Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Λείπει
ο καταλύτης
ηφόρου πατρ. ΚΠόλεως
στη γνώση της έλληνικής ιστορίας και μπορούν
συρθεί άπό τήν ένεργό δράση-συνηθίζει νά λέτους πλέον άπαισιόδοξους άνθρώπους. Αντιθ
Τώ0άχοεο οπονιέάΜ θυνα:
τως. Όταν ήταν στην ένεργό πολιτική δέν στεκόδυσάρεστα οταν τού
είναι άλλιώς. Παρατηρεί τή χώρα κ
Τι χαλό μπορεί να γεννηθεί από αυτή την χοινωνία;-Άνεπίδεχτοι μαθήσεως
της λείπουν τέσσερα βασικά πράγματα.
Αίσθηση συλλογικής μουνται για τήν τύχη τών δύο άξιτό θράσος τών έπίορκων σκεσμός, οι τράπεζες κ
ισβάλει παρανόμως στο τερπεριορίζονται στήν πολιτική καί τά πρόσωπα που
τούρες τού παρελθόντος. Ομιλεί συνολικά. Ποιά
σμο των γραμμάτων. Ποια ήγεσία για τα Μέσα
ρίζεται σε ζώνες
μεστούς πιστολέρο τού ποδοαριστική βολή.
Και βεβαίως ας μήνδιαγράφου)σεωςγια τόν μαρασμό, την σηψη, την έκτ
γνώμη και διέσυραν την 'Ελλάτών έπεισοδίων στό ποδόσφαι.
Ενημερώσεως. Ποιά ήγεσία για την άγορά. Πον 'Ελλάδα του μαρατικότητα άποτελούν τήν κορυήτου παγόβουνου τής έλληντο για τον διορισμό τίς νύφης
του Πρωθυπουργου σέ γραφείο
τρακύλα της έλληνικής τηλεοράσεως. ρηάλιτυ που προσβάλρακμ
της στό ξήλογιής αστική τάξη. Oi άληθινά ίσχυροί ά
ματική δραστηριότητα τής συζύγου του άρχηγού της άξιωμαπεια, έκπομπές που διεγείρουν
τα χειρότερα ανθρώπινα ένστικοπούμε. Τώρα που νομίζουμε
του και τήν νομοθέτηση νέων
. Άλλεςχώρες και άλλοι λα"Οσες φορές έπιχείρησαν να βοηθήσουν τήν χώρα είδαν τα ονόματά τους στα μ
κρεατομηχανή της τοπικής διαπλοκής. Αύτο
προ-προηγούμενη εβδομάδα
παιδεία ελάχιστη, πολι,
ρυθμούς στον παλαιό κακό έαυπε
λεφτάδες, στην χειρότερη πειρατές. Αξεστο
τόσο χαμηλό επίπεδο δημοσίθανώς και τραμπούκοι. Πρός χρήμα, καμμία σχέση
γνώμες, Ενα πολιτι
μα, είκοσι κέντ
ίναι πιο έπιθετικό
ξεπη.
από τις τάξεις της;"Οταν κυρι
λέρο, έκβιαστές, ναρκέμποροι,
κτο. Και πάντωςδέν μοιάζει με
τάροντας μέ την τραγοδίαΜ
λουθεί από μακρυά καί μέ ά
ση. (Έχω γνωρίσει αρκετούς ώραίους Έλληνες
άστους ήγέτες της παλαιάς τάξης.)
, | «
θά τά καταφέρουμε;», «θά μάς
φαίνεται σκέπτεται νά τής δάινουμε
σει νέα ώθηση με «παλα
αρασκευή
στελέχη τοϋ ΣΥΡΙΖΑ, εμφ0pρ το ειναι ή έλλειψη πίστης τών Ελλήνων
χωρα Διότι έμείς πού την
χωρας σέ ένα άπεραντοφρενοκομείο
δωρολήπτες, μιαδόροι πασης
σις τήςΆριστεράς πέρσυγκε
στα πολιτικά κόμματα, κάτι που κάνει την κατάσταση χειρότερη από τήν περίοδο 1964-65. T
ιάζομούν σέ αυτή τήν χώρα;"Όταν
μείς δπος τα ΜΜΕ, ό άθλ
έταρτο και σημαντικώτερο-Εδώ μέ αιφνινα έξ όλοκλήρου άπό λά.
σπη! Αποτελεί, ένα άπό
τα παλαιότερα και καλύόν σες φορές
ανανεώσεως για να συνέλθει υπήρχαν ο
κου σχεδιασμου βάσει της
αρχές του 20ού αιώνα και έφερε στα πράγματα
βρείτε
δουλειά άν δέν έχετε ή νά
βρείτεΤρόπο νά πληροσεΤΕ τους λογαριασμους
πού συσουρεύοντα καί
Τά χρέη πού δέν λένε νά
στες της μόλι
είναι δείγμα των άρχαιοτέρων πολυκατοικιών
σιλέας Παύλος έπαιξε τον ρόλο το καταλύτη τό
1955 ταν έδωσε έντολή σχηματισμού κυβέρνηETA άπό χρόνια αβεβαιότητος
και ανησυχίας γιά τήν πορεία τής
έλληνικης οικονομίας και τήνορα
χώρα έτοιμάζεται για τήν
ρατηρείται και στήν βιομηχανία,
Συμφώνως προς τ
κτης 'Επιχειρηματικών Προσδοκιών στήν Βιομηχανία διαμορφοεμβρίου του προηγουμένου έτους,
Κων- |
στον κόσμο, άφου φτιά
x6ηκαν τόν 16ο αιώνα καί
ναν χρονο νωρίτερα,'Επίσης, άξιοσημείορη
τά ύπάρχοντά σας και
οίων! 'Ο λόγος; 'Ο
της Tesla Ελον Μάσκμά
βριο τού 2007. Είδικώςγιά τήν βιοση, καθώς οι αυξημένες ανάγκες
ρα διασφάλισε την δημοκρατική μετάβαση άπό
μηχανία θα πρέπει να
έξαγωγικές
αυτές κλάδους.
εντροαριστεράς το 1981
νά βρούμε όλοι μαζί τά
Εάν δέν έχουν σπεύσει
τάται: Ποιος θα μπορούσε νά
ό σύνολο του προηγουμεπού προέρχονται άπό τον ΣΕΒ, πού
λειά έννοουμε,ατός καί άν
δραστηριότης ένεφάνισεαςηση
μας προλάβουν ο'uesa.
εκδοχή καταλύτη να πάρουμε-τον ξένο παραούτε αυτός είναι ικανός. 'ο τόπος πορεύ
ται και θα πορεύεται συρόμενος, πιθανώς λογω
αδειών, 18,2% στην επι ανεια και
9,4% στον ογκο, σε σύγκριση με
την αντιστοιχη περιοδο Ιανουαρ
Συγκεκριμενως, οι εξαγωγές
Βιομηχανικών Προϊόντων, παρουσιασαν αύξηση τής τάξεως τού
έπενδύσεων και με τηνέξοτερική
ητηση να στηρίζει ουσιαστικο
τήν έγχώρια παραγωγή, καθώς ή
ιδιωτικη κατανάλωσις παρεμεινε
ον αισιόδοξη έκδοχή των πραγμάτων αυτή,
οφείλουμε νά τήν γνωρίζουμε.
Αρη, ώστΕ TO EROS μας νά
8puuso νησί, στις παρα γκοσμίου πυρηνικού ποέχει ήδη κτίσει σπίτι στόν
"Ενα έρώτημα μόείναι στήν ουσία διοικητικός ύπάλληλος στο γραΠάσα ομοιότης, έντελώς συμπτωματική
μένει νά μή μιλάει ΙΤανικά καί kmκοινωνα μόνο μοω δερμη ως στά
ρώσσικα!
γιά TfS δύο μεγάλες Ομάδες Τής πολκο, άλλά τά δύο μεγάλα κόμματα,
πού διέθεταν τεράστια πλειοηφία
τόΒοοσαν στό 1ργολά ο καί Καρά
ν σαν τήνόλλη όμάδα καί τόν στ Bol
Kod δέν μ λησε κανείς!
μουν, πού λέτε, στήν Κολομβία μέ τόν φίλο μου τόν Χεσούς, πού
μέ Εάγησε σέόλατάμ ρητάότοια
λάβει &λλος, πού δέν 1χε σχέση μέ
τό δημόσιο. Βρήκε στρωμένη δου
λειά» καί
τίτλου5 γιά πλάκα! ΟΙ άλλοι περι
ορίζοντα σέ ψίχουλα καί γκρινιάοιώντας
co ολουθε νάπαίριΕι τούς
χάτταν τής έρήμου;».
Eliz ή πόλις Shibam Τής
κέ5 διοικητικές ιονότητες,
ένο θά παίξε, ρόλο καί
ΣΕΛ 3
θε ορούσε ότι hTpeTE νά γνωρίσα
Δέν 5α πιά δύναμη
προηΣτήν παραλία, κοντά στό λιμάνι,
μοϋ Be ξε ένα μοντέρνο ποδοσφαιρικόγήπεδο. «Amel στήν όμάδα πού
Τά τελευταία ed0σι χρόνια, χει πόΚαί τά Ελεγε αύτά μέ πολύ άπλό
στόν κόσμο», πού συμπσιασμό,
r &οστρΕχουν πέσει πάρα πολύ, άλλά ούδείς
ένδιαφέρεται. Βλέπεις, δλοι ποντάρουν στά χρήματα άπό τό «Κόπα
δίας καί διαιτησίας καί δλα γειραν
πρός τόν b0Εκτό τής κυβερνήσεως!
Στραγγαλίστηκε ή μεγάλη όμάδα
λει. «θά πρέπει νά χα πολύ κα|
yrri δέν μ λησε
κόκαί δλα μέλι γάλα!Ολα θά τοϋ
καί β
α α Εχει τήν καλύτερη
άπλά, ύπόρχα διαπλοκή Ογολάβων
Τάτήςζυής ba, στή χώρα μ s..
πάλι στήν Κολομβία, μέ τόν
χρόνια άκόμη. Κα, όπως συνήθιζα,
Κάτι πήγα νάπα, άλλά μέ ξύΔιαβάστε τα άοθοα
δημοσίου, μονοπωλε
Δέν αποκλείει συνεργασία με τους Πέντε Αστέτής
γολάβος Το
διάφορες μεγάλες δουλειές καί διατη
pe &p1στες σχεσεις μέ τά 80 μεγάλα
κόμματα τής Βουλής! Δ at
στια ποσά καί be στόουν ργά η
τόν «Κοκκαλιάρη», πού λύνΕ και δéve
πράγματα Εχουμε β νηση dp
γιάαγίαν η Ηκυβέρνηση κ
ρισες;» μού λέει «Στις δύο, Eple
πα τόν άγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Ποφωνάζει «Ποϋ τά πολ τά;
Xeost
ΕΤα ; E5
άπό τό γήπεδο «Τ1 γ
» άπαντώ. Καί άρχισε νά
ολα θεϊ άπαίρ Ετό
έργολάβ0s» pomΑ, ό tpyodpos τά παράτησε
γάτνδιάδοχο το έργολάου καί
παρ άλληλατη οματάρ ει τόν δι της
ην ESA, πού έχε άγοράσει μιά όμάΜιάμιση ώρα διαρκεί τό μάτς
έπτάΙΣά δέ ντρέπεσαι!» και
νάτήν πείσεις
brv όμογενή άπό τήνπροβο γιά τήν ve0λαία καί ποδόσφαιρο
(Ητισήμως ho Mera ) καί Εχει άνδα στά βόρεια Trs χώρας, άλλά mΡα
φαήλ Α. Καλι