Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
αι αυτοί
Δευτέρα 12 Μ
Σελήνη 25 ήμερων Ι Ανατ
δεν ορρωδεί πρό ούδενός. Ώρες πρίν
ΟΣ ΖΑ διά δε ποδοσφαιρικού άγονα
μίστηλικαί άποκατέστη ειματεμέτρωναχέ
Παρέμβασις State Department
στη κοισή Έλλάδος . Τονοκίας
πιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έτέ
στρεψε τους βαθμούς που είχαν αφαιρεθεί στον
Δικέφαλο για τα έπεισόδια στο ματς με τον 'Ολυ
ούτε Νέα Δημοκρατί
ρος συναντησιν κοτια-ι σαβούσογΛΟυ στην Νέα ΥΟΟχη
τέλεσμα. Ο άστικός κόσμος δείχνει νά υποτιμ
τήν επίδραση τού ποδοσφαίρου στήν έπιρροή
τών κομμάτων, γενικότερα τών «ειδικών ομάδων
αυτά τά θέματα. "Οσοι ομως γνωρίζουν τί καταλυτικό ρόλο παίζουν τ ζητήματα τοπικής ύπερηφάνειας έχουν αίσθηση της πολιτικής σημασίτής Κύπρου κ.λπ. Όύπουργός,Εξωτεικών έχει απόλυτη επίγνωση τής κριεως και γνααυτή
φορά μετά τον Άττίλα 'Ελλήνων άξιοματικών, Κοτζιας και Τσαβούσογλου
έχουν ά
νους μεταξύ τους. Ο
τάρτη ό ύπουργός,Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς προκειμένου να δώσει διαλέδιπλωματικό παρασκήνιο ανασιμότητος τής καταστάσ
ρρά άπό τήν έξοδο από το μνημόνιο. Αυτή
Council of Foreign Affairs. Στο πρώτο
θίγω εισαγωγικά αυτό τό ζήτημα στο σημε
ρινό σημείωμα γιά νά προβάλλω ένα άλλο ευρύμς
αυρίδη οοποίος υπήρξε συμφοιτη
ρα διαφορετικη θά ειναι
να αυτη την στιγμη δεν επιβεβαιώνει
τερο: την σημασία που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σέ εί
σις τών ΗΠΑ
ακό παι
Α να έντάξουν στο ένεργει'Ωστόσο, συμφώνως προς διπλοματού ΠΑΟΚ στον οποίο ιδιαίτερη ήταν ή έπιρροή
Υπουργών της ΝΔ, ή Αριστερά ρίχνει δίχτυα σε
Θα προκαλούσε δμως τεράστια έντύτα έναν τρόπο και τήν Τουρκία. Για
της κρίσεως στο Αιγαίο
τον λόγο αυτό, άλλοστε, οι αμερικανι«οικόπεδο 3». Λέγεται μάλιστα ότι
ρωση της περιοδείας του στην περιοχ
πέρασε έκτος προγράμματος και από
έναν καί μόνο: να αφαιρέσει κρίσιμες ψήφους
άπό τή ΝΔ ώστε νά μήν έπιτύχει τήν αυτοδυναμία. Παράδειγμα δεύτερο οί ταξιτζήδες. Παραλικτο, καθώς άναλόγως τών έξελίξεων
θά κληθεί να μεταβεί στην Ουάσιγκτον
κού, στην συγκεκριμένη συγκυρία, και
δέν συναντάτο τουλάχιστον μέ κορυικανούς άξοματούχους
σεις Άμερικής Κίνας
να οικοδομεί συμμαχίε
ελούσε στήν συμένου. Οι ταξιτζήδες παρομοιάζουν την πειρατική έταιρεία μεταφορών Uber μέ τόν πλανόδιο
Πακιστανό μέ τό σεντόνι που κλέβει την δουλειά
αστασεως ισως συναν
σεως του «οικοπέδου 3
ω του θαύματος, το συνδικάτο που με έπεφαλής τον Μπαντουράκη δόξαζε κάποτε τον
Επίτιμο έχει βρεί στοργική άγκαλια στό 'Υπουρεβαίως, να σημειωθεί οτι
η της ελληνοτουρκικής
Έλλάδα και Τουρκία να καθίσουν στο
ίδιο τραπέζι
άλλο λόγο και ό
να θέματα οπως τ
2.000 νέοι αυνέέ
ε γαν απο τη Ροδόπη
Το τελευταιο εξαμηνο εγκαταλειπεται ο αχουτιχος νομος
i έργάτες καθαριότητας, τώρα, συνδικάτο
μπροστινά το κεφάξε στο έδαφ0s καί έπεχείΕυτυχώς κάποιοι έπεσαν
θηκε τό παιδί.
μισοί διορίστηκαν από δεξιούς Δημάρχους
οποιήσουν την απασχό
στόπερ
σε άδεια αγωμό
Ολοκαί μας κυριεύουν!
Τα ρομπότ. έπάνω στό
σκουν πολιτική προμαγειρεύκαι έχει μόνον ένα «χέρι»,
άαποδογυρ ΕΙΤάμπ pκαλύπτουν ότι μία στις δύο
πού θα έπρεπε. Oi ίατροί του ΕΣΥ. Δέν υπήρχε
στο παρελθόν περίπτωση να είσαι ία
Ισως ήθελε καί νά παιξει, άλλά elval άπίστευτη
βλακεια άχρησμοποιεϊ
Θράκη, ό νομός Ροδόπης έγκατα2.000 νέο. Έλληνες. Πολλοί από
ιομηχανια» τούτουρισμο άποδι
γκερς μέ απίστευτη ταχυτητα Γιά τήνάκρίβεια ό
κανεις τά ζώα γιά διασκέδαση καί νά θέτει σέ
εχουν έργοδότη ιδιώτη, άκουνε οτι ο μισθός
ουν μίανόλέθρια
δυο παιδιά.
θα πέσει στο μισό και οπου Φύγε 1-0 ύγει. Βεβαί
σέ κάποιους που στο άκουσμα ανακαλούν στην
Οι οπαδοί ομάδων τό
μπορεί
ψήσει τό
ότι αυτό πρέπει να ειναι ή Άθήνα. Το έθνικό κέντρο για τον απασημιουργικώς έκτός Έλλάδος. Νά
°άριθμός αυτός
ριστών» ειναι Τού
ως ξοδεύουνμόνον στα μειονοτικά
υπους που καπνίζουν άναιδ
μαγαζιά Οι Βούλγαροι ποάσ
τών 2.000 έγγιζει το 2% τού συνό
άκουνε βαρειά λαϊκά, οχι.
νταχού τής γής έλληνισμό. Αλλά
πρώτα γιά τούς έντός έπικρατείας
χθούν αύξησεις μισθών
tous 700 έκατομμυρί
τιπαθείς. Οι έργάτες καθαριότητας παπότε τό μπέργκερ είναι
έτοιμο. Καί τότε τό βγάρα». Οι ιατροί του ΕΣΥ «βαρύνονται» με την καζει ήδη έκλογικές πλειοψηφίες
Η ανέχεια καί ή έλλειψις προΕλληνεςνε
Άγκυρα, ή
επιρροη της. Κι εμείς, παθητικος
ιδα λαμβάνουν20.00
οπτικώνδιώχνει τον
ους άπό τήν ΘράκηΣ
πει να λείψει καμμία ψήφος, άλλά δέν πρέπει ν
τόπο τους αισθάνονται
πώς αύτά είνα
τοιμα
α στήν Ψηστιέρα, δέχεται όμως παραγγελίες
ποιηθούν αύτά τα χρήματα γιά τήν πρόσλη
γμές φρίκη$ πέρακαριστικές, έπειδή οι νοΝά μας θυμούνται με έναν
αλό λόγο
ληλοι μας και οι άλλοι
ρωνε» τόν θεράπο τα μέ ένα
Σ αύτό τό μοτίβο, χρόνια ταρα, 01 έΤΤΙστήμονες tpevo ν καίπεραματίζοντα, καί κάθε τόσο μαθαίνουμε ότι «βρίσκονται πολύ κοντά
λύς. Ακόμη καί στά παιγνίδια μας,
κάποιες στιγμές,
άπό δαύτο, ώστε νά πολεμήσουμ, άτρωτο, τον «οτρατό» τής κάθά πίναμε λίγο
ποιοι «φωστήρες» έβαλαν τα μικρά παιδάκια σέ
μέ τήν έλλειψη προσβάτου, τόν πατέρα μου,
μας στ, άπογα"Ηταν ή άπλή, πρωτόγονη
καί πηγαία θκόρηση γιά τήν μαλιοντάρι έξι μηνών,
να τα διασκεδάσει στο
γιά νά Εχει ή μάνα μας ένα παιδί
Reed-πού θά βρ0d-τό χάπι γιά
τά τελευταία χρόνι
άνέφεραν στην Εκκλησή
TOUS EVYE!
ληότερο (τά άλλα τέσσερα παρ
Πολύ π όεολα ε χαν άνατή μαζ οία; Τί θά Ερδίζου εάν
ει τό μεγάλο μυστικό ol πο" ζούμε bo v πε η τα χρόν α σάν
κροζωία ήάποψη του μεγάλουμεναν στό σπίτι) νά epVE βόλτα,
ούτοδίδα του μουσικού πο το άκουγα τ βραχνή φα ή νά τρα
γουδα «Βρέ γρουσούζη, ο ν τα
β ρνα κάΕσαι καμπ κοπίνει, od
στό στ τι τά παιδιά σουθε vr στι
αίσιο κάποιου έαρινου φεστιβάλ. "Oua S TO
λο το έπιτίμου άπό τόν
έμελλε και δικα ως νά ά αγορα
θεϊ σέ «πατριάρχη τοϋ ρεμπέτι
κου» καί σ μερα νά γίνονται γιά
τές καί 01 παρ υ άδες. Ό Άχιλλ 5
ovd ά ατος άλλά χε τότρυπό
το 5 παπαγάλους και τις Χελ ες;
Νά σάς τό πώ ότας έγώ τό άντι
λαμβάνομαι: θά περιμένουμε νά
ΣΕΛ. 5
Διαβάστε τά άQ60α
του σημεο
Στας Νιμπελο
μέ 2.964 ψήφους
γιά νάζοΟυεάλλο τόσο!
γραφουσε σέ μήτρα από κερί καί
τυπώνονταν σέ βοελίτη.Ya tis
νάζήσει ό Μάρι os.εςησε λιγοτερα
trit δομή
dodvrros, άλλά τό σημάδι πού&pnλουζόταν μέτόν epo τής ά0no oios
θνική Συνέλευσις τής
άλλά ebe do n fra aper,ά άά et a p tomie oe
τό ότοϊο έχουμε ύποχράοση νά δια.
τηρήσουμε στήν καλύτερη, κατά τό
περί μαχροζωίας. Kal είναι, πράγΟσα θΕλει ό eeds, Μάρκο μου,
δοα θαει ό eedo άπαντούσε ό ία.
τρός καί ό Μάρκος καθόταν στήν
καρέκλα, στό ήμιυπόγειο τής όδο
Κρήνης, στα Άσπρα Χώματα καί
που (ήταν πάντα, λαΕ) ό ότοίχθωρε μικρή και σύντομη τήν ζωή καί
πάντα πιστΕύει &τι θά μπορούσε νά
κάνει πολύ περισσότερα«hdXE Alγο καιρό άκόμη»
Ο Ποίγχηπας που έγινε
δες λένε στά67°άκια τους παραμύδια μέ τό ad0άνατο νερό», άλλά
στά δικά μας χρόνια τό έν λόγω καμέτόν χρόνο, φυσιολογικά, μέχρι νά
Ττεράσα στην dea ασία. Καί νά μας
μέ έναν καλό λόγο