Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
«Στάσαμ για:
Προ των Βαϊων
1009 l"Ετος
«ΑΜΦ TEATAP-AMPHITHEATRE-, έγραφ
κρή ταμπέλλα
υσας συέχασε
πού,υπάλληλ
σαν έκεί τήν Παρασκευή το μεσημέρι ήταν ποτο
να αναφέρει το βέτο!
Διμερές θέμα το ζήτημα της ονομασίας»-Το άποσυνέδεσε άπό το ΝΑΤΟ
σα στους
αιώνες καί προσγειώθηκε στο . Υπουργείο Εξωώρας τής όποίας ή συντ
ταυτότητας
, τήν μακεδονική
τήν ήμέρα προσπαθούσαν μέ κουτοπ
υργήσουν εντυπώσεις. Την ώρα πού
τήν παραμονή τής 25ης Μα
ρίσκοντα
ρ του ονόματος Gorna
απείλησε την Δημοκρατία τής
του ελλ
ματικώς αντίθετο μέ τήν έκχά)νίας" στό ΝΑΤΟ θα έχει αρνησκευής άπό τα Σκόπια-ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Κοτζιάς είχε την καλοσύνη νά μέ καλέσει
προσεκτική μελέ
τόσυναίσθημα νά άκούς τούς πλότους της Πολεμικής μας Αεροπορίας που πε
ν το Empraer va σού λένε ότι κατά τήν προ1
ηλώσεως του
τής επίμαχη
τήγγειλε ή
ορει να κανει προκειμεαποφευχθούν αντέ
μετά από δώδεκα χρόνια διακοπής πτήσεων μέ
ότι έάν δεν υπάρξει συμφωνία
"Μακεδονίας" δέν θά εισέλθει
Η απάντηση Τσίπρα διατυαπόφαση της κυβέρνησης Καραμανλ
μητρωφ, στο πλαισιο τής εναρ
ξεως του blame game, πραγμα
ύπουργός Εξωτερικών πέρασε
μπροστά από τις κάμερες έλέγ'οκ. Τσιπρας άπέφυγε, μοονομα». Κατά την διάρκεια της
Αεροδρόμιο Σκοπίων» και οχι «Αεροδρόμιο Μέγας
συνεντεύξεως Τύπου στις Βρυγη ωρα άργότερα, δεχθηκε την
ημοσιογράφο: «MILEVSKA
τό του, ισως και άποστέλλοτας να στις Βρυξέλλες στον
ση, οτι ένταξις των Σκοπίων
μία στιγμή υποχώρησης μέσα στήν μακρά αμφι
σβήτηση τών τίτλων της έλληνικής Μακεδονίας
νοι τό άπέρριψαν δημοσιο)ς. Άς
πάρουμε μαςτα πραγματα άπό
ερώτηση από Σκοπια
στο ΝΑΤΟ χωρις λύση γιάτο
όνομα δε νοείται.
αάκριβώςάντιστόδιομα δος, τήν Παρασ.Κοτζιά
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: «Κατ,
σας πώ οτι εύχομαι
ή τοϋ ένιαίου και άμετάφραΥπουργό σας τον, Εξωτερικών
κυοφορε
τόν ύπουργό 'Εξωτερικών Δημητρώφστά Σκόπια-Ο"Ελλην
τόέπιχείρημα δτι «ρά χαθεί τό
είδους ένημέρωση έ
μενη αντιπάθεια των συνομιλητών
πιο μίσος. Μας βλέπουν πεπέστατα: στην Βουλή υπό
δέν είναι Τυχαίο
ρά το γεγονός ότι ή ήμέ
ρατου
να μας χαμογέλασε κανείς. Κανείς Ηταν όλοι
Ένας στους δύο θεωρ
Ελληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι»
Δεν μπορούμε νά μήν
μπίπΤι σχεδόν πάντα μέ
υαλό τους-άσχετ
ειμαστε οι «Κατακτητες» που
άκόμη φορά ο/Ενοπλες
Δυνάμεις μας μας
ΓΙΑ μία άκόμη φορά οί Έλληνες
τήσος, σχεδόν τό 72% τών. Ελλήτήν ευθύνη γιά τήν αύξηση τής
σταθούμε να τους άλλάξουμε όνομα συνταγους
νεϊς Οργανισμούς. Δύσκολο νά άναρωτη
Μακεδο
νία», πρώτη φορά άπό τό 1943, 'Η διαμορφωμέ
την ψυχοσύνθεση τους, άφου μέ
την ευκολία που άξιολογούν ώς
ετικη την συμμετοχη τής χωρας
ιστους δεκα διαφωνουν με τους
γάμους όμοφυλοφιλων και οκτώ
στους δέκα δεν θέλουν να άκου
νομασια τών Σκο
δεχθεί καμμια
πιων πού νά περιλαμβάνει τον ορο
(Μακεδονια Ακόμη μεγαλύτερο
βακαλάου φυσικά. Τώρα
στοσύνη μας Απολαύσαμε τήν στρατιωτική
θούν γιατί καί ποιοί τούς όνομασαν
κούς θεσμούς και
ρου «μοντέρνα
πολύ τους χειρισμούς
την υιοθέτηση του
πού πιστεύει οτι oi"Ελληνες ειναι
φυλοφιλον ζευγαριών. Ίδιαιτέρως
Μαρτίου και θαυμάσαμε
μική λύσις γιά Tous πτυΡώτησα την υπεύθυνη άσφαλείας μας (που
ήταν λιγότερο τυπική), τήν ώρα που μας ξεπροστα ουν να εκφράσουν τηνστροφή
τους προς τόννεοσυντηρητισμό
ζαρτήτως τής κρίσεως ξεχωρίζει
γιά τήν ευφυΐα και τον πολιτισμό
που τασσεται κατάτήςνομιμοποιησεως της ινδικής
Ανακαια αίσθε στο αεροδρόμιο
Η αίσθηση που άποκομίσαμε κατά την διήμε
ρη παραμονή μας είναι τι ο
τίμηση τών. Ελλήνων στα
τρίδα θρησκεια, οικογένειο-χοΆνεξαρτήτως πολιτικής τοποθε
ρούσε οτι<Έλληνας γεννιέσαι δέν
γίνεσαι», έν τώρα αυτό το ποσοκειται για
στοις δύο Ελληνες (άπό τό 38,8%
τής θανατικής ποινής, ένο σχεδόν
οί μισοί έρε τηθέντες έκκλησια ο|
πάλι ουδείς φαίνεται ότι
τά ώρολόγια μας. Και
στεύω ότι και λύση ν
υπάρξει, το θέμα δέν θά
Συνέχεια στην σελ.3
ήσχολήθη άδιδάειστά
κανείς. άναδεικνύει
ivr», οί κομμώσεις καί
«χάσαμε μια ώρα Αύτή
κάνει καλά στήν έξοικονοκό στην ύγεία μοις, όπως
Ήταν ένας σπουδαιος Έλληνας
ήόποία δμως μ
ελία Πειραιώς
Διπλή έορτή ή χθεσιτα, έγκεφαλικά, σέ αύξηΑν θά μπορούσα νά μετρήσω
πας πούτίμησαν T S
ά ημετώΤτισε πολλés)apIOKE Τήλ
ση πόντα προσευχόμε ος κο πάντα
μπλοκή του στήν ύπό
στια προβλήματα ύααςκα
Pr πάντα νικητής, μέδπλο Τήν βαθειά του πίστη στόν θΕό, ehe φιλοσοφήσει την ζωή καί δέν άφημΕ μέρα
ά ά χαμένη "Εν κάθε μέρα, τό
απ στωση ότι ή'Op οδο αβάλλετα
άκόμη καί στήνΈλλάδα, τόν φόβιζεό
άτοχριστιανισμό5 τής EUporms.
Λάτρης τής θάλασσα . Toep
νεια, ήταν bEvoS πού πάντα στήριΙδρ
όΤσιπρας για Σκριάλ
ήςμεγαλύτερης έταιρείας
Logistics στην χώρα, δévEx DE0TE
Exo56
risbop
Yp pio, tous
one ohus pos tbscoo
ιαβάστε τά άοθQα
ο δώ o
δικο icos, δίνοντας μερίδιο σέ ποταξύ Μόσχας κ
μιάστη ήόττήΕ
o r χαμόγελο μέτόν καλό λόγο,
κυρίως δσοι χρειάζονταν μιάν άγκα
λιά σέ μιά δύσκολη ώρα!
καμμια υποχωρηση
Δεν ξέρω πώς efvon ol &γγελοι,
άλλά &von ης χεφ pysd
μάλλον χεφ ογες πού σκέ ο
Ειά του,
τάάδαφια του, τόχορότου, τη Νάπολη Βοιών, τόν Παραιά και κάθε
σπίτι που χρειαζόταν άρωγή καί
στήριξη) θά μπορούσες νά τόν δ6;
σάν μιά μορφή πού KhremTE ΧριστιοΕχω πάσει
ρες καί ώρες bsi
στό ype του, μέ θ ατόλι μέ
Tisch όνες τών Αγίων στού5 TotXous,
μέτίς φωτογραφίες άπό τίς hmod RIS
στόν Αγιον"Opos, σέ πλήθος Μονοστηριών, στήν Ρωσσία, στήν Appκή (Οπου βοηθούσε καί χρηματοδοτοΐσε τόδισημα πηγαδιών, πηγés
». Το
πού θά δυγε «τά δά
σχο των συνανθρώπων
τόν Λάμπη γιά «άκου
μas» καί πού θά Εδινε την
04Ρουλή και πολλές τήν λύση.
pe η πρισσότ ραν
γάτνάνούφιση ττο
Γιά μεγάλο ένδιαφέρον
σπιτιών στήν Ελλάδα γράπολύ κόσμο, άπότήνοί
εμποριο Σκοπιων»
ΝΙΧόλαος Ι. Μεοτ
<<Πως, που χαι γιατι
χάθηκαν 200 δισ.»
andelsblatt».
ΣΕΛ 2
στόν Άγιο Χαράλαμπο, την μικρή
bo λησία μας, στην Καστέλλα, την
βλητικό, πίσω άπό τό γραφειο, μέ
τήν «Εστία» καί τήν «Καθημερινή»
οποία be triσης βοηθήσει.
τό χε κά El ΚΟημερινή του μέριμνα,
πού δό α ε τό6e σέ κάθε στ γμή
μα)μέχρι καί στήνμακρινή Mabayaσκάρη, όπου ένίσχυε τήν'Op0όδοξη
Ητανώρες άΟχαστες beive5 πού
περάσαμε συζητώντας, τόν άνησυΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ
Αθαν. Χ. Παπανδ