Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 20.04.2017
ΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟκοNOMΚΟΥΠΕΡΕoΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5753
το 2,2% βάζει τώρα τον πήχη το Ταμείο -έναντι 2,8% τον Οχτώ
«Ψαλιδίξει» την ανάπτυξη του 2017 το ΔΝΤ
Στόχος η καλύτερη δυνατή αξιοπomση των πόρων
Ηρθε η άρα της μοιραιιάςγια το ΠΔΕ
Wexον Υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά, έως τις 28 Απριλίου θα πρέ
Σενάρια για
πει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
αυξήσεις στο
(ΔΔΕ)του υπουργείου Οικονομίας ναι Ανάπτυξης, τα αιτή
ματα έργα των φορέων που πρόχειται να υπαχθούν προς ηλε%τοιχο ρεύμα
Σενάρια για αύξηση
πληρωμή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
ιασμών ηλεxτριxού ρεόγιατος
τρέχοντος έτους, ώστε το πρόγραμμα να εHόοθεί στο
έχει φέρει η επανεξέταση της
χρέωσης
Υπηρεσιών Κασύνολό του, έγχαιοα
νής Ωφέλειας από τη
για μια χρέωση
που πληρώνουν όλοι οι χατανα
Αυτό επισημαίνεται σε σχετeή εγκύκλιο του υπουργείου
ία αναφέρεται ότι βασικός στόχ
ΠΔΕ 2017
ΔΕΗ δEεδιxεί μέσω αυτής ένα
Στη δημοσιότητα η λίστα με
τανομή
τα τρο
ποσό της τάξης
να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
θερή τροχιά ανάπτυξης.
η χώρα
2012-2015, όπως αναφέρει η
τα πιστοποιημένα μέλη
Ημερησία Στόχος
προtπολογισμός
τρέχον έτος
ρχεται στα
του μητρώου ηλεχτρονιχων
6,750 δισ
τα 5.750 αποτελούν την
ρω, των
κόστους ηλεxτgοδόττpη
νοτική συμμετοχή ναι τοένα δισεuατομμύριο ενοή την εθνιμη διασυνδεδεμένων νησιών
μμετοχή
φθηνότερων
ειδwών τιμολογίων ρεύματος,
σχετικού
νόμου η ΔΕΗ θα πρώτα οάθε
Νέα δικαστική εμπλοχή
αντιστοιχούν για
του κόστους αυτού. από
2012 η χρέοση
ΥΚΩ δεν
για τα Ναυπηγεία
θεωρηθεί με
υπάρχει ένα μεγάλο
άνοιγμα στη ΔΕΗ ειδνιά για τις
Ψnguακής Πολιτικής, Τηλεπι
χρονιές ως
το 2015, όταν είχαν
της λει
αυξηθεί πολύ
οι διεθνείς τιμές
Ενημέρωσης
ογίας
πετρελαίου Σύμφωνα με
Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλexτο
κών Μέσων Εντμέρ
Δεν έχει τελεισμόηδ
Διxαστήριο
ης ΔΕΗ,
άκης, προχώρησε σημερα ανάρτηση
Διαιτητι20
χή διένεξη
του Δημοσίου
2016,
μελών αυτού
νη υπόθεση η
Hενημέgχώση τηςλίστας Bu
χρεώσεις ΥΚΩthμους 625
λευρά
Ναυπη
2014, ενώ
μερικές εβδομάδες από τη
αναχοίνωση, ως τώρα έχει ολοκληρωθεί η
έπρεπε να καλυφθεί έφθαδημόσια τοποθέτηση Πτσιημιώσεις
ηση 231 διαδ
Στόχος
ε στα 758
ε2ατ. ευρί, αφήνονπροτίθ
η περαιτέρω προώθηση της πgωτοβουλίας ώστ
τοις ένα κενό της τάξης
2αλούμενη την
λοxληρωθεί η ρύθμιση ενός άναρχου
με γνοίtες
Κατά τις
μήσεις
στήριο προκειμένου εισέ- αθέτηση
των συμφωνιών που
ακές ζώνες, Exβιασμούς, ιστοτόπους ανtπαo
της ΔΕΗ
διάστημα 2012λθει διαχειρ
χαν γινει με αφορμή την
εψιμότητας,
λάμβαναν δυο θεώρη
Ις στη
2015 η εταιρεία εισέπραξε περ
διοίκηση
ξαγορά της εταιρείας από
ευρώ λιγότερα,
Ναυπηγείων 7ατέθε
την P
συμφερόντων
της αναλοαλιστaeά μέτgit στο Διεθνές Σάφα