Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ιδού ποιόν
'Εμφύλιος ΣΥΡΙΖΑ-Κοτζιά
στές οί δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Θανάτου: καταγγελτικά πρωτοσέλιδα
για άνοχή στόν ρατσιστικό λόγο, υποδείξεις στόν
γραφές, κροκοδείλια δάκρυα γιά τήν ευαίσθητη
οινωνική όμάδα τών αθίγγανων,
Θα ήθελα πολύ να μετάσχω σε αυτό το φ
Αύγή: Δέν φέρθήκαμε «τουφερά» στους Τσάμηδες-Νά δούμε το πέριουσιακό!
λος τους για τα μικρά παιδιά-αλλά Φοβ μαι
δέν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί πρώτο
Πρωταθλητής της υποκρισίας άπέναντι στή
η λοιπόν, αποκλείεται άλλα ισως να
ΣΥΡωνική μάδα
μίζετε, τι τό 2014 πέτα
ξε μέ τίς κλωτσιές άπό τά ψηφοδέλτια του στίς
πλέον κρίσιμη στιγμή των διαπραγμαυροεκλογές την άθίγγανη Σ
μευμένων περιουσιώντους στα έλλη
έπειδή τό άπαίτησαν τό τουρκικό προξενείο Κομοτηνής και Ορισμένο κοσμοπολίτες έθνομηδενιστές σύμβουλοι τού κ. Τσίπρα εκείνη την έποτήν Τουρκία ο σύντροφοί του αλλά και
άλλεςδυνάμειςτούβάζουν τρικλοποδιές
που δυσκολεύουν τους χειρισμούς του.
1 μεγαλύτερο μνημείο πολιτι
νική παρά πρός τήν έλλη
"Ενα κείμενο της κομματι
ις καί να μήν περιλαμβάνεις στά ψηφοδέλτιά σου μέλος της συγκερίδος τού ΣΥΡΙΖΑ «Αυγή» γιά τους
και το κείμενο των «53
κή <<όλα τα άλυτροτικά ή τίποτα. Υποπουργό 'Εξωτερικών για «μαξιμαλι
σμό» στηνδιαπραγμάτευση για τα Σκό
ιάκο ποιόν να διαγράψει γιά νά έχουν θέμα νά
ασχολούνται τις επόμενες μέρες;
τήν ζώνητότόκείμενοτον Εχει δε
ίτλο «Πώς τά καταφέραμε έτσι;» και
άναφέρεται στις σχέσεις με τους τρείς
από τους τέσσερεις γείτονες Αλβανία,
ται περικυκλουένος άπό τους Βαλκάνι
ους γείτονες. Στήν Αλβανία οι Τσάμηδεςάπαιτούν μέ κυβερνητικήύποστήριΜακεδονι
or10ταν στηνδιαπρα?μάτευση
νίκευσης Δαους-λόγω της άσυγχώρητης γε
άκη-αθίγγανους. Για τους κατοίκ
ση καταγγελίας κατά του Σ
αυτός πού τούς σταμάτησε την τελευαστιγμή ήτανόίδιοςουπουργος πού
έρριξε τους τόνους"Ωστόσο τα δύο κεί«Αυγή», «εάν ρωτήσ
στον δρόμο θα σου πουν "μα αν
τοι (οι
ειτονες) φταίνε"». Ωστόσο η εφημεΕίναι αλήθεια, άλλά
θράσος η άπαιτηση συγνώμης άπό εκεινους που συνεργαστηκαν με τιςδυναμεις
κατοχής τήν περίοδο 40-44 και εύθύνοστημη τον άπαραίτητον ύποχα ρησεων
αυτες αντα ουν πολύ χειρότερες στην
κοινή γνομη από ο,τι ειναι τελικά στήν
έκτελέσειςΈλλήνονΌχι και πώς οι δυναμεις τώνΕΛΕΣκαιΕΛΑΣάντιμετώτισαν "τριφερά" τους Τσάμηδες»
στα άπό τον κ. Κοτζιά να δείξει πολιτι
κο θάρρος άντιστοιχο μέ αύτό πού έδειξεδ Κώστας Σημίτης για τις ταυτότητες!
σέ κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας βλέπουν να
πρώτο δημοσιεύτηκε στήν σελίδα 63 τής «Κυριακάτικης Αυγής» μέ
έχουν άφήσει τά πράγματα να φθάσουν
έκει πού εύκολα ό πολίτης νά αισθάνελείται να βρίσκεται και κατηγορούμενος) τόσο
ερο ένισχύονται
Καί τότε τί θά λέμε καί
ί θα ρωτάμε: Πώς προέκυψε αυτή ή συμφορά;
ρεις μήν δια ορια μας στά προβλήμα
Ή αστάθεια στη
Ττα ια
στόν πανικό τους πήδη
ους θα την έχουμε προκαλέσει. Για λο
τι ένας βουλευτής πήγε ν
έπαιξε άσχημο παιγνί
αρνηθεί τήν ψηφ
του. Καί βεβαίως νά καταδικάσω τή
κου Τμήματος! Θεία δίκη;
κανική σκόνη καί σκέταIZA To Πωτούς «συντγραφές βουλευ ιαέχ
ινοβουλίου ό όποίος
ημάνει
ις Βρυξέλλες μετά τα αποτελέσματα των ιταλικών έκλογών."Οχι
έρχεται σε
περίοδο πολιτικής αβεβαιότητο άλλάέπειδη πρόκειται γιά την
πρωτη καθαρη νικη τον ευρωσκε
νώνοντας οτι «το ευρώ παραμένει
ένα λάθος», προσθέτοντας ώστόσο οτι ειναι «αδιανόητο» ένα σχετικό δημοψήφισμα. Κ
σαφές οτι ειναι έτοιμος νά KuBeνησει ος έπι κεφαλής τού κό
ματος που ελαβε τις περισσοτερες
σχέδια μεταρρυθμίσεως τής ΟΝΕ.
Δεύτερον έπειδή καθίσταται πλέον δύσκολο ή Ρώμη να συνεχίσει
καί 4ias νάβήχουμε. Πα
και χθες, άλλα
μαν ουσα θέση στήν ζαή
μας. Πρωταρχι
μόνο διότι ή ,Ιταλία
ένοψει καί τής νέας άξιολογήσεωςτής Κομμισσιόν. Η οπαι
κη Επιτροπη ειχε ένημερο σει πρό
ε τήν άγάπη μας.
τευμένοι έχουν ένα δένκρατια συνόδευε ως σύμβουλος τόν άντιπρόε
νη κατ' εύθειαν στό κεφάκαί στό έδαφος τά έκαχια, ή οποία συγκεντρώνει περίπου
δύναμις, χωρίςομως να
έδιδε τήν πλειοψηφία. Και ένώή
δο αστάθειας, οι Βρυξ
άκόμη καί τά φυσικά φαινόμενα βλέπουν
ότι στήν Έλλάδα «τότοTrio εΐαι dugaa δες», καί
πης» όπως
λούν. Eivon μια βελανιδιά
500 έτών, ή όποια ευρίτου Βορρ ξεπερνούν το 50% έπιφέροντας βαρειά ήττα στα παραδοσυγκεντρ oc τήν μειο οντά 2,3 τρισ navenapυ στο Facebook μέ αναρίθμητες φωτο
γραφίες μέ τόν έαυτό του παρά τω άντιπροέδρω.
του στόΕαουπερηφάνειο ' t ην άποστ
νει σχεδόν τα 2.3tp10 ευρώ. Καί
γενικώτερη αυτή άβε|
σκεταλή οέςω άπό τήν
πώς όλα τά δεχόμαστε
ίδεολογικές διαφορές άλλά και ένα
καί 4Χον τα πιά;
διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ: "Η θα σιωπήσου
όλοι μή τυχόν και χάσουν ψήφους άπό τήν μει
Αύτό θα πει «άτυγράμματα καθημερινώς,
άλλου5 ήταν τυνάγλυτώκαι έπεσαν άπό μόθά λάβουν άπάντηση
δρο της άγάπης» δέν έπελέγη τυχαίως. Πρό 100
trov φέρεται νά ύπήρξε
τό έπίκεντρο μιας φλο
νοι τους στα χέρια της!
Πήραμε μεγάλη φορά
αί το οίξαμε στα «fora
«Μπούασε» ό ύπολογιστής μου
άπό τά μηνύματα πού μου έρχοβγα ve κάτι τόσο ο τικό άπό ατά
τά"fora,"» θά ρωτήσετε
εΤΕ δ. Τσίπpas om μ&smtya ή άν
πτυξη, efTTE ό Κυριάκος ότι θέλουμε άλλαγή, dTE καί ή τρόικα τά διλατήν δική μου dy δα; Κι & την
θελει τόσο πολύ, γιατί δέν την πληρώνα, νά βγάζει λεστά καί τό δημοΦοινιξ ή άστυνομία έ α
πέλυσε άνθρωποκυνηγητό, όπως μας άρέσει
'Ο πατέρας της κοπέλ
λας δέν ήθελε τόν νεαρό
καί τό ζευγάρι έπικοιναμως τελικώς διολίσθη
κά τηs». Καί λοιπόν; Ποιός θά τά
θυμάται τήν έπόμενη έβδομάδα,
> μούλ
θυντικός τού «forum». Καί στά
ts, σπουδαίοι ή &rvor οι, κάπο οι
γνωστοί γιά πολλά καί σέ πολλού
Έ ανίστα : «Ma τί να ar ά
πού λάτε; Αύτή ή διοργάνση φ4ξοι ληστές ό Μάργο αν
Ελ Αμπάντι και ή Σάλμα
φηνε στό δένδρο Όταν
ό πατέρας τό Εμαθε έδα)Εναι πιά τόσα πολλά τά «fora»,
hyv0στοι γιά τοός περισσότερους.
θυμάμαι, πρίν άπό χρόνια,
τ ήμα
μεγάλο τέτοιο δ1eves
«Form», μέ παγκόσμια άπήχηση
σέ κόσμο γιά άριετό καιρό». Ανένδοτος Ο πουργό, «Νάπόρει τήνdy.
δα τών ξενοδόχων και τώνκέτ puyk.
Τνδικήμου τί τήν θα;»
στου τρεχάλα. . .
άπό τό δένδρο
όταν ήμουν tri κΕφαλής το
τος Τύπου σέ
Bychow, λοιπόν,«droas» άπό
ατέ5TS συ άξεις. Εδή es τίςότ ol s
ot διοργανωτές φροντίζουν νά
ότ ος δ
καί γιά &λλες μεγάλες
Διαβάστε τα άοθρά
συνί5EIS, πού κάνουν θόρυβο πολύ,
χήματα, πού δίνουν δουλειά σέ od
νουν τό πλέον βέβ no . καί χρήμα
ήδιοργάνοση trieroe
δα τοϋ ύπουργείου», δπως γν όταν
κάθε φορά
ρημα Είμσω ταν ημοσιογραφων
πότην ο y.
γράμε. Αλλά τώρα, πού τό σκέπτο
μα ής ια, βλέπω &τι μπορει νά χε
S όποίο, καλούν
το, λοιπόν,
ΚΝΕίται υτή ή άγορά θεμπό, ttTO
δίκιο. Σού λέει Εντάξε, κύριε, e1μα.
χαι προπαγανοα
κ ι νά τά ΚΕρδίσε, δώσε
κριτήρια τών διοργανωτών, φυσι
Κά Kon ποιά dvon αύτά; Μά κρίως
τό ποιός dvoi σήμερα «διομο, ποιός CTouadED, ποιός μπορει νά Kive
φασαρία μέ δσαπεϊ. «Μά, καλά, δέν
καί λιγότερη δίνω πλέον σημα
σία σέ δσα λέγονται ή γράφονται
γιά tr0ύτα τά dora». θά μού πείς
«Μά είπε δΡΕγκλινγκ tro το καί τό
&λλο, είπε ό Στουρνάρας τό τρίτο,
ρ λώ; Τόσα χρόνια i e 1
«Μά arm dvn μία Ιδιωτική έπιχεί
ρηση, hrTUmμένη καί καταξιωμ
νη, πού άποδίδει στους διοργαν τές κάποια έκατομμύρια. ΤΙ τήν θ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ
Ανδρέας Σταλίδης (σελ.8)