Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
τρό ουδενός
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ότρίτος μάρτυρες;
«Εφιάλτης» στήν ύπηρεσία ΣΥΡΙΖΑ
ΕΜΕΙΣ
Τόνισε σογκεκριμένως.Αν πραγόλα τάσενάρια-υπήρξε μέλος της
έκανε λόγο για «τεχνοκράτη άπό
v12x1αδά (σελ.4)
Ποόστιμα της ΑΑΑΕ
από 100 έως 20.000 ευρώ
των διο στου νοαί το ίε
γγελέ αλαρεί
ΠΕΡΙΕΡΙΑ
Σέ ίατρους, άσφαλιστές άλλά και «πειραγμένες» τα
οδηγούν απαραιτήτως στην κανονικότητα.
ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά ς μέ
τα πρόστιμαΣτούς έπαγγελματίες
μεταβολη στις καταστασεις προμη
θευτών πελατών που έπέρχεται μελιάδες ευρο, οταν ύπαιτιος τής πα
ραβάσεως ειναι ή
"Οχι φσκα, διότι τό ίδα
Παρά θίν' άλός
Είδος προς έξαφάνιση ό" Ελληνας ναυτικός
ματα ήσαν πολύ διαφορεπά'HK
TIN . Χιλιάδες Ελληνόπουλα π yoTapporon σέ πολύτιμο συν λλαγ
κέS σχολές καί ol μαθητές το 5ου
καίκανίαντά
σπτ οϋ καί πλήρωναν
Καραμανλής ζητησε άπότόν deluvrτο Αντώνη Χονδρή, τότε πρόεδρο
νύχτα κ ί σέ πληροφορ
σαν άπότό
ματικών Ιμπορκου νο τικού σέτρίτες
ο ομ κά το
Tpory κόσμάν ΚιέπρενάΤλεατών ποδιών καί ζούσαν καλύττήν ένίσχυση Trs αληνικής οικονοστά άρχεία κάποιοι &λλοι πήγαναν
ρικής ναυτιλίας στην χώρα. Να, μποκούσαν Έλληνες bq οπλιστές καί όχι
Διαβάστε το άρθρο
την φατογραφία το
γόμου το
με μεγάλες δωρΕές σε σχολεία καί νοτόπων καταγωγής του5 γιά νά πάνε