Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΊΑ[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Πεμπτη 15Μαρτίου 2018
/Αριθμ
ολή ήλίου 637-Δύσις 632
Σπόνσορες
τών άχρων!
Άχρόδεξιά άπειλή, κανάλια
αι πολιτικοί
μενος ως αριστερός θα έπιθυμούσε διακαώς νά
υποχείριό του στή Βουλή καί στήν πρωθυπουρ
για έχειμεταμορφωσει τήν Τουρκία, έχει να&
γνωστός δημοσκόπος ενημερωσε
σ στημα ιδανικός αυτόχειρ παει
γυρε ντας γιά να τα εψει αυτό
σταθμών πό τις διαμαρτυριες, Δυστο μυαλο δεν ε αλαν! Το ίδιο
που ναι μένάντιμετωπίζονται μέ πλήρη κατανόηση και συμπάθεια άπό τήν κυβέρνηση («δικά μας
και χαχανητά"Ήτανήέποχή πού
οί μετρήσεις έδιδαν 28% στην Ν
φει στις μετρησεις ποσοστά μεχρι
(!)-η σύλληψις το ν μελων της
κόμμασέσυ κεάβερνησια
ειναι και τά καναλια«της ντροπής»,
καποον άπο τους θιγομενος πολι
τικούς, τελικώς ποιός έξυπηρετη.
κομμουνιστές, ρεβιιονιστές, παλαιοσταλι
στά. Τουπόγειο ρεύμαδμας έξακολίγο στο δημοψήφισμα του 2015
σθη». Αυτό ομως δέν σημαίνει οτι
στήνουνείδηση τηςκοινήςγνώμης
ματιά στα social media άρκεί γιά να
μιπο αθόρυβαφουσκώνει.Ήάπολομα στήν διαμόρφωση τής έκλονης μερίδος συμπολιτών μας; Οί
Δάνειο σέ εύρώ
έπιζητεϊ ή Gazprom
mon admE.
Συζητεί έκδοση ομολόγων μέ έλβετικές τράπεζες
δολνα εισπράξουν τις άποδόσεις τους
Εει σύντομα. Αρκεί να θυμηθούμε
αρκειας, ένώ τό δεύτερο σέ εύρω
τρι μοι στην γορα Ο πλη
δέν έμπιστευονται τό
βλ. Χρη
τών γεγονότων,
πος συνέβαινε παλαιότερα
ενώ τοποθετεί τό δεύτερο στήν τάάθη ή άναμενομένη σταθεροποιμεγαλύτερα προβλήματα άσταθενει γύρω της.
Της ήμέρας
ΠΕΝΝΕΣ
ΕΙΔΗ ΟΥΛΕΣ
Μέ τά λόγια τον Στήβεν XWXwy
«Πρώτον, νά αμάσπ ά KIT in
στεύουμε στόν (μέ κάποια μορφή)
Blv ύπάρχει Xapfgr&ατελεις δ
κου σ έναν μικρό πλανήτη στό
poitr ol σημ prvof deparrr )ιάλεότηταΙοτος μόν ο στήν Αχή τών
Καμμιά φορά αμφισβητείται τό
ep 4 sad US άποκτού διαφορετική
άπ rm τ κόΑκόμηκαΐκάο 5σάν
στοΕ &m b
ζήσει ήταν ένα μπ6παίρι μεστά σο αρά λί0hd, πού
eO στόχος μου di 22 άπλός Eli οι
κή» καί άπέστρ epE τό πρόσωπο, κο'Η γ αγιά μου, EYE δτι ή κ θε μ.
τρύπες» τοϋ σύμπαντος άλλά ψα
φορά πατέρας τόν Απρριμένουν, Νά πέσει άστ_
λήρης κατανόηση το σύμπαVTos, άλλά άκόμη καί σέ όσους πι5 τού σύμπαντος Ε ναι δτι τιποτα
dat τέλειο. 'Η Τελειότητα άπλά
«Eu0TEbr προηγμένο erosm-