Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
πιόν σας ένα χρόνο πρίση τού ά έλαβα έν
άθεστώ
ΟΝο Βασιλείου Μαριου νηου
ΑΙΓΕΣ μόν ον ωρες μετά τό παλλαοτού Συντάγμα.
τιςάρχές), προκειμένου νά άποκτήσει σάρκα και οστά το νέοαφήγημά
ΖΑθά έπιχειρήσει ναόδηγήσει σε
έκλογές τόφθινόπωροσέ κατάσταμοσκοπήσεων φιλοκυβερνητικών
λιτεύσεως, μείζονος και έλασσοπέμψει σε ειδικό δικαστήριο προνικήσύμπτωσιςτήςάποστολής τής
ΡΙΖΑ είναι το ΠΑΣΟΚ τήςφοφης
του 2019άποτελούν στάκτη σταμάπροσπαθήσει
γαζε την αυξανόμενη άγανάκτησή του στην άτέ
σχεδιασμον πού κάνει ή Κυβέρνηνία παραχωρήσεος τού ονόματος.
ένα αρχής της σημερινής πολιτικής ζωής: Νομή
ηννακίνηση της σκανδαλολογίας δέν Αμόνον
η ανΕ σ1 των επιτοκίων
Γ Ρ Α
:ό δρόμο Πράγμα
ται η εχόοσις του / ετους ομοΛΟγου
διεϊάπό χθές στον δημόσιο βίο δη
εύρώώς«υπόθεμα ρευστότητος»
σει ξανά τις 300 μονάδες βάσεως.
ως των νέων δεδομένων, μάλιστα, παρουσια
πονταρει συνηματολογικώς ή κυStreet, φανηκαν και
ι ιατι θα ποέπει να «
ονυπωνου αστε».
άληθή ούτε ζητήθηΚΕ ή γνώμη του
στήν &ποία ζητούσε άπό τον b δότη
στερός" καί
Stpo ότ, στήν Ελάδα δλα efvarbδή
Δεν πρόκειται νά άσχοληθώ μέ
μην στοχοποιηθείς. Άν στοχοποιηαμηθε ΤΕΤά"όμόλογα". ΜΕΧαάκτου
ve ρός καθηγητής άπό τήν Γαλλία,
Τής καρδιάς της Κέι
κάτι άλλα..
νος και Ελεγχόμενος) Trros ή νά π
ΟΔΔΗΧ (ΤΤΕΤα άπό 9 χρόνια) άποσουμε πολύ υά μάθουμε
τότεράστιμέμ bTdeh
τόν & ου
he pr Test
σίες (έκά Ε
μια πόθεση συνέβη τό έξήςκα ο
βλημα στό TORTI
πίπαλο.
κτήρα άναφ ονται, προχωρο ν καί
νάδελφος μέ τήν όποίαμλο
es", ένός πρώην εισαγγΝα "Yupoλάγου" τών Ισχυρών, ένώ άπό τήν
&που b s " μπρό OS, b pim άξιότηστος μάρτ κ γάιάπ στοποιήσε ΤΙ
όταν ύπάρχουν στοιχία
Διαβάστε το άοθ00
Όπως λένε δλοι ol 4TTM 0όμενοι
στον χώρο τής Δικαιοσύνης ύπ0upyoi, δικαστικο , δικηγόροι, μάρτυρες,
κατηγορούμενοι, "τό θέμα είναι νά
σαν, ξαφνικά, νάτόβγάλο" Του ε πε
OUTEeu os συνάδελφος την έπομα η
Έτσι άπλά. ΟΤΕ τόν ρώτησε κανείς
άν beiv α πού (ed) γράφονταν ήταν
Δκοτήριο larTlomE, άλλά όδιο συρμ Sdjeyte. eureeTET Βατοπαιδι". Τόση φασαρία, τόση λάσπη,
γιά νά άποδειχθούν τά atro-νόητα.