργανικών ένωσεων γ
βακτηριολογικής δρα
ως τής δυνατότητος τους νά παρανουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σ
υραφιού,
ιότητος στο άψη.
ένοσηλεύετο ή νύφη, μέ
τή$ μετρήσεως έμφαν Εται
σιο του
να υΤΟβρυχια, ανατρέποντας την
ισορροπία δυνάμεων
ή αναπληρώτρια ύπου
εα υπο
ά νησιά του έλληνι.
νειας για να κρατήσει άνοικτές τις
νοχή τού έλληνικού ήπειρωτικοϋ
παρΕΟριζε κοντά στους
λωτές άγοράζουν τρόφιμα άπό πωλητές που
ούτε διαθέτουν άδειες, μία
σει πολλά προβλήματα.
σεχώς, προσλήψεις στους Δήμους, ψήφος στα
δοθούν πολύ σύντομ
σεις πού έδόθησαν στα προβ
ρίας καί θέλησε
σει τον ποταμό Ζαμβέζη
δίπλωμα οδήγησης στά
όλα αυτά;
θρωποι τα δίνουν ολα για να μικληρωθεί στην Τουρκία, έδόθη
άρχικό μοντέλο γιά τό όποίο εί
ντως, οί ικόνμφοι δηλώwow ότι τό άτυχες συμΟδυσχεραίνεται ιδιαιτέρως
έξ αιτιας των προηγμένων χαρακτηριστικών των υποβρυχίων που
Οι Γερμανοί δηλαδή έπωφελήθηκαν από την πειρα του δικού μας
Πολεμικού Ναυτικού, την όποι
άν τους
νε ι ά συνει
κόμματος τής άριστεράς. Η άνα
τροπή τής ισορροπίας έπέρχεται
εσμικέ
Μετά τ
χαστρο μπαίνουν καί τά
ρισμου χεριών."Ηδη στήν
έχει προαναγγε
τείας για έξάλειψη των
σία τής δεσμεύσεις του.Δέν ήταν ένα όποιοδήποτε τροχαίο. Κατάπλ
κτοιόσοι περνούσαναττό
Εξαμιλίων είδαν
αυτοκίνητο να προΨιν έπί έιός άλλου μέχρις
ότου αύτό ά ETpomm, θά
κια πρέπει σταδιακώς νά
άποσυρθουν, καδώς στα
eao με μιά Ελλάδα δυντή τό 2018,8mas
την θ λαμε δυνατ και τό 1949») Α τό τόνισε
xees, σέ όμιλία του στήν Ναυτιλιακή Λέσχη,
χωρών», άλλά άναφέρθηκε στην περίπτωση
το Άμρικον πάστορα Μπρά σον, ό ότο ος
κρατείτα στην Τουρκία μέ κ τηγορίες Οι όποίες
ΔΕΘ δ του οί ΗΠΑ θά elvai ΤΙμώμενη χώρα
κοί ή b προσώ ηση της θά elva σημα τική μέ
απαλή το Προδρου Τράμπ
εις τυχαία συνάντηση
veiS TVXS όδηγός
βάνεται μή
"Εντύπωση προκάλεσε ή τοποθέτηση τού
ταληρ6eidmo άμόκ, όταν
είδε στό άλλο όχημα την
έν διαστάσει σύζυγό του,
ΉτΕλευ a ανοσηλευται
τρα ματισμένη
Οπως έχει άποκαλυμει ή
ύπηρεσίαάποχετεύσεως
του Λονδίνου, τά uypa
ματηλα α «a hora »
φράση νά έχε τήν σημασία της, άρού σόνχο,
ση μέτρομοκρατιες όργανώσε" δ πως ΨΕυδώς
τάτέλη τών ΙΧ
ότοϊος hépepe &τιοΓΕλληνεςναυτικοί δέντυγΧάνο πλ ov
δωςσυνέ
φανας λόγω της τρομοκρατικής άπαλής έχουν
braer τά μέτρα στίς ΗΠΑ, άλλά eton δύσκολο
Τάιο τ άναφέρθηκε στά έπιτεύγ
ματα τής λην κής να τιλίας καί στά μεγέθη
τού αληνόκτη του στόλου, πού άποτελε τον
πρώτο στόν κόσμο, καί στις έπενδύσεις στί5
'OT4Ποατ Χαρακτήρισε τ S έπόμενες 100
sbo25 καλής ά τιμετ πίσe
εμέχρι πρό όλίγα vt
ήμ pe κρ σιμες γιά τήν Έλλ δ άοϋάνμ
«Προτα τό τελος των μνημονίων καί θά πρέπει νά
στηριχθεί ή Ελληνική Οικονομία στίς δικέ5 της
01 ένδείξεις του έάν τό
τή$ πρωτευούσης, καθώς
είστοι όσοι ΛονδρέΣΕΛ 2
όποιες προβαίνουν οί Έλληνες έφοπλιστές γιά
y1ά έναν νουτικό νά
μένε Τό πλοίο του 30ήμ
«Ποτέ &λλοτε 01 σχέσεις των δύο χορών
μας δα βρίσκονταν σέ καλύτερο σημείο» τόν
σεόδμιλητήS, σημειώνοντας πώςήου ργασία
τών δύο χωρών «άπλώνεται σέ σειρά τομέων
ρες στό λιμάνι καί νά μή το έπτρέπεται ούτΕ
νά βγε ω στήν πόλη» παρατήρησε Νο
Τσάκος. «Παλαόπρα, δέν ύπήρχε τόση γραφαμΚοντος &n ή έλληνική ναυτιλία άποτλάπα.
épXoάπλά καταναλωτή, ένώ
εύκολα κάποιος 1mmλέπες, οπως και τό χαρράδειγμα γιά τό πώς οι Έλληνες ά τ
ντα στίς δυσκολίες.
Σέ συνομιλίες μέ τό ΔΝΤ
πως άνεκοίνωσε ο Πρόδρος της χώρας Μαου1
"Ιδιαίτερη άναφορά έκανε στά έπικείμενα
«Ποσειδώνιο», ά épepem ά έσως μετά τόν'lodvioe&συ οδεύσει στην Ούάσγκτον Ελληνική
άποστολή γιά έπαφές μέ άμερικανιέ5 trnpeies,
boo τόν Τδιο μήνα θά yfvel Kod ένα Road Show
άπό τόΕλληνικό Χρηματιστήριο καίΒοοσερατΒού στούς bp0πλιστές τόν Σεπτέμβριο στήν
πού προέρχονται άπό μιά ώρωπα κή καί φ λη
Χώρα» τόνισε ό-Ελληνας πλοιο τη ms
Διαβάστε το άοθοο
Βλάπτουν την Συρία
σέ 4ττορικό καί
Ερώτηση σχετικά μέτήν όμηρεία τα νδύο
Έλλήνον στρατιωτικών καί τήν συμπεριφορά
τής Τουρκίας στό σο οκριμένο θφα, ό Augnκανός δηπνωμάτης έξέρρασεακή γιά τήν αίσια
ΕΕλιξη τού θέματος, «υεταξύ δύο συμμάχαν
ύποσχ@nKE &τι θά φροντίσει ώστε νάΡοΟίμά
λυση που ex καλυπτει και τις δυο πλευρες.