Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Maprio.
Τρίτη
Μαρτίου
Έτος 210
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δικαιομα
:maseme :
Ηλεκτρονικό φακέλωμα για
ανθυγιεινήS
εργασ1as και
1,5 εκατ. φορολογούμενουs
Τι αλλάζει με τη συμπλήρωση του Ε3
ΟΤΑ μερικήs
απασχόλησns
Σε νέο ηλεκτρονικό πρέπει να συμπληρωφακέλωμα>> από την θούν:
ΑΑΔΕ θα υποχρεω- Ο αριθμός των ατ
θούν χιλιάδες επαγ. μων που απασχολείται
γελματίες που ασκούν και ποιοι από αυτούς
ποιοι
ματική ή αγροείναι μισθωτοί,
Το νέο έντυπο Ε3 που
βγήκε στη δημοσιό.
τητα και θα πρέπει να
το συμπληρώσουν με
τις φορολογικές δηλώσεις περισσότεροι από
1,5 εκατ. φορολογού
μενοι, έχει πεδία που
«μπλοκάκια» και ποιοι
είναι εποχιακά απασχολούμενο.
Ανάλογο ποσό του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
ασίας χορηγείται
και σε εργαζόμενους
μερικής απασχόλη-ο τζίρος, το σύνολο
του ενεργητικού και
το μέσο όρο προσωπι.
κού της τελευταίας
ποιεί τις εισπράξεις
του με πλαστικό χρήμα
τοχής σε κάθε μία από
αυτές.
τριετίας
Οι ιστοσελίδες μέσω
των οποίων προβάλλει
τις ασκούμενε επχει
ρηματικες του οραστηή μεάλλα ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής
-Οι δαπάνες για ηλε
Αυτό καταγράφεται
συνέχεια στην 11
με πληροφορίες
Η Ανεξάρτητη Αρχή
ητα στοιχειαπου ου
πραγματοποιει κοινωνίες, ενοικια
όχι συναλλαγές
διαφήμιση, προμή
μέσω διαδικτύου
σιαστικά
«φακελοριότητες καθώς και τις
τον ενεργές διευθύνσεις .
Οι ηλεκτρονικές
λοξενία, ταξίδια στο
επιχειρηματία και τη ηλεκτρονικής αλληλο- «πλατφόρμες» μέσω εξωτερικό και umpe
Αγγίζουν
τα 25 δισ. ευρώ
γραφίας (τις διευθυνσεις
επαγγελματικής του
αλληλογραφίας)
δραστηριοτητα
παρασχεθείσες
των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο
εξωτερικό ή στο εσω.
από το εξωτερικό
ασκούν ώστε να unpe-mail
δάνεια
ει πλήρης εικόνα της
. Αναλυτικά στοιχεία
κατάστασης και να γίνονται ευκολότερα οι
. Τα στοιχεία επωνυμιας και ΑΦΜ κάθε
δοτικών εισφορών, τις
καταβληθείσες μικτές
κακοπληρωτών ώσεις:
έλεγχοι και οι διασταυτραπεζικοί λογαριασμοί και τα ενεργα συνδεδεμένης επιχε
Όπως αναφέρει ο τερματικά POS
μένων, τις Παροχές σε
ρησης καθώς επίσης
Και το ποσοστό συμμε
Ελεύθερος Τύπος θα των
οποίων πραγματοEOKA: Δεν μειώνεται
σύνταξη σε όσ0us
Στα 25 δισ. ευρώ εκτι
μούν τραπεζικά στελέχη
σημαντικά υψηκότερο
Αρνούταν Πεισματι
τα δάνεια στρατηγικα
τους αρχικούς τους
του έκοορά τις εμε ες από πνευματικά ή και
ιμήμαητηςΕτράμαα συγγενικά δικαιώματα
προκειμένου να έρθει σε
να του προσφέρει