Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9410 . ΕΤΟΣ 33ο . ΤΙΜΗ 1,5 ευρώ . ΣΑΒΒΑΤΟ 23-ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 804,05 μονάδες
Ανοδος 1,38%
ΤΟ ΕΚΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ 35 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Σελ. 5
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
0 EURS
Σε κλοιό
κακοκαιρίας 201ns
TAMEIO
η χωρα
Σελ 4
Π. ΜΟΣΚΟΒΙΣΊ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Κόντρα κυβέρνησης
αντιπολίτευσης για την ανομία
Επταχυντές της ύφεσης
Τον φαύλο κύκλο της u5φεσης τροφοδοτεί η υπερ ρορολάνηση aq ού οι
σφηλοί φόροι εκτινάσσουν τη φοροδιαφογή και την παραοικονομία. Η
Τράπεζα της Ελλάδας εξηγεί Πώς
ακριΒώς λειτουρνεί η παραοικονομία
Η Ελλάδα
αλλάζει σελίδα
Σελ 3
ως εππαχν της της υφεσης.
Με κάθε αύξηση των φορολογικών
εσόδων κατά 1% του ΑΕΠ, μειώνεται
το ΑΕΠ κατά 2,8% όταν υπαρχει naραοι κονομία και κατά 1,5% όταν δεν
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
υπάρχει Παραοικονομία.
Η μεναλύτερη μείωση του ΑΕΠ στην
Πρώτη περίπτωση οφείλεται στο νενονός ότι η αύξηση της φορολογίας δημιουρνεί κίνητρα νια μεταφορά παρα
νωνικών Πόρων από την επίσημη οι
κονομία Προς την Παραοικονομία
εξηγεί η ΤτΕ σε ειδικό Παράρτημα της
Ενδιάμεσης Έκθεσης της που κατατέ.
θηκε από τον Διοικηυί Γ Στουρνάρα
απότηνεπίσημη οιdiny Οργανωση
στη Βουλη
Οι παρανέργειες στην οικονομία
από τις αυξήσεις φόρων λόνω της
φοροδιαφογής, η ΟΠοία εκτιμά ότι
έχει αυξηθεί είναι πολύ μενάλες
Η υπερφορολόγηση
εκτόξευσε
την παραοικονομία
η AVT|τρομοκρατική
ΥΠολογίζει ότι όταν περικόπτονται
δαπάνες είναι Πολύ μικρότερες ο
ανάλογες and°λειες στο ΑΕΠ και ζητά
αλλαγή του μεήματος Πολικής (από
τους φόρους στις περικοπές δαπαιών), καθώς και μέτρα άμεσης Πάτα
Σελ 5
ξης της φοροδιαφυγίς
ο λογικός