Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ύ ά έουος στο ΓΓε τα ο
απο άση στο κάστέΛΛΟΟΙς0
στα το μεγαλύτερο έμπόδιο τετράς
εξε τον
τελευτα ε
χρόνια στη ν Ελλάδα άλλα λε ό
Άστακός» το νησί άπό άνδρες του Στράτου χαί του Ναυτικού,
Ανοικτάτουλιμανιονάλλοαναζητουν άφορμήγιάνα πραγτάπροηγούμεναχρόνια έκαναν
νικής και τής κυπριακής Α
ση», είναι πολύ ισχυρότερες άπο τις άθειστικές
προκυμαια αύτοϋδένάντικρίζει
Ναυτικού, ένω είναι μετά μεγις.
ράτόσο έμφανής. Ανδρες τού
τεί μεγάλη έντασις έγρήγορσις
κόαέριο έπάνω στό όποιο «κά.
Την Στήν Έλίτία η ουν
ΈνέΟΥειακή
Γονοκίας-Ρωσσίας
ρειεςστην υ τα 10.1 2017ς τής λεπτομέ
σύνέοασιά
Πούτιν χαι, Εοντογάν στον πυοηνικό σταθμό του Άκουγιού
ιστατ
μαγια την Συρια ομως θα επεκτα
καιοπως και αναφερουν εκπροουκινήσεις της άποσκοπο
σαν στην
αςΡωσσίας-Τουρκίας. Δέν ειναι
θαπρό ένός μετώπουουν εργασίας
άγορές ιρανικού πετρελαιου . Ά
έξάλλουότι θα συζητηθεί ό άγοκίες άνθρώπων άπό δλους τούς ποστην Μόσχα και τήνΤεχεράνη.
Οι Γιορτές στά χρόνια των μνημονίων
67% τών Ελληνικών νοικο
τά ασικά» Εδο ε πρόσφατη Epaμη μου. Μήν κοιτάτε πού ύπάρχουν φθάσει καί κάτι χαρτιά άπό
ρακαλω. Τληρο στε μας τόσα δι
παράνομο παρκάρισμα Εδώ καί δ
καί κά Εις «ρουση,omEp σημαίνΕ
Τ απέ ι σκέφτεσα τό πώς θά τά φ
σου Εχει γίΛΕΙ σάν τήν Πελοπόννη
νά άνασάνεις. Κα δέν έχεις στ ν
ζόνη καί άγωνιας μέχρι νά φθάσεις
Διότι, μέ τό πού θά δείς τά
α σου στό τρο π
ιμολ.
τ α το
άσχα να κά
για ασ25 ppo εται για
την γ
μία bo μη ot ία γιά νά μήν μπορείς
τσια καί νά τρέχεις στόν τσαγά
πουργό κατήγγειλετήν
δρομή τής Εκκλησίας ή κάποιων
ειςκαί πόσα θά δώσετε, άρχίζεις
Gastou s άπό τήν τσέπη τοκοΤα πού είχαν φ4 El efTEKOρη γιά νά σολιάσεις τά παπούτσια
ντα άπό τόν έαυτό
σθΕση: Εφορία τόσα, ΕΝΦΙΑ άλλα
κάρτες τόσα μείον τόσα, κλήσεις
δήμαρχος τότε και σήμερα Πρδετού μηνός καί είσπράττεις τήν σ.
άλλες χρονιές ύπολόγιζες ότι θά
ένα ά ο ξιάτικο πουλά Εργιάσέν,
θε χώρα έχει τα Edμ
αμέσως beivo τό συναίσθημα πού
άπτέκτησες άπό τήν έπομένη πού
δή μισθό ή σύνταξη, καί θά βγάλας τό άρνί. Τήν λαμπάδα το βαδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου,
στοοιχα ντοκουμέντα
στά χρόνια τών μνημονίων. 'O eός νά μ8s χει καλά, νά προλά ουφώνησε: «Αγάπη μου, έκλεισα τίς
σου καί τήν βενζί η γιά νά πας στό
χωριό, νά δεις καί τοός συγγενείς
λέγοντας «δώσέ μου τη νά στήν
σβήσω» καί δέν τ,
σβησε ποτέ,
μοιάζει μέ άλλεργικό σόκ, πούν ώθεις λés καί ή σταφυλή στον λαιμό
Ketoa μέρες το Πάσχα,Klkni
ά τί νά σκέρτεσαι τό λαμπριάτικο
Μάλιστα, καί μήν σ6s κάνει
έντύπωση, μέσα σέ όλα τά άλλα,