Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AXINEYZ Α, ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
της μειονότητος
εταΟτη 2 Μαϊο
δυστυχώς δεν έλαβε την έκταση πού τού αξιζε.
1 στήν αδυναμία (λόγω αποχώρησης
τών μουσουλμάνων συμβούλων) του Περιφερειτης Εβρου ο o no ouvou nenav ano τικών
για τη
άμυνα χαι τη
ρα της Ελλάδας
Διεργασίες γιά ιδου ση Διεθνούς Όργανισμου τύπου ΕΚΑΧ-Ίδέες Χριστοδουλίδη
ΙΣΧΥΡΕΣ παρασκη
υπάρξει ιχνος παραβίασης ανθρωπίνου δικαιώδιεΟνούς οργανισμού αμύνης
ελα νά τούς έχω μπροστά
σεις ατομικών ελευθεριών, ά
Ελλήνων υπηκόων ο
συζητήσεις για την σκοπις ιορσος μιας τετοιας μεγαις συμμαχίας με θεσμικό μανδύα προυψίστης ασφαλείας Χ
τούς έχει αποδοθεί κατηγορητήριο κατά ώμή παραβίαση των ανθρωπ
ίνων δικαιωμάτων τους
ουμιο μιας συμμαχίας-ενώσεως τυπου
συναντωνται στη
Χριστοδοι
συμμαχυ
την υπηρετήσετε προκειμένου να υκανοποούσουμε ποδος Προκόπης Παυλόπουλο
διαβουλαύσεων καθως βασει οσων αναι
ρίας και αυτοπροσδιορισμού. Μόνοι σας άτείησις τών τρισχηματων συνευσιυς και η με
πες πολυμερείς σοτησις τής
θνους Δι υιου
συνεργασίας των τριών κρατών κατ
σχηματοπο
Ήτριμερης δυυκηρυ ις
τυσκευη του υγωγου μετυφορυς φυσι
έπεζεργασιανίδεες προς δυο κατευθυν
ματος, άλλά δέν
συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ
τον ΟΗΕ. Επίσης την
υπέρ τών ανθρωπίνων δ
στρατιωτικων που φροντι,ουν την
ώρας (ο ένας από τους δύο μάλιστα
κανει εκευη, ποιον κοι7aζει. Την βρίσκει τόσο έξορετική, φοβάται πως θά
διαγράψει από τις τάξεις τους
αφορμή άλλα κάποιους από έσας οχι απλώς δέν
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο απο το αοχειο της
Εστιας
έμπρός βημα Ταχύ, νοτόν
.Μια οικογένεια στήν
'Οπότε ποια άπαίτηση να έχουμε εμείς που π
ρατηρούμε την ανικανότητα του έλληνικού κράτότε, ούτό ίσχυει καί το,
κράτησαν
γισσα μπαινει αναμεσα στο αρρα.
ρόνια ynρα, μόνο που σ
περισσότεροι θέλουν να
γο καιρό είδαν ΟΤΙ δέν τά
πηγαν
) να έκδώσει ένα α
καλά μη άλλες
τον προϋπαντήσουν τον
μπαράστασης για τους δύο, έπίσης, υψηλόβαθ.
μους υπαλλήλους, στελέχη των Ενόπλων Δυνάλι του. Πιστός στην περιγ
ποια από
κρών αγροτικών κοινωνιών παώς προς την κατάργηση της υπόστασης του πετερκόσμιες πρα''ματικότητες.
ποίημα του Γεωργίου M. Bumou,
vr.άνεκδοτο μεχρι
9υντή
νυοικη τεχνη του νυπΑυ
ριφερειακούς συμβούλους μέ τήν άνοχή τών έπί
κεφαλής των παρατάξεων ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ ,Ed
επρόκειτο για τους οκτώ πραξικοπηματίες θά yιμονιες. Αλλά
ποτε για να
όποίο ένετέ0ηώς
α στήθη τήν καρόια!/που σ
ρουπαντησουν Τον
ταν φεστιβάλ υπέρ του κράτους δικαίου. Ενώ
σύμβουλοι της
ν πλάτη τους
Τη ούρα τών όχημάτων
τήσει νά τον γίνει εύ6aγανάκτησις. ha
λάβηση rapeias γιά τήν
ηψη κακοποιησεως
ι να ήταν καρπός της έρευλαμας, έπιλέγει γι
pu'vu κινηθεί άνυμεσυ στήν ΨυχοΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ
δέν θέλε is να σου συμβούν
ΕΙΧονα της κοινωνιας ο τυπος.
δόσεις καί έν συνεχεία έν άφθονί
beivo τό δηλητήριο πού δέν σέ σκοτώνει, άλλα τέ διεγείρα και σέ κρατά
λάχιστον υποστηρίζουν
άνθρωποι που ζουν κολ°US οδηγού. "Ηταν μια
Τεράστια, σαν αύτοκίνητο
σεμε)Etos. polonam
ή περ Kmorm ς ένός κράματος σέχρυσό. Διότι, &S μή γελιόμαστε, έφεραν
Μετά πολλών έπ dvov 66edει πρός τάς αίωνίους μονάς. Έκδοτης, δημοσιογράφος 9ρούτο τή$
εποχής, άναγκαίο κακό, διαμορ40 Δέν μου &péσει ό τρόπος μέ τόν
όποιον boppagera.
ΣΕΛ 3
κοί «χρυσό
οί έππιχίες του..
Ma, Τί λές; Εγώ Τήν παίρνω
eTou ήξ_
πόδουλο τής όρμής σου. Καί ήταν
άναφέρεται σε άφιέου μα
ός ξερε πού κα16Ku λουσο
"Ιου, νά ήταν έκείνος «που ή5ρε». Έκείνος πού ΕΤχε καταλάβει ότι
κάθε μέρα. Τήν παίρνω γιατί βρίζει! Βρίζα!
arr ,πού λέμε οκοινή y ώμη», δί
δέν ζόταν παρά ένα λα μάνα
μου», γιά νά πετάξει ή Έσμεράλιτα
της κοινωνίας Τά ρούχα της καίνάκυκλο ο e y μνή στό δρόμο, διχ Χ νά
Νο, ή έφημερίδα p
ynabeivη την hroxt-KI DEYE λόγια
πού δέν τολμούσε (και δέν ταν συσ
είναι ή 65χρονη
ι έκανε Σχολή» καί elbe πιό μομπήκε «μέσα σέ όλα» Kal πρό eτών τόσωνάλλων που ήδη κυκλοφομήπως
συνέχιζενάκυλα. Kai oi
"Ισως νά ήταν κο
νά άπ καλυφθει
να μέσον γιά
πραγματι os ροOi Ελληνες της Αλεξαν
καί πρέπ u ) νά τά π
κα eis
ελ είναι πολύ έρωτευμέ
μήντρακάοουν
Χάος..
"Οπερα στην Δήλο
θυμομα, άρχές του '80, Ττερίμενα
τή qme τζίνο» στά Σελήνια κοί πί το
καλο πν
θά μπορούσε νά boppa στα ό κάθε πολίτης στό σπίτι του, άλλά μέ κλαστά πορτοπαράθυρα«γιά wS μή μάς
da.ούειδ κόσμο.
Ασμένως τόν έπαινο ν 01 κρατούτες άλλά καί άλλοι. Είκόνα τή
κοινο νίας άνά λυση ό Τύπο. Καί
ιαβάστε τά άοθρά
αΟΕΛθοντος υπομνηση)
vcovia και τόσα χρόνια δέν μπορουσε
μου περίμεναν δυο κύριο,
μένοι, μέ τό ψ06άκι τους καί τό λινό
μέρας
πόταν, γιατί «δέν ήταν σοστόο
τους κοστούμι, πpopovux γιατροί ή
δικηγόροι ή κάποιοι «κόμ-1-φό» Ttλία. Kai elbe Tov σπόρο του να είδο"lows Τάντυπά του νά ήταν éKEiνη ή ομαύρη πέτρο», έκείνο τό dBo5
βασάλτη, ένός σκληρου πετράματος
προέρχετα άπό
ήνΝΕη βάσανο, ή λίθος μέ τήν χρήκαι μέ τό παραπάνω
η μερίδα των πολιτών ahe πασί
%oes πού κοτέχαν €01 άλλοι».
ημα καί tive . στήν άρχή σέ μικρές
λος πόντου.
Εμπαίζει Θεόν και Λαον
Τήν elbes τήν καινούρια έφημπίσω άπό τά πρόσωττα: «Ki άν έχει
ρίδα; Τήν άγοράζα, ξέρεις
ό ΠΟ)θυπουργός
Τήνείδα, άλλά δέν την άγορά-